Kerkdiensten

Zondag 1 december                       Abbega, Eerste zondag van Advent

9.30 uur                                               Ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst:                        Julia Feenstra

Collecten:                                           1. Artsen zonder grenzen 2. Kerk

Zondag 8 december                       Folsgare, Tweede zondag van Advent

9.30 uur                                               Ds. A. Buijs, Sneek

Kindernevendienst:                        Janneke Feenstra

Collecten:                                           1.St. Exodus (ex-gedetineerden) 2. Kerk

Zondag 15 december                    Abbega, Derde zondag van Advent, m.m.v. koor Nije Moed

9.30 uur                                               Ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst:                        Corine Slim

Collecten:                                           1.Diaconie 2. Kerk

Zondag 22 december                    Folsgare, Vierde zondag van Advent, koffie na de dienst

9.30 uur                                               Ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst:                        Margaretha Tuitman

Collecten:                                           1.St. Schuilplaats Sneek 2. Kerk

Dinsdag 24 december                   Oosthem, Kerstavond, m.m.v. koperblazersensemble

20.00 uur                                            Ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst:                        geen

Collecten:                                           1. Kerk in Actie: Geef licht aan kinderen in Moldavië 2. Kerk

Woensdag 25 december              Oosthem, Kerstmorgen, m.m.v. zanggroep

9.30 uur                                               Ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst:                        Margaretha Tuitman en Janneke Feenstra

Collecten:                                           1. Wilde Ganzen 2. Kerk

Zondag 29 december                    Folsgare

9.30 uur                                              Ds. O.C. Kerssen, Sloten

Kindernevendienst:                       Corine Slim

Collecten:                                           1. Leger des Heils 2. Kerk

Dinsdag 31 december                   Oosthem, Oudejaarsavond

19.30 uur                                            Ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst:                       geen

Collecten:                                           1. Leger des Heils 2. Kerk

Zondag 5 januari                              Abbega, koffie na de dienst

9.30 uur                                              Ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst:                       Janneke Feenstra

Collecten:                                           1. Diaconie 2. Kerk

 

Adventstijd

Advent is een tijd van verwachten en uitzien naar…  Samen met de kinderen ontdekken we welke Bijbelse visioenen als dromen op ons toekomen: vergezichten van zwaarden die tot ploegscharen worden omgesmeed (1e Advent, Jesaja 2); een wolf die zich te ruste legt naast een lammetje (2e Advent, Jesaja 11); een dorre woestijn die tot bloei komt (3e Advent, Jesaja 35); een engel die in een droom aan Jozef verschijnt (4e Advent, Matteüs 1). Elke zondag wordt een Adventskaars aangestoken en zegt één van de kinderen daarbij een gedicht op. We zingen een Adventslied dat de kinderen ook op school hebben geleerd.

 

Nine lessons and carols

Op zondag 15 december zingt koor ‘Nije Moed’o.l.v. Grietje Dam naar de Engelse traditie prachtige carols (kerstliederen, als bijvoorbeeld ‘Once in Royal Davids City’), liederen die we ook samen zullen zingen in een Nederlandse vertaling. De liederen worden afgewisseld met ‘lessons’, lezingen uit de Bijbel. Er wordt niet gepreekt, de boodschap, het Kind dat komt, zit verweven in de lezingen en de liederen.  Deze zondag is het is Derde Advent: we zijn over de helft van de donkere paarse Adventstijd. De liturgische kleur is dan roze: het licht van Kerst breekt al door!

 

Koffiedrinken na de dienst: 22/12 in Folsgare en 5/1 in Abbega

In het winterwerkboekje stond aangekondigd dat we op 15 december koffiedrinken voor de dienst. Om een aantal redenen komt het beter uit dat we dit een week later doen, en dan niet voor maar na de dienst. Dus: van harte welkom voor een lekker bakje en een gezellige ontmoeting na afloop van de kerkdienst op zondag 22 december in Folsgare. Ook op 5 januari schenken we koffie na de dienst, dan is er voor iedereen gelegenheid elkaar een gezegend Nieuwjaar te wensen.

 

Kerstavonddienst 24 december

De dienst vindt plaats in de Johanneskerk en begint om 20 uur. Ook dit jaar wordt de muzikale begeleiding van deze dienst weer verzorgd door een twintigtal blaasmuzikanten op diverse instrumenten, onder leiding van Joke Krist. Dat is iets heel moois en daarmee zijn we heel blij! We zingen bekende kerstliederen, we horen het verhaal van de geboorte van het Kind, en we worden samen stil van dit blijde nieuws!  Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.

 

Kerstmorgendienst 25 december

Op Kerstochtend begint de dienst in de Johanneskerk als gebruikelijk om 9.30 uur. Medewerking wordt verleend door de zanggroep onder leiding van Marco Rypma. Zij zullen zingen met ons en ook voor ons, enkele prachtige liederen uit het Kerstrepertoire.

 

Verjaardagen

Op 5 januari dhr. B. W. Cazemier, de Himmen 51, 8618 NP Oosthem

En ook op 5 januari  mevr. U. Damstra-Terpstra, de Himmen 40, 8618 NR Oosthem

Van harte gefeliciteerd!

