Kerkdiensten 

Zondag 16 januari    Oosthem

9:30 uur          Ds. Gerrit J.D. de Haan

Collecten        1. Doelcollecte Dorcas 2. Kerk Folsgare

Zondag 23 januari    Oosthem        

9:30 uur          Ds. Gerrit J.D. de Haan

Collecten        1. Kerk in Actie-Kerk in, van en voor het dorp 2. Kerk Oosthem

Zondag 30 januari    Oosthem

9:30 uur          Ds. Gerrit J.D. de Haan

Collecten        1. Ronald Mac Donaldhuis 2. Kerk Abbega

Zondag 6 februari    Oosthem

9:30 uur          mevr. H. Dijkstra, Koudum

Collecten        1. Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat 2. Kerk Folsgare

 

Bij de kerkdiensten

Zoals u ziet plannen we de diensten voor deze periode weer allemaal in Oosthem. Een verruiming zou misschien meer mogelijkheden geven, maar omdat dit niet te voorspellen is, kiezen we voor duidelijkheid. Dus: diensten in Oosthem met een beperkt aantal gemeenteleden. We merken en horen de weerstand voor het vooraf aanmelden, de term ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ is bij een aantal van onze gemeenteleden niet onbekend. Bij deze laten we dat dan ook los, niet meer aanmelden en bij 50 kerkgangers sluit de deur, tenzij……

Helaas moeten we het Avondmaal en het koffiedrinken ook nog niet willen. Het blijkt maar weer uit de cijfers die ons dagelijks om de oren geslagen worden: vaccineren alleen is niet voldoende. Willen we het virus er onder krijgen, dan blijft afstand, mondkapje en niet (te vaak) in groepen bij elkaar komen een must!

Als er belangrijke wijzigingen zijn, dan hoort u dat via de gemeentemail, afkondiging in de kerk of persoonlijk. Neem bij twijfel of vragen gerust contact op met Arendtje de Witte (0515-53 19 45 / 06-23 17 56 52). De diensten vanuit Oosthem blijven rechtstreeks te volgen via onze website www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl.

 

Dan nog leuk nieuws: Nammen is druk bezig met zijn ‘Famkeskoor’ bij elkaar te krijgen. Dat koortje zingt op zondag 30 januari onder begeleiding van Sjoerd de Boer op piano en orgel. Wil je meedoen? Neem dan even contact op met Nammen Gras. N.B.: Ondanks de naam zijn ook mannen welkom om mee te zingen!

 

A Dieu Tutu.
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is: niets anders dan recht te doen, trouw lief te hebben en nederig te wandelen met je God.” (Micha 6:8). Desmond Tutu heeft deze tekst ten volle geleefd, als biddende pastor, prediker en profeet.
Het zal zo’n 10 jaar geleden zijn, dat ik in een vrouwenklooster bij Kaapstad een paar dagen verbleef en ineens die wereldberoemde ‘arch’ bij het ontbijt aantrof en hem hartelijk begroette. Hij hield een vinger op zijn mond en fluisterde: ‘ik ben in een stille retraite’. Tussen al die wereldwijde opdrachten door bleek hij regelmatig zich terug te trekken om op te tanken in volledig stille meditatie.
Wat een voorbeeld: wat een hartelijkheid, die giechel en blijde oogjes, te midden van zijn niet-aflatende strijd tegen witte apartheid, corruptie en racisme in en tussen alle kleuren. En hoe hij naast Mandela zijn land behoedde voor een burgeroorlog en De Grote Wraak. Voorzitter van de verzoeningscommissie, waar hij zat te janken van verdriet over ongekende wreedheid en vernedering, maar ook de weg er uit, vooruit, wees.
De afscheidsdienst in de St. Georges Cathedral van Kaapstad – waar ik al bijna 25 jaar regelmatig die prachtige Evensongs meevier en ooit in een sabbatical een maand in het team meedraaide – was een grootse getuigenis van dankbaarheid over een klein, geinig mannetje, dat een reus van een dienaar was van de ‘Grote Baas’, met wie hij zo vertrouwd wandelde en hem ter sprake bracht in moedige daden en vechten om rechten. Ja, en daarna de Verzoening zocht, voorleefde en er voor vocht.
Wanneer je nu, om de haven heen, Kaapstad uitrijdt zie je op het nieuwe ‘Civic Centre’ (stadsadministratie) een enorm doek van 20 meter hoog, waar de koppen van Mandela en Tutu op zijn afgebeeld. Onoverzienbaar. Wachters op de muren: iconen, redders, verzoeners. En maar hopen dat dit doek blijft wapperen totdat de ‘regenboognatie’ sterk genoeg is om op eigen democratische benen van gerechtigheid te staan.
In de begrafenis zei zijn witte collega en vriend, dat tranen de prijs van de rouw zijn en verdriet helen. De president sprak eerder van een grote glimlach vol dankbaarheid over een grootse brugfiguur. In alle vernederingen nederig, maar ferm tegenover onrecht. En steeds een glimlach. Waar haal je zoiets anders vandaan dan vanuit een hartelijke omgang met je hemelse Vader? Heilige, humane, helende held. Nu mag hij verder, in een echte retraite wandelen met God.
Zuid-Afrika moet zijn wonden genezen, en zij niet alleen. De droom van de ‘regenboog natie’ zou de hele wereld een baken kunnen zijn en teken van een messiaanse heling.
Dus begon dit nieuwe jaar goed, toen op de eerste dag de ‘Arch’ de wandeling op een hoger, geheelde wijze voortzet en voorleeft. Wat wens ik ons anders dan die warmte, nederigheid, trouw en recht-vaardigheid.

