Kerkdiensten (alle in/vanuit de Johanneskerk Oosthem)

Zondag 6 juni

9:30 uur          Ds. W. Andel, Oudega SWF

Collecten        1. Giro 555: Coronahulp India en Nepal 2. Kerk Abbega

Zondag 13 juni

9:30 uur          Mw. H. Dijkstra, Koudum

Collecten        1. Diaconie 2. Kerk Folsgare

Zondag 20 juni           Doopdienst

9:30 uur          ds. R. Tuitman, Burgum

Collecten        1. Unicef: kind zijn in AZC Nederland 2. Kerk Oosthem

Zondag 27 juni

9:30 uur          ds. J. Majoor, Sneek

Collecten        1. Edukans 2. Kerk Abbega

Zondag 4 juli

9.30 uur          Ds. Mevr. Zwerver, Schettens

Collecten        1. Regenbooggroep Amsterdam 2. Kerk Folsgare

 

Bij de diensten

‘Onze’ dominee Gerrit geniet enerzijds van vrije tijd, maar ook stonden deze maanden al meerdere preekbeurten elders in zijn agenda. Dus verwelkomen wij ook de komende diensten weer verschillende predikanten. Bekend en onbekend, ieder met zijn/haar eigen inbreng. Mooi om te zien en te horen!

Wat ook zeker bijdraagt aan de beleving in de diensten is zang en muziek. Nammen Gras en Rients Hoekstra hebben het organiseren van de muzikale omlijsting van de diensten op zich genomen. Ze doen dat in goed overleg met de voorgangers, organisten, beameraar en streamers. Zo kunnen we weer volop genieten van live zang en muziek. Wil jij ook een keer meedoen met zang of meespelen op je instrument, neem dan gerust contact met hen op.

Nammen Gras: 0515-53 21 75; Rients Hoekstra 06-42 777 125;

Tot slot mag een dankjewel voor onze organisten niet ontbreken. De gaten gevallen in het rooster door de (hopelijk tijdelijke) afwezigheid van Siemen van Berkum is door Ludwin en Fekke in goed overleg ingevuld. En Sjoerd de Boer mogen we contracteren om de eventuele gaatjes op te vullen. We zijn blij met deze goede samenwerking!

Doopdienst

Ja, en dan hebben we op 20 juni wel een heel bijzondere dienst. Dan wordt Marin Elgersma, dochter van Sebastiaan en Ytsje Elgersma-Wijbrandi en zusje van Sven en Fenna gedoopt. En wel door ds. Reinier Tuitman! Hij heeft ook haar grote broer en zus gedoopt, dus fijn dat het nu zo mooi samenvalt en hij ook Marin kan en mag dopen.

Marin is geboren op 7 april 2021. Per abuis heeft de geboorte van Marin niet in het vorige Ringblad gestaan. Onze excuses. Alsnog van harte gelukgewenst met dit nieuwe ‘grutte lok’.

 

TERUGBLIK

Het werd gelukkig weer Pinksterfeest. Enthousiasme. (Grieks: in-God-opgaan,

met je hele asthma, adem). “Lit ûs de siken ynhâlde fan ferwundering en ek

op siken komme”. Ons leven en geloof staat en valt er mee. Jezus heeft zijn leerlingen uitdrukkelijk voorbereid op zijn afscheid. “De tijd is dichtbij, dat ik niet meer onder jullie zal zijn!” Zoiets willen we eigenlijk niet horen. En klemmen ons vast, als kinderen aan de

rokken van moeder. Maar dit is een fundamenteel gegeven in de joodse en christelijke wijze van geloven, om tegelijk te leven met Gods aanwezigheid en afwezigheid. Zijn nabijheid geeft ons de kracht om het nu zelf over te nemen. Geloven is niet alleen een opdracht, maar minstens zo sterk een overdracht. Daarbij werkt die Geest als grote Transformator in mens en kerk. Jezus zet ons op Pinksteren ‘aan’. Werkt in ons, minstens zo sterk als bij lijfelijke nabijheid. Heilzame nabijheid en heilzame afstand. Kun je daar mee leven? Even kinderlijk als volwassen?

Een geloof, dat vrij maakt, sterkt en troost. “En nou jimme sels!” Met elkaar de geborgenheid en de verduistering uithouden. Zelfs zijn afwezigheid als een nabije kracht beleven. Daarvoor hebben we elkaar nodig De kerk is zo’n transformatorhuisje, die je in onze buurt veel ziet. Hoogspanning verdelen en elkaar overeind houden. De Kerk als Moeder. Maar een moeder, die ook loslaten kan, net als de Heer zelf. Pinksteren is een emancipatie, volwassen-wording. En dan horen we ook nog, dat we “fleurich’ verder mogen gaan. Jezus zegt uitdrukkelijk: “het is zelfs goed voor jullie, dat ik wegga”. En maakt plaats voor echte emancipatie en transformatie. Net zoals ook wij onze kinderen los mogen laten – in vertrouwen – zo worden wij er op uit gestuurd, de toekomst in, de onze en die van God.

