Kerkdiensten 

Zondag 15 januari    Folsgare

Heilig Avondmaal

09.30 uur        ds. Jan Finnema

Collecten        1. Mercy Ship Medische zorg Nederland

  1. Kerk Folsgare

Koffiedrinken na de dienst

 

Zondag 22 januari    Oosthem

09.30 uur        ds. Jan Finnema

Collecten        1. Missionair werk: Kerk van Betekenis

  1. Kerk Oosthem

4Kids in het Anker

 

Zondag 29 januari    Abbega

09.30 uur        ds. Jan Finnema

Collecten        1. Ronald McDonald Huis

  1. Kerk Abbega

Koffiedrinken na de dienst

 

Zondag 5 februari    Folsgare

09.30 uur        ds. Jan Finnema

Collecten        1. Pakistan: vaktraining jongeren

  1. Kerk Folsgare

 

Bij de kerkdiensten

De fanfare Hâld Moed o.l.v. Joke Krist speelde in de Kerstnacht de sterren van de hemel. Prachtig! De volgende ochtend hadden Nammen en Rients een heuse kerststal ingericht: tussen de strobalen dartelden twee jonge geitjes! Een beetje ‘krekt as froeger,’ met warme chocolademelk, een boekje voor de kinderen en een sinaasappel. Dank aan allen die meegewerkt hebben aan deze feestelijke dienst.

 

4Kids-nieuws

Vanaf de zomervakantie zijn we gestart met de vernieuwde kindernevendienst. Kindernevendienst werd 4-Kids en in elk dorp hadden we tijdens de dienst een uur 4-Kids. Dit nieuwe concept hebben we eind december geëvalueerd. Omdat er in Abbega en Folsgare niet veel animo is en ook niet lijkt te komen, hebben we besloten op een iets andere voet verder te gaan. De komende tijd is er daarom alleen tijdens de diensten in Oosthem een 4-Kids, dit is dus ongeveer eens in de drie weken. En we zijn tijdens de 40-dagentijd en Advent in alle dorpen en alle kerken aanwezig, we komen dan met 4-Kids bij het project in de kerk en daarna gaan we naar onze eigen ruimte. Het gezinskerstfeest in december houden we erin. Dit was zeer geslaagd voor jong en oud, met voor iedereen warme chocomelk en een presentje. Zelfs de geitjes waren er wild van.

 

Groetjes van de 4-Kids crew: Janneke (06-51339624), Ytsje en Jantsje

 

 

Patatpraat (12-15 jaar)

Vrijdagavond 6 januari 2023 hebben we naar een bijzondere film gekeken, gebaseerd op een waargebeurd verhaal: Entouchable. In maart hopen we een bezoek te brengen aan het Joods Museum in Amsterdam met aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en het antisemitisme. Helaas nog steeds heel actueel. Voor de komende maand gaan we in klein comité leuke ideeën uitwerken. Wordt vervolgd!

 

Dominee Jan

 

Kuiertje op zondagmiddag 15 januari  gaat helaas niet door.

 

De Tien beloften – wegwijzers van vrijheid (vervolg)

Woensdagmorgen 11 januari gaan we weer verder met het bespreken van het inspirerende boek van Anselm Grün over de Tien Geboden. Om 9.30 – 11.00 uur in ’t Anker (Oosthem).

 

Filmavond: Blinded by the Light

“For anyone who has ever wanted to dream. You’re not alone.”

Groot-Brittannië, de jaren 80. Javid is een moslimjongen die op een dag een cassettebandje met muziek van Bruce Springsteen vindt. Tot groot ongenoegen van zijn familie raakt hij gefascineerd door de zanger. Dankzij de muziek van Springsteen leert Javid zichzelf en zijn familieleden beter kennen.

 

Datum: Vrijdagavond 20 januari om 19.30. Plaats: Yn ‘e Lijte, Folsgare

 

 

Aan tafel

Op 3 februari organiseert de diaconie weer de grote maaltijdactie. Dit jaar is de opbrengst bedoeld voor Kinderfonds MAMAS. Ieder kind verdient een eerlijke kans op een mooie toekomst. Ieder kind heeft recht op zorg, liefde en bescherming. Ook wanneer je ouders je dat niet kunnen geven. Kinderfonds MAMAS wil het leven van kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika van onderaf veranderen. Kinderen die vaak helemaal geen eten hebben. Geen bed om in te slapen. Geen medische zorg als ze ziek zijn. Geen toegang tot school. Geen toekomstperspectief. U bent van harte uitgenodigd voor deze maaltijd in het Himsterhûs te Oosthem om 18.00 uur. Voor volwassenen is de bijdrage €5,- en kinderen €1,-. Voor deze maaltijd zijn wij ook op zoek naar mensen die voor ons willen koken. U kunt zich aanmelden bij Rinske Elsinga, tel. 06-23031609 of Willy Haringa, tel. 06-15291745. Ook aan de kinderen wordt gedacht. We hopen op een goede opkomst.