Ds. Gerrit J. D. de Haan

Extra Gemeentevond op woensdag 26 januari 2022

De kerkenraad heeft van de beroepingscommissie een aanbeveling voor een nieuwe gemeentepredikant ontvangen. Dinsdag 4 januari heeft de kerkenraad de voordracht besproken en deze week heeft u de uitnodiging voor een extra gemeenteavond gekregen. Graag geven wij alle leden de gelegenheid om deze avond bij te wonen. Vandaar 2 aanvangstijden: 19:00 uur: voor leden met achternaam beginnend met A t/m K en 20:30 uur voor leden met achternaam beginnend met  L t/m Z.

 

Gemeentebrief

In de week tussen Kerst en Oud-en-nieuw hebben we bij alle leden de, op de gemeenteavond van 10 november beloofde, gemeentebrief in de (fysieke dan wel digitale) brievenbus laten glijden. Tot nu toe hebben we een enkele reactie gekregen (dank daarvoor!), maar we hopen op meer. Als voorbeeld: Afgelopen week sprak ik met iemand uit de beroepingscommissie. Hoewel eerst wat afhoudend, werd het achteraf ervaren als heel mooi, leerzaam en bijzonder.

 

Wisseling van de wacht

In vervolg op het vorige: Om verschillende redenen (andere functie, verhuizing en einde ambtstermijn) zijn er drie mensen gestopt met hun functie in de kerkenraad. Als diaken Fetsje Posthuma en als ouderling Marjo Huisman en Klaske Kramer. Wij zijn heel blij dat Rinske Elsinga zich spontaan melde om haar (oude) plekje in de diaconie weer in te nemen. Tige tank, Rinske! De aftrede- en bevestigingsdienst wordt in overleg met betrokkenen vastgesteld.

 

Het lukt ons tot nu toe helaas niet om nieuwe ouderlingen te vinden. Nu vindt u ouderling (of diaken) worden misschien teveel gevraagd. Of denkt u dat u daar de kwaliteiten of de tijd niet voor heeft. Dat kan, ga dan gerust hierover in gesprek met dominee, voorzitter van de kerkenraad of een ouderling/diaken. Om meer inzicht te krijgen over wat er van een ouderling/lid van de kerkenraad gevraagd wordt.  Een andere optie is om een ouderling te helpen bij zijn taken. We prijzen ons heel gelukkig met de wijkondersteuners die we hebben, maar het zou fijn zijn als er een aantal bij komen. Om het werk van de overgebleven ouderlingen te verlichten, om het gemeentewerk te kunnen blijven doen op de manier die we graag willen. Samen voor elkaar!

