Kerkdiensten

Zondag 10 feb. Folsgare

9.30 uur               ds. Reinier Tuitman

nevendienst:    Margaretha Tuitman

collecten:            1. diaconie 2. kerk

Zondag 17 feb. Oosthem

9.30 uur               Kwartettekoor o.l.v. Hindrik van der Meer

nevendienst:    Janneke Feenstra

collecten:            1. Kerk in Actie (Ethiopië) 2. kerk

Zondag 24 feb. Abbega

9.30 uur               ds. A. Buijs, Sneek

nevendienst:    Corine Slim

collecten:            1. missionair werk PKN 2. kerk

Zondag 3 mrt.   Folsgare

11.00 uur            poppentheater, dienst voor (heel) jong en oud (vóór de dienst: koffie en ranja)

geen nevendienst

collecten:            1. Bio kinderrevalidatie (www.stichtingbio.nl) 2. kerk

 

Bij de diensten

Op zondag 17 februari beleven we een liturgie die anders is dan anders: anders geformuleerd, met andere liederen, en de preek gaat ook anders: die zit verpakt in de liederen. De liturgie is Friestalig, en wordt verzorgd door het Kwartettekoor onder leiding van de Friese musicus Hindrik van der Meer. Onder het kopje ‘Net mei de stille trom’ leest u hieronder meer over deze dienst en de aanleiding ertoe. Het belooft een bijzondere, aansprekende, muzikale viering te worden. Iedereen is van harte welkom!

Ook op zondag 3 maart beleven we een kerkdienst die anders is. Vanaf 10.30 uur is de kerk open en staat voor iedereen koffie en thee en limonade klaar. Er is alle tijd voor ontmoeting en een praatje. Om 11 uur begint de dienst: Carla Vis en haar poppentheater spelen het ‘Mysterie van de moestuin,’ een voorstelling over het wonderlijke mysterie van het leven. ‘Dingen gaan soms fout, maar bij God mogen we altijd opnieuw beginnen. Zoals de natuur elk jaar weer opnieuw tot bloei komt.’ Het is een dienst gericht op de jongsten, maar zal ook de oudsten onder ons kunnen aanspreken. Iedereen, van 4 jaar tot en met 104 jaar, is dus van harte welkom. Om 12 uur is de dienst afgelopen. Voor pakes en beppes is dit natuurlijk een mooie gelegenheid om de (lyts)bern mee te vragen, voor buren om de buur(kinderen) mee te vragen, voor kinderen om klasgenootjes… enzovoort…