 

 

Boeken uit de kerkbank zaterdag 21 januari

Om heerlijk ontspannen het nieuwe jaar te beginnen met een mooi en/of interessant boek van de boekenmarkt in de Johanneskerk te Oosthem. Er is voldoende keus voor jong en oud! Open van 14 tot 16 uur. Iedereen is van harte welkom, ook alleen voor een praatje en een bakkie! Voor vragen en informatie: Willy Haringa 06-15291745 en Annie Boschma 06-42182876.

 

Thuis diensten mee- of terugkijken en luisteren

De diensten vanuit Oosthem blijven rechtstreeks te volgen via onze website www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl. Daar staat ook een link naar ‘kerkdienst gemist’ voor het beluisteren van de diensten vanuit Abbega en Folsgare.

 

Opmerking of vraag over de diensten of ander kerkenwerk?

Neem dan contact op met onze voorzitster Arendtje de Witte. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0515-53 19 45 of 06-23 17 56 52 of via mail: arendtjedewitte@hetnet.nl. Graag de nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw mailadres door aan jongmde@home.nl.

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen – Actie Kerkbalans 2023

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief of email met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Gerrit Hitzert

 

Gift Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ Oosthem

Na 85 jaar is er een eind gekomen aan de vrouwenvereniging in Oosthem. Het verhaal van ontstaan en einde van de vrouwenvereniging heeft u in het Kontakt van oktober jl. kunnen lezen. De vrouwenvereniging heeft gemeend het saldo van hun kas te schenken aan de kerkvoogdij. Wij hebben een bedrag van € 750 ontvangen met als doel ‘een (kleine) bijdrage aan de verduurzaming van de pastorie’. Bij deze bedanken we de vrouwenvereniging van harte! Wij zorgen voor een goede besteding!

 

Kerkvoogdij Oosthem

 

Pastoraat

Mw. Siep Damstra-Bruinsma uit Oosthem is in december vanuit de Flecke in Joure voor verdere revalidatie verhuisd naar Bloemkamp (afd. Rozemarijn, kamer 7). Mw. Afke Otter is van de Abbegeasterketting verhuisd naar de Ielânen (afd. Greiden). Mw. Geertje de Groot-Walsma is inmiddels weer thuis

Ook andere zieken die hier niet bij name worden genoemd en hun naasten: alle goeds toegewenst!

 

In Memoriam

Rinze Hof

9 april 1954-13december 2022

Gean mar moaie stjer.

Ik lit dy los,

do bist no frij.

Gean mar leave stjer,

do bliuwst foar altyd ticht by my.

Tineke

 