 

Voedselbank

We hebben het goed, veel van ons hebben aan het eind van iedere maand een behoorlijk stuk van hun inkomen over. Maar we staan er niet altijd bij stil dat er, ook in ons welvarende landje, nog heel wat mensen zijn die aan het eind van hun inkomen vaak een flink stuk van de maand over hebben. Het Coronavirus heeft veel van die mensen een extra duwtje richting de armoede gegeven. Ironisch  genoeg hebben de voedselbanken juist minder bijdragen ontvangen, alweer door dat vermaledijde virus. Ook bij ons is om praktische redenen de klad gekomen in de inzameling via de kerken in onze dorpen, maar:.. we hebben het weer opgepakt! Het zou toch te gek voor woorden zijn dat wij van onze overvloed en onze weelde niet een klein deel met anderen kunnen delen.

Neem bij de  boodschappen gewoon wat extra houdbare spullen mee en deponeer die de eerstvolgende zondag in de klaarstaande mand in de hal van de kerk. Op deze directe manier kunnen we, zonder dat er ook maar iets ‘aan de strijkstok’ blijft hangen, een stukje van ons met welvaart gezegende leven aan anderen afstaan. Het mogen begrijpelijkerwijs alleen houdbare levensmiddelen zijn of zeepjes. Ik heb ook al een fles wijn voorbij zien komen, dus vul met je eigen voorstellingsvermogen maar in.

In principe breng ik iedere dinsdag de giften van de voorafgaande zondag naar de voedselbank in Sneek; dat is hartstikke leuk om te doen, er werken daar allemaal ontzettend leuke vrijwilligers. Elke gift, hoe klein ook, is welkom!

Harm de Groot / harmenson@hetnet.nl / 06-23 10 06 37.

 

Boeken uit de kerkbank

Om de welbekende reden ligt deze activiteit helaas stil. Zodra het weer verantwoord is starten we het weer op. Misschien februari????

 

Informatie over de binnenrenovatie van  “ It Lokael in Abbega

Inmiddels is bekend in onze dorpen, dat er druk gewerkt wordt aan de renovatie van het gebouw. Om nog even bij de start te beginnen: het gebouw was nodig aan een opknapbeurt toe. Toen in 2019 het bedrijf DorpStroom langs kwam, in opdracht van de gemeente, voor inspectie op energieverbruik en isolatie, moesten de plannen wel worden aangepast.

Uit het rapport van DorpStroom bleek, dat de isolatiegraad van de onderdelen vloer, wanden en ramen slecht is. Binnenhuisarchitect Pieter Koot uit Oosthem heeft naar onze mening een prima plan gemaakt. Er zijn offertes opgevraagd bij de plaatselijke ondernemers wat betreft bouw, schilderwerk en installatie. Met meerdere enthousiaste vrijwilligers is het afbreekwerk verricht. Inmiddels zijn de vloer en de wanden geïsoleerd. Daarna zijn de ramen aan de beurt. Ook de keuken en de bar worden vernieuwd. Al met al een hele ingreep maar we hopen er een mooi, gezellig en energiezuinig gebouw van te maken waar de kerk en ons dorp Abbega veel plezier aan mag beleven in de toekomst.

Organist

Onze vaste organist Siemen van Berkum moest om gezondheidsredenen stoppen met het begeleiden van de kerkdiensten in Abbega. Een gemis in onze kerkelijke gemeente. We bedanken Siemen voor de 8 jaar trouwe inzet. Wij wensen Siemen met zijn Lammie nog vele goede jaren toe in Nijland. Ik ben op zoek naar één of meerdere organisten. Aanbevelingen of aanmeldingen zijn welkom!

Sijtze Gras (kerkrentmeester Abbega)

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen – Actie Kerkbalans 2022 is van start!

Binnenkort start de actie Kerkbalans 2022. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze maand valt ook bij u de brief op de mat of een digitaal verzoek in uw mailbox. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

 

Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als gemeente nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

 

Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. Zo laat u weten dat u het werk van onze gemeente belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen uitnodigen hetzelfde te doen.

 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 15 tot en met 29 januari 2022 haalt een vrijwilliger het formulier bij u op of kunt u dit digitaal doorgeven. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL79Rabo 03347 81523 t.n.v. Protestantse gemeente Oosthem ca. onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.