We hebben geen bevoogding nodig, maar mogen zelf – op de adem van God – op weg gaan door het leven, af en toe zelfs enthousiast.

  1. Gerrit J. D. de Haan

 

Open kerk!

Bij de diensten zijn (nog steeds) 30 kerkgangers welkom. We hopen natuurlijk op een stap er bij, maar dat is nog even afwachten. Via de gemeentemail houden we iedereen op de hoogte van eventuele veranderingen. Blijft wel het dringende verzoek aan allen om de coronaregels vol te houden. Doe het voor jezelf, maar vooral voor de ander!

Wil je een kerkdienst in de Johanneskerk bijwonen, meld je dan op vrijdag voorafgaand aan de dienst het liefst tussen 20:30 en 21:30 uur aan via telefoon of whatsapp: 0515 – 53 19 45 / 06 – 23 17 56 52; Via mail kan ook: prgoaf@gmail.com.

Via de website www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl zijn alle diensten rechtstreeks te volgen. Klik daarvoor op de (rode) LIVE-button. Ook staat er een blauwe button voor het op een later moment (terug)kijken van de diensten.

 

Bij de collecten

Uw gift voor de diaconale doelen kunt u overmaken met vermelding van het collectedoel naar het bankrekening t.n.v. Diaconie OAF: NL09RABO 0334 7828 80.

 

Voor de kerk kunt u het ‘collectegeld’ overmaken naar:

Kerkvoogdij Abbega: NL27 RABO 0326 1005 71

Kerkvoogdij Folsgare: NL50 RABO 0359 5110 31

Kerkvoogdij Oosthem: NL74 RABO 0326 1001 13

’t Anker Oosthem: NL 43 RABO 03261 600 35

Van harte aanbevolen!

Opbrengsten diaconale bestemmingen afgelopen periode:

2 mei 2021      Schuldhulpmaatje € 126,25

9 mei 2021      Noodhulp Syrië € 75,50

13 mei 2021    Diaconie € 30,75

16 mei 2021    Exodus Noord Nederland € 47,75

 

Op de hoogte blijven:

Ontvangt u de gemeentemail met informatie over de diensten en het kerkelijk reilen en zeilen nog niet? Wilt u dat wel graag, stuur dan even een berichtje naar Meike de Jong (meiketrienke46@gmail.com) en u wordt toegevoegd aan de maillijst! Hebt u zelf geen email maar wilt u wel graag de nieuwsbrieven ontvangen? Ook dat kan! Geef even een seintje aan uw wijkouderling en deze zorgt ervoor dat de nieuwsbrief bij u in de brievenbus komt.

 

Lief en leed

Vorige keer hebben we een aantal zieken bij name genoemd. Gelukkig gaat het met de meeste van hen de goede kant op en mogen ze thuis verder herstellen. Jacob Kuipers is voor verdere revalidatie tijdelijk verhuisd naar de Ielânen, Harste 11, 8602 JX te Sneek, maar ook hij is herstellende. Wat schrokken we van de berichten over Jelle Hitzert, maar gelukkig gaat ook hij de goede kant op, al zal de revalidatie in Beetsterzwaag (Lyndenstein, Hoofdstraat 3, 9244 CL) nog wel langere tijd duren. Ynze Attema heeft ook een tijdelijk onderkomen gekregen in It Menniste Skil in Bolsward (Laag Bolwerk 12, 8701 KP). Hij moet aansterken na een val bij zijn huis. We wensen allen veel sterkte, moed, kracht en Gods zegen bij het herstel.

Ook alle niet genoemde mensen die met zorgen, ziekte en verdriet geconfronteerd worden wensen we veel sterkte en Gods nabijheid en troost toe. We denken ook aan de mensen die weinig tot geen bezoek krijgen, aan al degene die zich eenzaam voelen. Het stille verdriet. Dat wij ook hen zien… en er zijn voor elkaar, in woord, daad en gebed.

 

Speciale aandacht vragen we deze keer voor gemeenteleden die al langere of kortere tijd verblijven in zorginstellingen. Een kaartje wordt altijd gewaardeerd!