Net mei de stille trom

“In briedplak foar liturgyske ynspiraasje?” Under dy kop stjoerde Hindrik van der Meer op 5 jannewaris 2005 in brief de wrâld yn. Yn dy brief merkt er op dat de belangstelling foar de earetsjinst ek yn Fryslân ôfnimt, mar dat der tagelyk wol in soad belangstelling bestiet foar téology. Hindrik frege him dêrom ôf oft der yn de tsjerken net ferlet wêze soe fan nije, oars formulearre en frysktalige liturgy. Wat dat oanbelanget hie er al ûnderfining opdien mei teksten fan Eppie Dam. Tegearre makken hja al sûnt 1993 hollânsktalige lieten foar lânlike byienkomsten yn Amersfoort (Unie voor Christelijk onderwijs). Sadwaande klonken lieten as “Eén zwaluw maakt zomer” yn it hiele lân, sawol yn tsjerken as yn skoallen. Ek yn it Jaarbeursgebouw yn Utrecht op de lânlike diakonale dagen klonken harren lieten. Sa namen de diakenen bygelyks it liet “Vijf broden en twee vissen, de oogst is mondjesmaat,” mei nei hûs. Soe der, sa tocht Van der Meer, yn Fryslân net in soarte fan briedplak komme kinne foar nij en ynspirearjend frysktalich materiaal? Om dêr út wei it wurk fan Fryske dichters en komponisten bekend te meitsjen? Syn brief wie dan ek in oprop oan sjongers om in fêst koar te foarmjen dat ek yn lytsere groepkes – in kwartet soe al kinne – meiwurkje koe oan Frysktalige tsjerketsjinsten. Dy oprop sloech tige oan en sa ûntstie it Kwartettekoar op in sneintemiddei by de famylje Van der Meer thús. Sûnt dy tiid – it koar hat no hast hûndert leden – is der oan withoefolle tsjerketsjinsten meiwurke. It koar wie dan ûnderweis mei ien fan de fiif liturgyën fan Eppie Dam en Hindrik van der Meer. Foarbylden binne “De keunst fan it libben” en “Minsken fan’e dei”. Harren liturgyën waarden ek troch tsjerkekoaren op it rippertwaar nommen. De measte lieten fan it Kwartettekoar binne fan boppeneamd koppel, mar ek lieten fan oare tekstdichters en komponisten waarden yntrodusearre. Ek twa musicals “Jona” en “Ruth” waarden útfierd op teksten fan Folkert Verbeek en muzyk fan Van der Meer. Hindrik van der Meer (1938) hinget de liere net oan de wylgen, mar fynt wol dat er sa njonkelytsen in stapke tebek dwaan moat. It bestjoer fan it Kwartettekoar kaam lykwols op it idee Hindrik net mei de stille trom gean te litten. Hja stelden him noch in soarte fan ôfskiedstoernee foar nei al dy tsjerken dy’t de ôfrûne jierren besite hân ha fan it Kwartettekoar. De tsjerken koene har oanmelde en de teller stiet op goed fjirtich. De kommende “toernee” is tagelyk in appel oan tsjerklik Fryslân om de rykdom fan meartaligens te fieren op de sneintemoarn. Ek yn jimme gemeente komme de sjongers en de muzikanten. Fan septimber 2018 ôf is it Kwartettekoar twa kear yn’e moanne sneintemoarns op ’en paad. Yn de gruttere tsjerken mei it hiele koar, yn de lytsere mei lytse delegaasjes. Der binne twa tema’s foar de sjongtsjinsten en it tema dat brûkt wurd foar de sneinstsjinst yn Easthim is: “ Hertslach – Lieten om it út te sjongen.” Der sit in liturgyske opbou yn de sjongtsjinsten sûnder dûmny. De preek sit yn de lieten. Ek wurd oandacht jûn oan lieten út Taizé en Iona, bernelieten wurde songen en lieten út Hertslach. De begelieding wurdt fersoarge troch de muzikanten fan it Kwartettekoar. Hindrik hat de algehiele lieding. Fanwege dit ôfskie hat it bestjoer fan it Kwartettekoar Hindrik in lietenbondel kado dien: “Hertslach.” Nog nea is d’r in sammling lieten útjûn fan Hindrik syn 40 jier musikale rippertwaar. D’r steane rom 170 nije fryske lieten yn wèrfan it grutste part fan Hindrik binne. Fansels steane d’r ek bernelieten yn. Fierders is de bondel oanfult mei lieten fan componisten lykas Jan de Jong en Gerben van der Veen. Fan in tal Fryske dichters lykas Eppie Dam en Margriet Poortstra, binne de teksten brûkt foar de nije lieten.

De ôfskietsjinst yn Easthim is de tredde keer dat de nije lietenbondel Hertslach brûkt wurde sil. “Lit dyn eigen taal net swije, eltse taal kin sprekken lije!” is it motto fan Hindrik. Op in boartlike wize sil it Kwartettekoar op sneintemoarn 17 febrewaris yn de Johannestsjerke jimme yn’e kunde bringe mei Hertslach. Nije teksten en nije lieten en dus orizjineel Frysk materiaal om ús tsjerketsjinsten te fieren.

 

Vacature ouderling

Op de vraag aan de gemeente om aanbevelingen te doen is een behoorlijk aantal reacties gekomen. Dit heeft geresulteerd in een lijst met namen van mensen die door onze gemeente voorgedragen worden. Namens de kerkenraad, maar eigenlijk namens de gemeente dus, ontvangen zij op volgorde van het aantal aanbevelingen een brief, waarna een persoonlijk gesprek volgt. Op dit moment heeft deze aanpak nog niet geresulteerd in een ‘ja, ik wil.’ Mensen hebben daarvoor hun redenen, die we begrijpen en respecteren. Tegelijk is het onze vurige hoop, dat… Want we kunnen ‘het’ (dat is kerk zijn, gemeente van Christus, samenkomen om te horen, erop uit gaan om te doen) alleen in Gods Naam, samen!