 

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

College van kerkrentmeesters.

Bij de collecten

Uw gift voor de diaconale doelen kunt u ook overmaken met vermelding van het collectedoel naar het bankrekening t.n.v. Diaconie OAF: NL09RABO 0334 7828 80.

 

Collecte opbrengsten afgelopen periode:

28 november  €  75,80 Moldavië Kerken geven kinderen een toekomst

5 december   €  80,30 Wereld Aids dag Wereld Pastoraal

12 december  €  86,10 Een stabiel thuis Kerk in Aktie

19 december  €  93,95 De Schuilplaats Sneek

25 december  € 233,00 Syrische vluchtelingen COA Heeg

26 december  € 129,00 Diaconie + gift € 100,00

2 januari       € 128,50 Diaconie

Betankje

Ik wol eltsenien tige betankje foar it stjoeren fan in kaart.

Nei mear as 90 jier op de Pikesyl ha ik no ûnderdak fûn yn keamer 101 op de 1e ferdjipping fan Teatskehûs Woonzorgcentrum Patyna, Vitusdyk 2, 8615 LM Blauhús

R.K. Abma

Lief en leed.

Het ex-kosterechtpaar van Folsgare, Pieter en Luke Zijlstra, kreeg in december te horen dat bij mevr. Zijlstra plasma leukemie is vastgesteld en daarmee een ernstig probleem. Gelukkig gaat het momenteel nog goed. Ze zijn dapper en vol vertrouwen, maar beseffen de ernst van de situatie. We denken aan en bidden voor hen.

Zo zijn er bekend en onbekend – dichtbij en veraf – mensen die te maken krijgen met eenzaamheid, zorgen, verdriet en ziekte. Dat wij hen  in onze gedachten houden en meenemen in onze gebeden. Hen en hun naasten wensen we veel sterkte en Gods nabijheid en troost toe.

 

Overlijden

Het was schrikken in Oosthem toen vorige week donderdag Alie Vrieswijk plotseling naar het ziekenhuis moest. Zondagmorgen in de kerkdienst nog gevraagd om een kaartje te sturen, zondagavond al kwam het bericht van haar overlijden. Hoe kwetsbaar is een mensenleven! Wij wensen haar (klein)kinderen en speciaal Harm Overwijk – die altijd klaar stond voor zijn schoonmoeder – veel sterkte en kracht toe.

 

Verjaardagen

Allereerst mijn excuses aan mevr. U. Damstra (85 jr.) en dhr. B.W. Cazemier (91 jr.): zij waren beide jarig op 5 januari en niet genoemd in het vorig Ringblad. Alsnog van harte gefeliciteerd en we hopen dat jullie een mooie verjaardag hebben gehad.

In januari zijn ook jarig: 18 januari dhr. S. van de Velde, Tsjearddyk 44,8773 KN Folsgare (80 jr.), 19 januari mevr. N. van der Zee-van der Meulen, Pikedyk 8, 8618 NS Oosthem (86 jr.), 20 januari mevr. H. van Schuijlenburg-Korevaar, Frittemaleane 4-50, 8604 AA Sneek (89 jr.), 23 januari dhr. R. Abma, Taetskehûs kamer 101, Vitusdyk 2, 8615 LM Blauwhuis (91 jr.) en dhr. D. Zwaagstra, Worp Tjaardastraat 246, 8602 XL Sneek (83 jr.). Tot slot: op 12 februari dhr. R. Leijendekker, Skerwâld 16, 8618 NE Oosthem (83 jr.);

Alle jarigen: van harte gefeliciteerd, een mooie dag met familie en vrienden.

 

Huwelijksjubileum

Ja, en dan bied ik ook mijn oprechte excuses aan bij het echtpaar dhr. D. Terpstra en G. Terpstra-Feenstra, De Cingel 4, 8618 NK Oosthem. Zij waren op 5 januari 45 jaar getrouwd. Alsnog namens de kerkenraad van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag. We wensen jullie Gods zegen en in gezondheid nog mooie jaren samen.