Op zaterdag 17 december namen we in de Johanneskerk afscheid van Rinze Hof. Zijn zus Tineke schreef het bovenstaand versje voor haar broer. Wie uit de omgeving kende Rinze niet. Jarenlang was hij bijna dagelijks te vinden bij de brug van Nijesyl, altijd met wat takjes klimop in zijn handen. De meeste jaren van zijn leven woonde hij bij zijn mem Wypke in Nijesyl. Rinze werd geboren met een beperking en in het reguliere onderwijs van die tijd kon hij niet meekomen.  En ook op de Piet Bakkerschool in Sneek liep het helaas uit op een mislukking.  Dat was jammer, want hij had best nog wat kunnen leren, vertelde zijn acht jaar oudere zus Tineke. Zij had hem het “Aap Noot Mies” nog geleerd. Rinze heeft ondanks zijn beperkingen een mooi leven gehad. Er is altijd goed voor hem gezorgd door Wypke en Tineke en zwager Henk en hun kinderen, hij hoorde er helemaal bij. Regelmatig ging hij met mem en Tineke op vakantie naar het buitenland, heerlijk lag hij altijd op het strand, maar natuurlijk ging hij ook daar op zoek naar takjes klimop. Rinze hield van gezelligheid: als we voorbij kwamen riep hij al van verre: mem thús, thee drinke! Maar hij kon ook zo maar uitvallen en dat was niet leuk voor wie het meemaakte. Toen Rinze 50 werd en mem 80 werd dat feestelijk gevierd. Ze zaten altijd samen in de kerk en op Nijesyl was zelfs een voorziening bij de brug aangebracht voor Rinze. Zijn vaste plaats was vlakbij de brug, daar zat hij op een paaltje. Maar met zijn lange benen zat hij bijna op de weg. Er werd, verder naar achteren een ander paaltje geplaatst, maar daar wilde Rinze eerst niet zitten. Een grote ronde knop op zijn vaste paaltje bood uitkomst: nu moest hij wel verhuizen. Het zegt iets over de zorgzaamheid van een kleine gemeenschap, iedereen probeerde rekening met hem te houden en het hem zo veel mogelijk naar de zin te maken. Op latere leeftijd ging hij ook wel naar de kinderboerderij in Sneek en later naar dagbesteding in Bolsward. Via omzwervingen belandde hij uiteindelijk in Drachten. Op de Wouden 12 had hij een mooie plek, men kon omgaan met zijn wisselende stemmingen en Rinze paste zich op zijn manier prima aan. Kort voor zijn overleden kreeg hij een hersenbloeding of iets soortgelijks, hierna verzwakte hij snel. Tijdens de afscheidsdienst zongen we liederen die Rinze mooi vond: ‘De Heer is mijn Herder’, en ‘Welk een vriend is onze Jezus’ en we lazen uit Psalm 23. Er is altijd goed voor Rinze gezorgd, tot op het laatst van zijn leven is hij niet alleen geweest, nu mogen we hem toevertrouwen aan de zorgzame herder, die zijn hele leven bij hem was. Na afloop van de dienst is Rinze naast mem begraven op de begraafplaats van Oosthem. Allen die hem zullen missen, wensen we kracht en sterkte toe voor de tijd die komt.

Ludwine Andel-van Hoeven

Jan Otter

30 juli 1924 – 17 december 2022

Toen ik begin juni langskwam voor een eerste kennismaking, een maand voor zijn 98ste verjaardag, vertelde hij dat hij net twee weken daarvoor, net als zijn vrouw, ook een rollator had gekregen. Zijn vrouw Afke ligt op bed als hij begint te vertellen. Zijn ogen onder die enorme wenkbrauwen kijken mij zo nu en dan twinkelend aan. Jan Otter út Abbegea. Geboren en getogen Abbegeaster. Hy wie net sa’n learder, zo vertelde hij later aan zijn kinderen Andries en Tineke, maar vaak in het kolenhok van de school te vinden om kolen te halen voor de kachel. Ondertussen zetten hij dan nog een paar strepen op zijn gezicht en deed hij wat kolen achter in zijn broekzak. Dan kwamen de klappen die hij kreeg van de meester niet zo hard aan. Enthousiast werd hij als er een vrachtwagen voorbij de school kwam rijden van Smit, de vee- en fouragehandel uit Abbega. Daar heeft hij 59 jaar lang gewerkt. Hij hoorde gewoon bij de familie. ‘Wy betinke him mei waarmte en grut respekt, want hy hat in soad betsjutten foar it bedriuw, mar ek foar ús.’ Een echt mensenmens. Op een bruiloftsfeest leerde hij zijn Afke kennen. Afke Tjalsma uit Nijland. Ze raakten met elkaar aan de praat en hielden contact. ‘In pear dagen letter sloech de fûnk oer en doe hiene wy ferkearing,’ las ik in een krantenartikel naar aanleiding van hun 70 jarig huwelijksjubileum! ‘In nye flagge oan de stok, allegear blommen, ek fan de kening en de keninginne. En fannemiddei komt de boargemaster.’ Wat kon hij genieten van al die aandacht. Altiten op ‘e trie. Jan mei de reade búsdoek. Een man ook met vaste gewoontes. Op tiid ite, tolve oere. En daarna even een dutje doen voor de kachel. Op zondagmorgen naar de kerk, tot z’n tachtigste, en daarna de kerkdiensten volgen op televisie. Zijn zegjes, zijn wijsheden, lijken prachtig te passen bij al die wijsheden in het bijbelboek Prediker. Nee, je had geen diepe geloofsgesprekken met hem, maar je voelde wel wat hem bezighield. Bijvoorbeeld toen zijn vrachtwagen vast kwam te zitten op het spoor bij Draaisterhuzen. Jan die zwaaiend mei syn reade búsdoek de trein uit Sneek staande hield zodat er geen ongelukken gebeurden. En na afloop regelmatig zei: It is in wûnder dat it allegearre sa rûn is. Want het leven is inderdaad, zoals Prediker het zegt, onvoorspelbaar. Geen zinnig woord over te zeggen. ‘It is in wûnder’ inderdaad als je na zo’n ‘wurksum’ leven nog zo vitaal bent, na zoveel avonturen, na zoveel pieken en dalen, nog zo veel vrolijkheid kent. Wanneer een mens lang leeft, schrijft Prediker, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van duisternis ontelbaar zullen zijn. Je blijven verwonderen om het goede dat je ten deel valt en niet blijven hangen in het verdriet, het gemis. Dat is ware levenskunst. Geniet dus, zegt Prediker, beste vriend van je jonge jaren. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Âlde pake Jan die altijd kind bleef en volop kon genieten, kinderlijk genieten, falderoejoejoe. De wegen volgend van zijn hart.