 

Lief en leed

Trienke de Jong-Hoekstra, Nessenwei 24 8618 NM Oosthem, is na opname in het MCL weer thuis. Het klinkt zo onwerkelijk en zo hartverscheurend: de artsen kunnen niets meer voor haar doen… Er staat een bed in de kamer, de pijn wordt bestreden, en thuiszorg komt elke dag langs. Lieve Meike en Trienke en (lyts)bern: er is zoveel liefde om jullie heen, en in jullie. En er wordt zoveel voor jullie gebeden. En dat zal zo blijven: en nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Ben Cazemier, de Himmen 51 8618 NP Oosthem, is na een val opgenomen in Bloemkamp afd. Goudsbloem (kamer 27), Floridus Campuslaan 1 8701 AK Bolsward, waar hij revalideert. Een hard gelag, want Ben heeft veel pijn. Ben en Riek, we bidden voor jullie en staan om jullie heen.

Rinus Engbers, Nessenwei 16c 8618 NM Oosthem, is geopereerd in het Antonius, maar gelukkig weer thuis om verder te herstellen. De operatie is goed verlopen, de vooruitzichten zijn goed. Rinus en Lammie, veel goeds en zegen toegewenst.

Joke van Veen-Zondervan, de Himmen 21 8618 NP Oosthem, is geopereerd in het UMCG en inmiddels weer thuis. Veel goeds en zegen gewenst voor jullie, Joke en Tjalling.

Hessel Boschma, Pytsjepolle 3 8618 NL Oosthem, is na een operatie in het MCL al enkele malen thuisgekomen maar vervolgens toch weer opgenomen. Een spannende tijd voor jullie, Hessel en Annie, die al zo lang duurt. Dat je je gedragen mag weten door de Ene die niet loslaat, daarom bidden we voor jullie.

Janke Smit-Schotanus, Wartenterp 16 8617 LD Abbega, heeft een operatie ondergaan in het Antonius en is inmiddels weer thuis. Janke, we wensen je een voorspoedig herstel toe, dat je kunt gaan en staan zonder pijn, en kijken uit met je naar mooie fietstochten in het voorjaar.

Afke Hemstra verblijft na haar val enkele weken geleden nog steeds in Ielanen, afdeling de Fjilden, Harste 11 8602 JX Sneek. Het is bijzonder, Afke, om te zien en te horen hoe dankbaar en hoopvol je gestemd bent, ook nu je zo ‘in den vreemde’ bent en aan anderen overgeleverd. Een mooi boek, een goed gesprek, mensen die je bezoeken: er is zoveel om van te genieten en dankbaar om te zijn, aldus Afke zelf. Veel moed en een hartelijke groet!

Anderen zijn er die zorgen hebben, om zichzelf, om dochter of zoon, om vader of moeder, om een goede vriend. Niet altijd weten we het van elkaar. Dat de Geest die in ons bidt, ons brengt bij elkaar, in verbondenheid.

 

Verjaardagen

12 febr. dhr. R. Leijendekker, Skerwâld 16, 8618 NR, Oosthem

16 febr. mevr. J. Boschma-Jorritsma, Easthimmerwei 6, 8773 KP Folsgare

21 febr. dhr. F. Kramer, Nijesyl 28, 8618 NV Oosthem

24 febr. mevr. A. Terpstra-Attema, Teatskehûs kamer 109, Vitusdijk 2 , 8615 LM Blauwhuis

Van harte gefeliciteerd!

 

Jubileum

Op 21 februari zijn Sijtze en Fokje Gras-Abma, Rige 20 8617 LA Abbega, 45 jaar getrouwd. We wensen jullie een prachtige vierdag toe samen met hen die je lief zijn. Van harte gefeliciteerd.

