A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Classis Sneek
Telefoonnummer (facultatief): 0515-531839 of 06-22419310
RSIN/Fiscaal nummer: 824107548
Website adres: www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl
E-mail: jongmde@home.nl
Adres: Nessenwei 24
Postcode: 8618 NM
Plaats: Oosthem
Postadres:
Postcode:
Plaats:

De Classis is allereerst een ontmoetingsplek voor de afgevaardigden van de protestantse gemeenten in het werkgebied van de Classis Sneek.
De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke
kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Classis Sneek.

B. Samenstelling bestuur

De classicale vergadering kiest jaarlijks uit haar midden een moderamen, bestaande uit tenminste een preses, een scriba, en een assessor, met dien verstande dat in elk geval één predikant deel uitmaakt van het moderamen. Op dezelfde wijze wordt een breed moderamen gekozen en wel zodanig dat hiervan tenminste 2 predikanten, 2 ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 2 diakenen deel uitmaken.(Ordinantie 4 artikel 16).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan van de Classis Sneek wordt herschreven.

E. Beloningsbeleid

Leden van het moderamen en of breed moderamen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De Classicale Vergadering Sneek vergadert drie keer per jaar. Belangrijk onderdeel van de vergadering is de uitwisseling van de gemeentelijke ontwikkelingen. Naast dit punt wordt er naar gestreefd met een zekere regelmaat een thema te behandelen dat alle gemeenten aangaat.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de classis vertoont een grote mate van continuïteit..

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

begroting rekening rekening
2017   2017   2016
Baten
Bijdrage PKN 1.500 1.530 1.500
Bijdragen gemeenten 0 0
Rente 30 10 24
Diversen
Totaal baten 1.530 1.540 1.524
Uitgaven
zaalhuur 300 105 240
consumpties 400 94 173
bureaukosten 200 100
reiskosten 150 46 76
ZWO 0 268
Clas. Activiteiten(voorz) 0  0  €
Diversen 200
Totaal lasten 1250 345 856
Resultaat (baten-laten) 280 1195 1195

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De Classis krijgt voor haar werkzaamheden jaarlijks een bijdrage van de PKN. Evt meerkosten en tekorten komen ten laste van de algemene reserve.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.