Beleidsplan diaconie Protestantse kerk

Oosthem, Abbega en Folsgare

2013-2018

Het leven is geven en ontvangen !

Een mens kan niet zonder geven.
Maar je kunt niet altijd geven zonder ook te ontvangen.
Daarom is het ontvangen en het geven met elkaar verbonden.
Door tijdig te geven en te ontvangen blijft het aardse leven in bestaan.
Zo zijn wij er mee verbonden.
Daarin ontmoeten wij elkaar.

In dat geven en ontvangen is God aanwezig.
Het is Gods lijn naar de mens en gaat er dwars door heen.
Hij zal het dragen.
Daarom mogen wij zijn hulp verwachten, als wij even niet meer kunnen geven of ontvangen.

Voorwoord

filler-001Voor u ligt het beleidsplan 2013- 2018 van de diaconie van de Protestantse gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare. Met dit beleidsplan wil de diaconie haar visie en missie voor de komende vijf jaar formuleren.

Wat zien wij als onze opdracht in de veranderende samenleving? Het beleidsplan kan ons helpen om bewust te gaan kijken naar de taken en de uitvoering hiervan. Tevens kunnen er mogelijke nieuwe taken aan de orde zijn, vergeten we niet iets of iemand.
Het beleidsplan is een communicatiemiddel naar de kerkenraad en de gemeente omtrent de doelstellingen van het diaconaat. Het vergemakkelijkt het inwerken van nieuwe ambtsdragers en bevordert zo de continuïteit van het werk.
Het biedt structuur aan de werkzaamheden die worden gedaan en die geëvalueerd en bijgestuurd kunnen worden.

Wat verstaan we onder diaconaat?

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord `diakonia`. Het betekent dienst of dienen. De kerk
beschouwt de diaconie als één van haar belangrijkste taken. Het dienen van je naaste, van de mens en de wereld.

Visioen

We dromen van en streven naar een ideale samenleving……
waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt
waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen
waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ook.
waar alles wordt gedaan om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het goede spoor te krijgen en een nieuwe start kunnen maken.
waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade berokkent.

filler-002Het doel van het diaconale werk kan worden samengevat als: het leveren van bijdragen aan het welzijn van de (wereld-)samenleving, het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving, het bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute noodsituaties.
Diaconaat is kerkelijk werk en wordt in de kerkorde geschetst als de roeping van de gemeente tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Daarmee onderscheidt het zich vooral in motivatie maar ook in financiering en organisatie van allerlei ander werk waarin soortgelijke doelen worden nagestreefd.

Wat doen we al?

Er is een jaarplanning opgesteld met daarin de terugkerende werkzaamheden. Dit functioneert als een draaiboek zodat duidelijk is welke taken er op dat moment gedaan moeten worden en de aandachtspunten hierbij. Dit biedt houvast voor de nieuwe diakenen en kan worden geraadpleegd bij het voorbereiden en vaststellen van de agenda voor de diaconievergadering.

Gedurende het jaar zijn een aantal vaste activiteiten ingepland.

 • Er wordt 1 keer per jaar een ouderenochtend georganiseerd, met een wisselend programma.(maart)
 • Pasen en de 40 dagen tijd. We zorgen dat de lijst van ouderen en alleenstaanden en zieken up to date is, zij krijgen een bloemetje in de week voor Pasen. Dit wordt rond gebracht door de gemeenteleden. (de lijst betreft ouderen vanaf 75 jaar, zieken en alleenstaanden)
 • Rond Pasen een eventuele aansluitende actie
 • Tijdens de paasdienst worden er chocolade paaseieren uitgereikt aan de kinderen en zijn er drie bloemstukken in de kerk die afwisselend naar de organisten of de kosters van de drie kerkgebouwen gaan.
 • Het organiseren van een bijeenkomst voor alle bezoekdames/heren. Er wordt een activiteit gepland en er wordt informatie uitgewisseld. (april)
 • Het voorbereiden van de Startzondag, we proberen te kiezen voor een locatie die
  laag drempelig is. Gemeenteleden worden betrokken bij de organisatie en de uitvoering. De startkrant wordt huis aan huis verspreid.
 • We organiseren 1 keer per jaar een maaltijdactie waarvan de opbrengst voor een goed doel is. Voor de voorbereiding van de maaltijden worden gemeenteleden gevraagd om te koken.
 • Kerstattentie `s rondbrengen in de twee weken voor kerst, samen met een dagboekje. Voor het rondbrengen kan hulp gevraagd worden van de bezoekdames/heren of andere gemeenteleden.
 • De kerstkrant wordt besteld en huis aan huis verspreid.
 • Er wordt 4 keer per jaar avondmaal gevierd waarbij de diaconie zorg draagt voor de voorbereiding en bestellen van brood en wijn. Dit wordt bij de bakker in Oosthem besteld. (eventueel thuisavondmaal)
 • Vergaderingen: diaconie (8x), werkverband (3x) en classisvergadering (3x).
 • Zending 2 x per jaar gezamenlijk overleg middels het bijwonen van elkaars vergadering,
 • Kerkblad: de informatie i.v.m. activiteiten of collecten wordt door de secretaris via de dominee geplaatst in het kerkblad. (ringblad)
 • Stille hulp wordt geregeld door 2 leden van de diaconie en de dominee.
 • Jongeren kunnen een gift vragen voor een buitenlandsproject/reis. Als tegenprestatie kunnen we hen vragen om tijdens een dienst een presentatie te geven over hun ervaringen en deze delen met de gemeente. (bedrag €75,00)
 • Opnemen van de kerkdienst digitaal (de Opname wordt gestart door de koster van de betreffende kerkgebouw). Meike de Jong draagt zorg voor het plaatsen op het web.
 • Uitdelen van de liturgie bij de deur wanneer er een speciale dienst is.
 • De collecte wordt na de dienst geteld door 2 dienstdoende diakenen en bij de penningmeester gebracht.
 • November: begroting en in jan/feb de jaarrekening inleveren bij de kerkenraad.
 • Er wordt een aantal keer per jaar een maaltijd georganiseerd in de verschillende dorpen. Mensen kunnen zich hiervoor opgeven en samen eten tegen een kleine vergoeding.