 

Doorlopende inzameling voor de voedselbank Sneek

Het blijft hartverwarmend om te zien hoeveel levensmiddelen de afgelopen tijd zondag op zondag worden ingezameld. Een goede manier om elkaar te helpen, het wat lichter te maken. We gaan door: iedere zondag staat de doos bij de ingang van de kerk. Van harte aanbevolen! Meer info: Marjo Huisman 06-42322808 / marjohuisman@gmail.com

 

Boeken in de kerkbank zaterdag 16 februari

Als er zondags dienst is in de Johanneskerk, houden we de zaterdag ervoor een boekenruil in de kerk, van 14 tot 16 uur. We merken dat de belangstelling groeit, er komen meer mensen op af, er is veel aanbreng, en er wordt veel opgehaald. Kinderboeken, literatuur, boeken over theologie, detectives, er is voor elk wat wils. Ook is er koffie, thee en gezellige ontmoeting. De volgende keer: 16 februari. Van harte welkom! Meer info: Geke Matton: 0515-531932 of gdw2@ziggo.nl

 

Terugblik: Grote Maaltijd-actie

Een zaal vol mensen, een lange tafel vol heerlijke gerechten, ontmoeting en gezelligheid, goede gesprekken en spelende kinderen. Zo zag het er uit tijdens de maaltijd die georganiseerd werd door de diaconie. Voor herhaling vatbaar. Dank aan iedereen die gekookt heeft, gesjouwd, gepoetst of op wat voor manier dan ook de schouders er onder heeft gezet om dit mogelijk te maken! De opbrengst van de actie is bestemd voor het project ‘akkers voor arme Armenen’ (Stichting Mensenkinderen), en bedraagt 218,50 euro.

 

Bijbelleesgroep

De eerstvolgende keer is woensdag 13 februari, om half tien in de consistorie van de Johanneskerk. Deze keer lezen we de woorden uit het Johannes-evangelie over de wijnstok en de ranken (Joh. 15).

Ook (eens) meedoen? Van harte welkom!

 

Kuiertje

Het kuiertje dat gepland stond voor zondag 3 maart schuift een week op (in verband met de latere aanvangstijd van de kerkdienst die ochtend). Op zondag 10 maart trekken we de wandelschoenen dus weer aan. Rients Hoekstra zoekt ook deze keer weer een mooie bestemming. Dat is nu nog even een verrassing, u hoort er nog meer over. Vertrek om 14 uur vanaf de parkeerplaats bij de Johanneskerk van Oosthem. Graag even tevoren opgeven bij Rients: famr.hoekstra@ziggo.nl of telefonisch: 0515-442115

 

Gespreksavonden ‘Wie is Jezus voor mij?’

Misschien niet een heel alledaagse vraag. Wel een heel belangrijke vraag. Een vraag die aanzet tot bezinning en – wellicht – tot een goed gesprek. Gedurende de Lijdenstijd (de veertig dagen op weg naar Pasen) organiseren we een aantal gesprekskringen. Deze zullen plaatsvinden tussen 10 maart en 10 april. Iedere gesprekskring komt drie avonden bij elkaar, steeds bij één van de deelnemers thuis. De eerste avond maken de deelnemers elk een keuze uit een groot aantal afbeeldingen van Jezus, en vertellen elkaar waarom deze keuze is gemaakt. Tijdens deze ronde zijn er waarschijnlijk verschillende uitspraken over Jezus gehoord, waarover we verder kunnen doorpraten. De tweede avond staat in het kader van het verhaal van Getsemane. Jezus bidt, de leerlingen slapen. Wat betekent dit voor mij? Beide avonden zullen naar verwachting voldoende gespreksstof opleveren om over door te praten. Voor dit gesprek is de derde avond bedoeld. Het doel van de gespreksavonden is tweeledig: enerzijds persoonlijke geloofsverdieping, en tegelijk ontmoeting met elkaar. De avonden worden geleid door ds. Reinier Tuitman. Wilt u meedoen? U kunt zich tot eind februari opgeven bij Annie Boschma: a.boschma@zonnet.nl of 0515-532111. Graag met vermelding van uw naam (namen), de avonden waarop u niet kunt, en of u uw woonkamer een keer beschikbaar wilt stellen.