 

IN MEMORIAM PIETSJE DE VRIES – DE GROOT

Pietsje de Groot werd geboren op 22 juni 1933 in Abbega. Ze had een mooie jeugd. Noemde zichzelf toen ‘sterk als een polderjongen’. Als jonge ‘faam’ moest ze wel bij boeren werken om wat te verdienen voor heit en mem. Kreeg verkering met Jan Noordmans, trouwde in 1956 en verhuisde naar Spannum, eerst op de buorren en later naar de pleats. Had het druk met melken en hun 5 kinderen verzorgen, In de lente maakte ze graag schapenkaas, voor henzelf en voor een zakcentje. Ze was verzot op bloemen, nam overal een stekje mee en liet de natuur graag wild haar gang gaan. Kreeg een prijs en kwam op de foto in de krant. Zorgzaam was ze, lette op gezond eten en zette het gezin voor de hoogtezon. Met die typische beschermbrillen zaten de kinderen dan in het onderbroekje. Ondertussen vertelde ze een spannend verhaal. Ze was sportief, volleybalde en fietste graag (20 keer de Elfstedentocht!) In de winter schaatste ze dapper voor haar meute uit. En werd een echte ‘beppe’, die altijd wat lekkers in haar tas had. In 1986 was het gebeurd met haar huwelijk . Mem verhuisde naar Oudega-W. Een moeilijke tijd vol schaamte. Een gescheiden vrouw in die tijd….Maar ze maakte snel weer vriendinnen. Wat waren de kinderen blij, dat ze weduwnaar Piebe de Vries leerde kennen. Over en weer klikte het met beide families. In 1996 trouwden ze en gingen in Scharnegoutum wonen. Prachtige tijden braken aan. Varen, vissen en reizen. Naar Kreta en Canada! Maar Piebe stierf in 2004. Ze ving ook dit op met haar optimistische aard. Maar ze werd gaandeweg dement, kreeg Alzheimer. De tijd kwam, dat ze nu echt niet meer voor haar zelf kon zorgen. Bijna 6 jaar verbleef ze nu in Bloemkamp. Eerst natuurlijk onwennig, maar ze had daar een goed plekje en staat op vele foto’s met een ‘big smile’. Iedereen mocht haar en omgekeerd ook. Zo had ze toch een zinvolle en zelfs gezellige tijd. Op zaterdag 4 december kwam een einde aan haar mooie, lange leven. En we namen afscheid in haar kerkje van Abbega. Als laatste groet kreeg iedereen bij de uitgang een rol drop mee, zoals zij ook steeds deed. Iets lekkers voor onderweg…. Met woorden vanuit Psalm 23 namen we afscheid. We droegen Pietsje de Groot over aan haar Hemelse Herder. Ze noemde die altijd “haar grutte baas”. Niet zo’n moderne Manager (die nauwelijks tijd en aandacht heeft), maar zo’n ouderwetse, vertrouwde Herder. “Hij leidt ons naar grazige weiden, naar een oase van rust….”

Gerrit J. D. de Haan

 

 

De Nieuwjaars zegen die we op 2 januari aan het eind van de dienst in onze kerk hoorden is zo mooi, die wensen we alle mensen toe:

Nijjiersseine

Dat dij in protte goeds taskikt wurdt

Dat it kwea by dy wei hâlden wurdt.

 

Datst de seine yn dyn libben sjochst en der fan genietest.

Goede minsken om dy hinne:

freonskip en leafde, tagedienens en begrip.

Minsken dy’t it net opjouwe:

de dream fan frede en gerjochtigheid foar elts en alles op dizze ierde.

 

Datst no en dan omsjochst yn it nije jier om dyn seinigingen te tellen.

Om tankber te wurden foar de seine yn dyn libben.

Datst de ynerlike krêft ûntfangst om it út te hâlden,

om yn de freugde te bliuwen

om te beminnen-altyd-op-‘e-nij-nij.

dat de taal fan de stilte dij fertelt oer de djipte yn eltse wurklikheid.

Datst oanrekke wurdst en beroere troch Gods wûnderlike oanwêzichheid

(naar: Jean Paul Vermassen)

 

Kopij volgende Ringblad (13 febr. t/m 6 mrt.2022) graag vóór 4 februari 2022 inleveren bij de scriba, Geke Matton.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*