Kerkdiensten:
Zie ook het Kerkblad, Kontakt en diverse kranten.
’s Morgens 9.30 uur beurtelings in de Johanneskerk te Oosthem en in de kerken van Abbega en Folsgare.

Bidstond:

 • de 2de woensdag in maart.

Dankstond:

 • zondag na de 1ste woensdag in november.

Collectebonnen:
Mocht u gebruik willen maken van collectebonnen, neem dan contact op met T.Hoekstra-de Boer, Nijesyl 22, tel. 442115.
De waarden zijn:

 • € 0.50
 • € 1.25
 • € 2.50
 • € 5,-
 • € 12,50

Stortingen o.v.v. “Collectebonnen Protestantse Gemeente te Oosthem c.a.” op IBAN nr. NL47 RABO032.61.17.865.

Kerkelijk bureau:
Protestantse Gemeente Oosthem c.a.
Adm. G. Hitzert, De Cingel 5 , 8618 NK Oosthem, tel. 532324.
Bankrelatie: IBAN nr. NL79RABO033.47.81.523
pknoosthem@ziggo.nl

Wilt u uw predikant of wijkouderling informeren bij:

 • geboorte
 • ziekte, ziekenhuisopname of thuiskomst
 • voorbede
 • overlijden

Van verhuizingen krijgen wij automatisch bericht via de landelijke registratie. Ingeval studerende kinderen tijdelijk gaan verhuizen en in dat geval ingeschreven willen blijven bij onze gemeente moeten zij daartoe een verzoek indienen bij de gemeente waar zij tijdelijk komen te wonen. Het is gebruikelijk dat betreffende kerkenraad instemt met dat verzoek. Het gaat hier om het zogenaamde voorkeurslidmaatschap. De wijkouderling of administrateur kan jou eventueel helpen bij deze procedure.
Verder is het wel praktisch dat de administrateur bericht krijgt van geboorte en doop.