 

Dankwoord

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van steun die wij ontvingen tijdens de ziekte en na het overlijden van Elske. Elske, dochter van Egbert en voor Marjo, overleed op 5 november jl. op 31 jarige leeftijd na een ziekbed van bijna drie jaar. We hebben ons in de tijd die achter ons ligt enorm getroost en gedragen gevoeld door de vele lieve kaarten, gebeden, knuffels, lieve woorden en alle andere vormen van meeleven. Dank jullie wel! Elske heeft ons veel nagelaten, waaronder een intens mooi lied dat ze zelf had gemaakt. Voor diegene die het lied wil beluisteren, je kunt het vinden op YouTube als je zoekt op: Elske Kroondijk Sail away.

Lieve groet, Egbert Kroondijk en Marjo Huisman, Folsgare

 

Lief en leed

Met Bonne van der Valk, Easthimmerwei 25 8773KP Folsgare gaat het stapje voor stapje de goede kant op. Na ingrijpende operaties volgde een langdurig verblijf op de intensive care. Inmiddels is Bonne overgebracht naar een kamer op de verpleegafdeling. Dan wacht nog een tijd van revalidatie in een verpleeghuis. Bonne, en familie van der Valk, we wensen jullie weer veel kracht en alle goeds toe, en de nabijheid en de liefde van God voelbaar om jullie heen.  Het adres voor een kaart of brief is: Medisch Centrum Leeuwarden, dhr. B. van der Valk, afd. J kamer 14, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden.

 

Voor iedereen – dorpsgesprekken

In het winterwerkboekje staat al aangekondigd dat we in gesprek willen met mensen uit onze dorpen om te horen wat hen zoal bezighoudt in hun leven: wat geeft zin, wat is moeilijk voor je, dat soort grote of ‘trage’ vragen. Daarbij gaat het vooral om de ontmoeting, in één op één gesprek waarvan de uitkomsten anoniem worden ‘verwerkt.’ Zo hopen we samen te kunnen zoeken naar mogelijkheden waarop ‘de kerk’ van betekenis kan zijn ‘voor iedereen.’  Misschien voel je je aangesproken en zou je wel aan dit project willen meewerken? Meld je dan s.v.p. even bij Geke Matton of bij ds. Reinier Tuitman (telefoon of email: zie boven). We zoeken mensen die het zien zitten om een aantal van deze gesprekken te voeren, in de periode februari/maart 2020. Je wordt daarbij niet in het diepe gegooid: van te voren stemmen we met elkaar de details af hoe we het gaan aanpakken, en er volgt ook nog een gezamenlijke gesprekstrainingsavond om van elkaar te leren. Het idee is vervolgens om de uitkomsten van deze dorpsgesprekken mee te nemen in een musical waar iedereen aan mee kan doen; repetities vanaf het najaar 2020, uitvoering in het voorjaar van 2021.

 

Begroting 2020

Voor een ieder die daarvoor belangstelling heeft ligt de geconsolideerde begroting van het College van Kerkrentmeesters ter inzage bij onze administrateur G. Hitzert, De Cingel 5 Oosthem. Bij belangstelling kunt u telefonisch een afspraak maken (tel. 532324). Ook kan een overzicht worden gevraagd via de mail (pknoosthem@ziggo.nl). De geconsolideerde begroting 2020 betreft de samengevoegde begroting van de drie plaatselijke kerkrentmeester-commissies, de commissie predikantsplaats en pastorie en ’t Anker.

College van Kerkrentmeesters

 

Lekker sjonge

Drie avonden hebben we heerlijk gezongen met elkaar, en inspiratie opgedaan. Er was telkens een groep van zo’n 20 á 25 bassen, tenoren, alten en sopranen aanwezig. We zongen Iona-liederen, eenvoudige liederen met eenvoudige woorden die – misschien wel juist door hun eenvoud – diep raken. Door de enthousiaste begeleiding van Jannie Brandsma klonk het al snel verbazingwekkend mooi. We gaan er vast en zeker een vervolg aan geven, bijvoorbeeld een keer in een kerkdienst!

 

Gebedskring

De gebedskring wordt gehouden op dinsdag 3 december om 9.30 uur,niet zoals eerder aangekondigd in ’t Anker, maar dit keer bij Wim en Lenie van Schuijlenburg, Frittemaleane 4/-050, 8604AA Sneek.

 

Bijbelleesgroep

Op woensdag 11 december om 9.30 uur komen we bij elkaar in de consistorie van de Johanneskerk in Oosthem.  We lezen met elkaar uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinte, een indringende brief over de noodzaak van eenheid en onderlinge liefde. We lezen deze keer daaruit het tweede hoofdstuk. Ook een keer meedoen? De koffie staat klaar!

 

Kerstknutselmiddag

Voor alle jeugd is er in ’t Anker een kerstknutselmiddag, op zaterdag 14 december van 14.00 tot uiterlijk 15.30 uur. Voor materialen wordt gezorgd. Drinken en iets lekkers erbij staat klaar. Je hoeft je niet van tevoren op te geven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Meer info: tel/whatsapp 06-10798419

Van harte welkom!