 

Handen uit de mouwen

Aan alle inwoners van Oosthem, Nijesyl, Abbega en Folsgare: Na het succes van vorig jaar, willen we dit jaar ook weer een doe-dag organiseren, en wel op zaterdag 6 april. Voor alle inwoners, die wel een stukje van zijn/haar leven willen delen door er voor een ander te zijn. Samen met Stichting Present Súdwest Fryslân organiseren we daarom deze doedag. Geschikt voor alle leeftijden! Het zou geweldig zijn als u/jij je een dag(deel) wilt inzetten voor een medemens. Mensen die de hulp krijgen hebben vaak te maken met armoede, een sociaal isolement en/of een beperking in de gezondheid. Zij ervaren de hulp als een steuntje in de rug en dat kan een nieuwe start betekenen na een moeilijke periode. Voorbeelden van projecten zie hieronder(*). Kijk voor meer informatie op de website: www.presentsudwestfryslan.nl

Kom ook in actie en ervaar wat het met je doet wanneer je jezelf een dag(deel) beschikbaar stelt voor je medemens!

(*)Voorkeur voor project: (liefst meerdere hokjes aanvinken, eventeel nummeren op voorkeur)

O Tuinproject       : onkruid verwijderen, snoeien ed

O Schilderproject: sausen en/of verven

O Opruimproject :  opruimen,afvoeren/verhuizen van spullen, evt schoonmaken

Opgeven uiterlijk 28 februari. Geef je op via tel/ whatsapp: 06-10798419 of e-mail: margarethatuitman@gmail.com

 

Stichting Present organiseert Meet & Eat op vrijdag 8 maart

Na de positieve reacties van de vorige keren organiseert St. Present opnieuw een Meet & Eat: Gastgezin voor een avond. Ook twee (of meer) vluchtelingen aan jouw tafel op vrijdag 8 maart? Meld je aan als gastgezin, dan ontvang je thuis vluchtelingen aan tafel en gaat samen eten. Een gezellige én laagdrempelige manier om in contact te komen met vluchtelingen, want het belangrijkste ingrediënt van een goede maaltijd is ontmoeting, eten verbindt altijd! Nieuwgierig geworden? Kijk op de website: www.presentsudwestfryslan.nl om je aan te melden als gastgezin.(aanmelden kan t/m 22 februari), of bel: 06-49632059. Ook kun je als je naar de website gaat, rechtsboven bij Meet & Eat kijken voor ervaringsverhalen, richtlijnen, en veelgestelde vragen.

 

Agenda komende periode

Iedere zondag                                  inzamelen producten voor de voedselbank

Woensdag 13 februari                   Bijbelleesgroep, 9.30 uur Johanneskerk Oosthem

Zaterdag 16 februari                      Boeken uit de kerkbank, 14.00 uur Johanneskerk Oosthem

Dinsdag 5 maart                              Gebedskring, 9.30 uur in ’t Anker

Zondag 10 maart                             Kuiertje, 14 uur vertrek vanaf parkeerplaats Joh.kerk Oosthem

 

Collecteopbrengsten

31-12     Leger des Heils                                 80,85 euro

06-01     Diaconie                                              105,35 euro

13-01     Oecumene                                        80,65 euro

20-01     Bootvluchtelingen Lesbos           224,65 euro

27-01     Rode Kruis Jemen                           127,65 euro

01-02     Maaltijd actie                                    218,50 euro

(Stichting Mensenkinderen, Akkers voor arme Armenen)

 

Tot slot: De week van 17/2 tot en met 24/2 heb ik vrij. Hopelijk zit het er dan nog in, een paar mooie tochten op het ijs. Ds. Reinier Tuitman

 

Kopij voor het volgende Ringblad (7/3 – 11/4) inleveren bij ds. Reinier Tuitman, vóór 1/3 a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*