Speerpunten voor de diaconie de komende vijf jaar

 • Het uitwerken van een protocol voor de stille hulp. Het bestaan van stille hulp aan alle dorpsbewoners meer onder de aandacht brengen.
 • Inventariseren of er belangstelling is voor het gebruik van een groentetuin. De diaconie draagt zorg voor beschikbare grond en beplanting. Mocht hier belangstelling voor zijn dan zal dit verder uitgewerkt worden. Dit houdt in dat er een aanspreekpunt moet zijn en een aantal vrijwilligers die willen helpen.
 • Het samen eten verder uitwerken zodat er een groepje verantwoordelijk is voor de organisatie. De diaconie zal financieel ondersteunen indien nodig. Hierbij wordt gedacht aan de onkosten die gemaakt worden.
 • Het ondersteunen van het werk van de voedselbank.
 • We hebben de financiële middelen om extra ondersteuning te geven bij bepaalde projecten die binnen de diaconie worden goedgekeurd. We zullen hier kritisch naar kijken.

Financiële middelen

Er zijn drie rekeningen:
→ Lopende rekening
→ Spaarrekening
→ Ghana rekening
→ Oikocredit

 1. Inkomsten komen uit collectes, rente, Oikocredit, schenking.
 2. Er is alleen belegd in Oikocredit omdat dit verantwoord is volgens diaconaal inzicht. Verder staat alles op de spaarrekening hier kan eventueel altijd iets in veranderen net wat de diaconie besluit.
 3. Veel van de collectes worden direct doorgezonden. Verdere kosten zijn diaconaal quotum, bankkosten, plaatselijk werk, kerstmandjes en boekjes, jeugdclub, onkosten kerkdienst (paaseieren e.d.) gift aan voedselbank.
 • In oktober/november wordt het collecterooster opgesteld met als leidraad het landelijke rooster van Kerk in Actie.
 • In oktober/november worden de financiële zaken van de diaconie vastgelegd in het daarvoor bestemde computerprogramma. Hiertoe behoren de staat van baten en lasten voor de begroting en de jaarrekening en diverse journaals.
 • De jaarrekening wordt door een kascommissie gecontroleerd met handtekeningen opgestuurd naar d.jonker@pkn.nl.
 • De collecten voor de zending gaan rechtstreeks naar de zending, zij bepalen zelf de doelen.
 • De jeugdclub in Oosthem krijgt een bijdrage vanuit de diaconie
 • De voedselbank in Sneek krijgt in november/december een jaarlijkse bijdrage.

De zendingscommissie.

filler-003De zendingscommissie bestaat uit vier leden met een zittingsperiode van 4 jaar en een eventuele verlenging van 4 jaar. De commissie bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen lid. In de commissie zijn, indien mogelijk, alle drie dorpen vertegenwoordigd.

De zendingscommissie heeft twee keer per jaar een contactmoment met de leden van de diaconie. In het voorjaar wordt de zendingscommissie uitgenodigd voor de vergadering van de diaconie en in het najaar woont iemand van de diaconie de vergadering van de zendingscommissie bij. De notulen van de zending worden doorgestuurd naar de voorzitter van de diaconie zodat deze in de vergadering van de diaconie kan worden meegenomen.
De zendingscommissie houdt zich bezig met zendingsprojecten en organiseert jaarlijks een zendingsdienst. De collecten die zijn ingeroosterd voor de zending worden door hun zelf gecollecteerd.

De commissie draagt zorg voor het innen van de jaarlijkse zendingsbijdragen en bepalen zelf de verdeling van de inkomsten naar de verschillende doelen.

Bronnen:
www.diaconaal steunpunt
www.luisterend dienen
http://www.kerkinactie.nl/site/uploadedDocs/PDF_Binnenwerk_Diaconale_Wegwijzer(1).pdf
Verschillende beleidsplannen van andere gemeenten