‘Belast je hart niet met verdriet’. Was dat het wat hem zolang overeind hield? Ik denk het wel. Dat en dat andere, namelijk zijn geloof in God. Sa no en dan efkes stil wêze, de hannen gear. Stilstaan bij de Schepper, de drager van al dat leven. Jaseker, hoor ik hem nog zeggen, toen ik tijdens dat onze kennismaking vroeg of de kerk en het geloof belangrijk voor hem was. Jaseker! En hij keek mij veelbetekenend aan van onder zijn grote wenkbrauwen. ‘Dat heard der by.’ Als één van die vaste gewoontes van Jan Otter.

It is goed sa. In zijn eigen vertrouwde omgeving heeft hij afscheid van ons genomen. Vol vertrouwen dat er Iemand is die voor hem zorgt. En ook voor zijn dierbaren, die achterblijven en verder gaan. Wij laten los, in geloof en vertrouwen dat God erbij is en nooit loslaat het werk van zijn handen. Dat de nagedachtenis aan Jan Otter ons allen, en zijn naasten in het bijzonder, zo tot zegen mag zijn.

  1. Jan Finnema

 

Verjaardagen 80+.

Op 18 januari hoopt dhr. S. van der Velde, Tsjaerddyk 44, 8773KN Folsgare, zijn 81 jarige verjaardag te vieren. Mw. N. van der Zee-van der Meulen, Pikedyk 8, 8618NS Oosthem, hoopt op 19 januari 87 jaar te worden, en mw. H. van Schuijlenburg-Korevaar, Frittemaleane 4 050, 8604AA Sneek, hoopt op 20 januari haar 90ste verjaardag te vieren. Dhr. R. Abma, Vitusdyk 2 101, 8615LM Blauwhuis, hoopt 92 te worden op 23 januari. Dhr. D. Zwaagstra, Worp Tjaardastraat 246, 8602XL Sneek, hoopt op diezelfde dag 84 jaar te worden. En voor het begin van de volgende maand melden we hier alvast dat op 12 februari dat Rients Leijendekker zijn 84ste verjaardag hoop te vieren (Skerwald 16, 8618 NE Oosthem).

Van harte gefeliciteerd en een mooie dag met familie en vrienden toegewenst! En dat wensen we natuurlijk ook alle overige jarigen in deze periode toe!

 

Bij de diaconale collecten

Uw gift voor de diaconale doelen kunt u ook overmaken met vermelding van het collectedoel naar de bankrekening t.n.v. Diaconie OAF: NL09RABO 0334 7828 80.

 

Collecte-opbrengsten afgelopen periode:

4 december     Wereld Aids dag        €113,75

11 december   Vrolijkheid asielzoekerscentra Nederland    €70,50

18 december   Jong Protestants Ontdekken wat Kerst betekent       €190,50

24 december   Mensen Kinderen/kinderen in de knel           €173,00

25 december   Sun Fryslan     €189,70

31 december   Leger Des Heils          €192,65

1 januari         Diaconie          €52,15

Hartelijk dank voor uw gaven!

 

Collectebonnen

Collectebonnen voor de Prot. Gemeente OAF kunnen worden besteld bij mw. Willy Haringa, Garastrjitte 14, Folsgare. Tel. 0515-569676 /06-15291745. Het verschuldigde bedrag graag overmaken naar Rek. nr. NL47 RABO 03261.17.865 o.v.v. collectebonnen.

 

Kopij volgende Ringblad (12/2/2023 t/m 5/3/2023) graag vóór 2 februari inleveren bij ds. Jan Finnema: jan.finnema@gmail.com.

 

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*