Kerkdiensten

Zondag 14 april        Folsgare

9.30 uur          ds. Jan Finnema

Organist          Frans van der Hauw

Collecten        1. Rudolph Stichting Nederland

  1. Kerk Folsgare

Koffiedrinken na de dienst en Gemeentegesprek

 

Zondag 21 april        Oosthem       

De Grote Drie

9.30 uur          Speciale dienst door

Sjonggroep Majim uit Koudum

Collecten        1. Schuldhulpmaatje Friesland

  1. Kerk Oosthem

4Kids in ‘t Anker

Koffiedrinken na de dienst

 

Zondag 28 april        Abbega

9.30 uur          dhr. H. Gileam, Pingjum

Organist          Teake van Popta

Collecten        1. Noodhulp Oekraïne

  1. Kerk Abbega

 

Zondag 5 mei            Folsgare

9.30 uur          ds. Jan Finnema

Organist          Frans van der Hauw

Collecten        1. Schuilplaats Sneek

  1. Kerk Folsgare

Koffiedrinken na de dienst

 

Donderdag 9 mei      Hemelvaart  

‘t Anker

9.30 uur          ds. Jan Finnema

Organist          Kees Funke

Collecten:       1. Diaconie 2. Kerk ‘t Anker

 

Zondag 12 mei          Abbega

M.m.v. Nije moed o.l.v. Grietje Dam

9.30 uur          ds. Jan Finnema

Organist          Frans van der Hauw

Collecten        1. Kerk zijn met elkaar

  1. Kerk Abbega

 

Bij de diensten

 Zondag 21 april komt Sjonggroep Majim uit Koudum met de themadienst:

DE GROTE DRIE!

Het nieuws in de media over oorlog, geweld, ziekte, natuurrampen etc., de wereld waarin wij nu leven, maakt ons vaak angstig en onzeker. Vragen die ons dan bezig houden zijn: wat gaat er gebeuren; wat kunnen we eraan doen om het beter te maken voor iedereen; wat is de kracht van de liefde in deze soms zo liefdeloze wereld met veel haat en geweld; geloven we in oplossingen voor een goede toekomst; hoe houden we hoop op een betere wereld? Majim verzorgt de hele dienst. Collectes bij de uitgang.

 

Patatpraat

Vrijdag 12 april is er weer vanaf 16.30 uur een gezellige middag patatpraat in het Himsterhûs in Oosthem. We beginnen deze middag met tafeltennissen en hierna gezellig patat eten. Wil je ook graag komen, app dan naar 0648645475

Groet, Siepie Damstra en Ynskje Kroes

 

Boekenmarkt Johanneskerk

Zaterdag 18 mei van 14.00-16.00 uur. Je mag uitgelezen boeken meenemen en in de kerkbank leggen en ‘nieuwe’ boeken uit de bank zoeken voor thuis. We hebben veel soorten boeken, van kinderboek tot gedichtenbundel en van roman tot geschiedenis- en kunstboeken. Voor elk wat wils! De gratis koffie/thee met een koekje staan klaar. Iedereen is van harte welkom, ook alleen voor een praatje of een bakkie! Informatie bij: Willy Haringa: Willy_haringa@hotmail.com / 06-15 29 17 45 of Annie Boschma: annaboschmahuitema@gmail.com / 06-42 18 28 76. Datum volgende boekenmarkt is nog niet bekend. Wellicht in de zomermaanden in combinatie met Tsjerkepaad. Dus hou de media in de gaten!

 

Gemeentegesprek en ledenvergadering CKR april 2024

De uitnodiging en agenda’s zijn verstuurd. Heeft u die niet ontvangen, dan graag even aan de bel trekken bij Geke Matton. Het gemeentegesprek is op zondag 14 april, in de Laurentiuskerk Folsgare, direct na de kerkdienst. Dan gaan we met elkaar praten en nadenken over het kerk-zijn in onze regio, de zorgen over de toekomst van onze en de andere gemeenten in onze Ring. Hoe houden we onze kerken geestelijk, pastoraal, ambtelijk en financieel in de lucht zodat we ook in de toekomst werkelijk kerk kunnen blijven? We drinken na de kerkdienst eerst even een bakje koffie/thee daarna beginnen we met ons gemeentegesprek. Onze planning is om rond 12:00 uur af te ronden.