Mevr. A. Hemstra, Teatskehûs K107, Vitusdijk 2 8615 LM Blauwhuis

Mevr. E . Odolphie – Jorritsma, Talmastate K111, Tollewei 33, 8621 CX Heeg

Mevr. P. de Vries- de Groot, Bloemkamp, Floridus  Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward

Rinze Hof, Maartenswoude /Talant, De Wouden 23, 9204 WD Drachten

Pier – Anne Osinga, Boegen 2, 8567 JC Oudemirdum

Mevr. M. Abma, De Ielânen, afd. De Terpen, Harste 11, 8602 JX Sneek

 

Verjaardagen en huwelijksjubilea in het ringblad

Standaard worden in het ringblad vermeldt de verjaardagen van 80 jarigen en ouder en huwelijksjubilea van 25, 40, 45, 50, 55, 60 (etc.) jaar getrouwd. Wilt u niet dat uw verjaardag of huwelijksjubileum in het ringblad wordt vermeld, neem dan even contact op met uw ouderling of voorzitter van de kerkenraad.

 

Verjaardagen

22 juni Mevr. P.de Vries-de Groot, Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701AK Bolsward

2 juli Mevr. IJ. Wiersma – van der Zee, Rige 6, 8617 LA Abbega

Allebei de dames van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 

Huwelijksjubileum

Omdat het jubileum een paar dagen na het uitkomen van het volgend Ringblad is noemen we het nu alvast: Op 11 juli a.s. zijn dhr. Ds. W. en mevrouw H. van Schuilenburg-Korevaar, Frittemaleane 4-50, 8604 AA Sneek maar liefst 60 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum. Wat een zegen als je dit beleven kan en mag. We wensen jullie alvast een mooie, gedenk-waardige dag toe.

 

Pastorie

Waarschijnlijk krijgt de pastorie toch nog weer tijdelijke bewoning. Ds. Gerrit de Haan zoekt enkele maanden onderdak voor hij eind van het jaar zijn nieuwe residentie in Bolsward kan betrekken. Dus ziet u weer iets bewegen achter de gordijnen van de pastorie, weet dan dat het goed volk is.

De kerkrentmeesters, commissie Oosthem.

 

IN MEMORIAM SJOUKJE SPEERSTRA 1971 – 2021

Sjoukje Speerstra werd op 19 juni 1971 in Folsgare geboren als dochter van Hantje Speerstra en Deliana de Boer. Ze was de jongste, zusje van de broers Bouwe en Germ.

Sjoukje heeft na de lagere school eerst een detailhandelsschool bezocht. Aansluitend was ze keukenhulp in een school te Heeg. Daarna ging Sjoukje naar de Empatec, waar ze werd gewaardeerd en met haar handicap tot haar recht kwam. Sjoukje hield van tradities, met name rond kerst. Een belangrijke traditie was het bezoek op zondagmiddag van dorpsgenoot

Annie Kroes, die ook op Empatec werkte. Topmomenten waren kampioenschappen van het Nederlands Elftal. Alles werd knal-oranje. De vlag wapperde. Sjoukje zat binnen gespannen met haar oranje petje voor de TV. Ook heeft ze een tijdje toneel gespeeld in Folsgare. Dat deed ze graag. De uitvoering was het hoogtepunt van het hele jaar, waar ze helemaal naar toe leefde. Maar ook het dorpsfeest stuwde haar emoties op. Hoe graag was ze er de hele tijd bij, wanneer men nog lang in het dorpshuis bleef hangen.

Toen de gezondheid van Sjoukje verder achteruit ging, kon ze niet meer thuis blijven in haar eigen huis. Tot haar verdriet werd ze naar het Zonnehuis in Zuidhorn overgeplaatst, omdat de nodige specialistische hulp in haar buurt niet voorhanden was. Met de tijd wende ze er aan en begon zich zelfs thuis te voelen.

De familie van broer Germ en haar tante Roos met man Feike hebben altijd klaargestaan voor Sjoukje in al die moeilijke fases van haar leven en ziekte. Sjoukje was hecht verbonden met haar familie, en met name mem.

En zo werd Sjoukje de laatste van het gezin, die – behalve vader – allemaal stierven aan een verwoestende spierziekte, de ’ziekte van Steinert’. En dan kun je alleen maar stil worden – in groot respect – hoe de familie, en nu ook Sjoukje dit lot hebben gedragen vanuit een moedig karakter en een sterk vertrouwen op hun Hemelse Herder.

“De Heer is mijn Herder” zongen we daarom. Sjoukje mocht dat ervaren en met ons delen, in haar leven en bij haar afscheid.

  1. Gerrit J.D. de Haan

 

Kopij volgende Ringblad (11/7-29/8 : zomerperiode!) graag inleveren bij de scriba, Geke Matton, vóór 1 juli as.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*