De jeugdcommissie

 

Reserveer alvast in de nieuwe agenda:

Zondag 19 januari ‘s middags lekker kuieren; een wandeling die ook heel geschikt is voor de kinderen!

 

Doorlopende inzameling voor de voedselbank Sneek

Meer mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de voedselbank. Het is dan ook goed om te zien dat elke zondag opnieuw levensmiddelen worden ingezameld voor deze mensen. Een goede manier om elkaar te helpen, het wat lichter te maken in het leven van alledag. We gaan daarom vrolijk door: iedere zondag staat de doos bij de ingang van de kerk. Van harte aanbevolen! Meer info: Marjo Huisman 06-42322808 / marjohuisman@gmail.com

 

Agenda komende periode

Iedere zondag                                  inzamelen producten voor de voedselbank

Dinsdag 3 december                     Gebedskring

Woensdag 11 december              Bijbelleesgroep

Zaterdag 14 december                 Kerstknutselmiddag

Zaterdag 18 januari                        Boeken uit de kerkbank

 

Collecteopbrengsten

27 okt   € 116,80               Diaconie

3 nov    € 137,05               Sien (St. Philadelpia)

10 nov  € 250,45               Voedselbank Sneek

17 nov  € 254,55               St. Trijntje Beimers (project Tanzania)

deze opbrengst is door de zendingscommissie verdubbeld tot € 509,10

 

De opbrengst van de boekenverkoop in ’t Himsterhûs op 12 oktober j.l. bedraagt € 81,00 en is bestemd voor KIKA.

 

Kopij voor het volgende Ringblad (9/1 – 6/2) inleveren bij ds. Reinier Tuitman, vóór 3/1 a.s.

 

Thema van jubileum 2020 is ‘Jouw kerk, jouw verhaal’

Friesch Dagblad en Alde Fryske Tsjerken organiseren verhalenwedstrijd

Leeuwarden, 1 november 2019 – De Stichting Alde Fryske Tsjerken en het Friesch Dagblad organiseren samen een verhalenwedstrijd. Aanleiding is het 50-jarig jubileum van de Stichting in 2020. Thema daarvan is ‘Jouw kerk, jouw verhaal’. Het Friesch Dagblad en de Stichting hopen dat veel mensen hun verhaal met hun kerk willen delen.

 

Het Friesch Dagblad kondigt de verhalenwedstrijd morgen (zaterdag 2 november) in de krant aan. Hoofdredacteur Ria Kraa schrijft daarin onder meer: ‘Kerken zijn niet alleen staaltjes van architectuur en geschiedenis, het zijn de behuizingen van het Grote Verhaal van God en de ‘kleine’ verhalen van mensen. Alles wat mensen in de kerk horen en beleven en meenemen naar huis kleurt hun levens en toetst hun overtuigingen.’

Om de beste taal of literatuur gaat het niet. Bedoeling is zo veel mogelijk mooie verhalen te verzamelen over geloof, hoop en liefde. En troost, twijfel, vreugde en verdriet. Goeie anekdotes, diep rakende gebeurtenissen, feesten en concerten.

De Stichting en de krant nodigen iedereen uit om te graven in het geheugen en verhalen op te duikelen die leven in en om de kerk hebben verrijkt en gesteund. Kraa: ‘Verhalen over ontmoetingen of gebeurtenissen in uw gemeente die u vreugde, verdieping, troost, verandering van inzicht of misschien ook twijfel hebben gegeven of die op wat voor andere manier dan ook maar geraakt hebben. U bent misschien op één speciaal moment bijzonder geroerd geraakt, u heeft een prachtige anekdote of onwaarschijnlijk vertelsel, u weet van hoe grote betekenis deze koster of gene predikant, ouderling zus of diaken zo is geweest. Of misschien heeft u helemaal geen spectaculair verhaal maar is het juist het ‘gewone’ ritueel van de jarenlange wekelijkse gang naar de kerk die zo veel voor u betekent.’

Medewerker Gerko Last is het met Kraa eens. ‘Wij komen natuurlijk heel vaak in kerken, en spreken geregeld met bezoekers en mensen uit het dorp over wat zij daar ervaren. Dat levert prachtige momenten op. We hebben er erg veel zin in om die moment vast te leggen in prachtige verhalen.’

Naast schrijfster Janny van der Molen zitten onder meer schrijver Anders Rosendal en Friesch Dagbladredacteur Gerbrich van der Meer in de jury. De mooiste verhalen worden in maart gepubliceerd in de krant en in kerkblad Geandewei. Ook komen de verhalen op de website van het Friesch Dagblad. In het jubileumjaar van de Stichting zullen op verschillende momenten ook verhalen voorgelezen worden in kerken.

Verhalen kunnen voor 15 januari gestuurd worden naar secretariaat@frieschdagblad.nl of naar info@aldefrysketsjerken.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*