 

De ledenvergadering van de CKR is op dinsdag 23 april in It Lokael te Abbega om 20:00 uur, met bespreking van de financiële en kerkrentmeesterlijke zaken, waaronder de stand van zaken en vooruitzichten op de renovatie van de pastorie. Daarnaast komen onder andere de bevindingen van de denktank over (her)inrichting van onze kerken aan de orde.

 

Van harte uitgenodigd!

 

Zondag 21 april GEEN kuierke
In het winterwerkboekje staat de datum van zondag 21 april voor het derde kuierke. Deze wandeling gaat niet door. Rients en ik hebben nog gekeken naar een datum in april maar dat is niet gelukt. In mei staan onze agenda’s al flink vol op de zondagen. Nu wordt er misschien in juni nog wat georganiseerd, maar dan komt het op tijd in het kerkblad te staan. Het tweede kuierke, op zondag 10 maart met de gemeenteleden van Heeg was zeer geslaagd, met na de tijd nog een koffie/thee moment en korte overdenking in het dorpshuis van Hartwerd.

Hartelijke groet Rients en Hendrika

 

Thuis diensten mee- of terugkijken en luisteren

De diensten vanuit Oosthem en Folsgare zijn rechtstreeks te volgen via onze website www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl. Daar staat ook een link naar ‘kerkdienst gemist’ voor het beluisteren van de diensten vanuit Abbega.

 

Opmerking of vraag over de diensten of ander kerkenwerk?

Neem dan contact op met onze voorzitster Arendtje de Witte. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0515-531945 of 06-231756 52 of via mail: arendtjedewitte@hetnet.nl. Graag de nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw mailadres door aan jongmde@home.nl.

 

Verjaardagen 80+

Van harte gefeliciteerd en een mooie dag met familie en vrienden toegewenst. En dat wensen we natuurlijk ook alle overige jarigen in deze periode toe!

21 april            Mw. H. Abma-van der Veen, Abbegeasterketting 7, 8617 LB Abbega       82 jaar

22 april            Mw. R. Rijpma-Goudberg, Tsjaerddyk 31-B, 8773 KM Folsgare               80 jaar

1 mei               Mw. R. Zwaagstra-Veenstra, Worp Tjaardastraat 246, 8602 XL Sneek      84 jaar

6 mei               Dhr. W. Wijnja, De Himmen 29, 8618 NP Oosthem                                   86 jaar

6 mei               Mw. J. Büdgen, Easthimmerwei 5, 8773 KP Folsgare                                 81 jaar

 

Huwelijksjubilea

Dhr. S.S. Kooistra en mw. I.H. Kooistra-Brus (nr. 11, 8772 KL Tjalhuizum) zijn op 29 april 30 jaar getrouwd. Folle lok en seine toegewenst en een mooie, feestelijke dag samen met familie en vrienden!

 

Bij de diaconale collecten

Uw gift voor de diaconale doelen kunt u ook overmaken met vermelding van het collectedoel naar de bankrekening t.n.v. Diaconie OAF: NL09 RABO 0334 7828 80.

 

Collecte-opbrengsten afgelopen periode

10 maart          Hospice Sneek                                                           € 217,05

17 maart         Ontdekken in de Kliederkerk                                    € 96,05

24 maart         Kerk in Actie Het Paasverhaal van Nederland         € 122,30

28 maart         Unicef Crisis in Gaza                                                € 181,20

31 maart         Fonds kinderhulp                                                       € 119,55

 

Hartelijk dank voor uw gaven!

 

Collectebonnen

Collectebonnen voor de Protestantse Gemeente OAF kunnen worden besteld bij mw. Willy Haringa, Garastrjitte 14, Folsgare, tel. 0515-569676 /06-15291745. Het verschuldigde bedrag graag overmaken naar rekeningnummer NL47 RABO 03261 17 865 o.v.v. collectebonnen. De volgende bonnen zijn bij Willy Haringa verkrijgbaar: wit € 0,50, geel €1,25, rood € 2,50, blauw € 5,00. Gemakkelijker kunnen we het niet maken. Profijt voor elk!

 

Kopij volgende Ringblad (19/5 tot en met 16/6/2024) graag vóór 9 mei inleveren bij ds. Jan Finnema: jan.finnema@gmail.com.

 

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*