Kerkdiensten

Zondag 5 november Folsgare, dank- en zendingsdienst, koffie na de dienst

9.30 uur ds. Reinier Tuitman

Collecten: 1. St. Water for Everyone 2. Kerk

Kindernevendienst: Margaretha Tuitman

Zondag 12 november Oosthem

9.30 uur ds. K. van Marrum, Veenwouden

Collecten: 1. Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 2. Kerk

Kindernevendienst: Evelien Eilander Zondag 19 november  Abbega

9.30 uur ds. J. Ariesen, Bolsward

Collecten: 1. Voedselbank 2. Kerk

Kindernevendienst: Corine Slim

Zondag 26 november Folsgare, laatste zondag van het kerkelijk jaar, koffie na de dienst

9.30 uur ds. Reinier Tuitman

Collecten: 1. Kika 2. Kerk

Kindernevendienst: Janneke Feenstra

Zondag 3 december Oosthem, Eerste zondag van Advent, doopdienst

9.30 uur ds. Reinier Tuitman

Collecten: 1. Missionair werk en kerkgroei 2. Kerk

Kindernevendienst: Margaretha Tuitman

 

Dank- en zendingsdienst ‘Eerst proeven, dan geloven’

Zondag 5 november is de dank- en zendingsdienst. Thema van deze dienst is ‘Eerst proeven, dan geloven.’ Dankbaarheid is een van de fundamenten onder ons geloof. Dankbaarheid, niet alleen voor gewas en arbeid, maar voor alle dagen van ons leven. Tseard Reijenga zal met bloemen en groenten de kerk geheel in rispinge-sferen brengen. Dhr. Leo Groendijk van de Stichting “Water for Everyone” zal vertellen van hun werk: “het bieden van hulp, alsmede het meewerken aan duurzame projecten op het gebied van schoon drinkwater & sanitaire voorzieningen, aan de bevolking, ongeacht hun nationaliteit en religie, in ontwikkelingslanden of landen die getroffen zijn door natuurrampen of interne conflicten (burgeroorlogen)”. Niet alleen zal hij een en ander vertellen, maar ook demonstreren, laten doen en laten proeven, en dan geloof je pas dat het echt kan!!! De projecten van de Stichting liggen niet naast de deur. Maar ook heel dichtbij zijn er mensen die onvoldoende of bijna geen mogelijkheid hebben om te proeven (eten) wat ze graag zouden willen, om de doodeenvoudige reden dat zij het geld er niet voor hebben. De voedselbanken in Nederland zijn helaas nog steeds noodzakelijk. Ook daar willen we bij stil staan in deze dienst. Als dank voor wat wij hebben vragen we iedereen om deze zondag houdbare etenswaren mee te nemen voor de voedselbank.

Namens zendingscommissie en jeugdcommissie

 

 

Gedachteniszondag 26 november

Op de laatste zondag voor Advent staan we als gemeente stil bij hen die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. In deze dienst herinneren wij ons de namen, door ze te noemen en door ze weer te verbinden met die Ene Naam ‘Ik zal er zijn.’ Dit zijn de namen:

Pietsje Abma – de Vos, gestorven op 6 december 2016 in de leeftijd van 78 jaar

Sijtze de Witte, gestorven op 2 maart 2017 in de leeftijd van 73 jaar

Anne Abma, gestorven op 9 maart 2017 in de leeftijd van 89 jaar, en Martzen Abma – Terpstra, gestorven op 4 september 2017 in de leeftijd van 86 jaar

Rinke Anthonius van der Meulen, gestorven op 2 april 2017 in de leeftijd van 58 jaar

Wiepke Damstra, gestorven op 4 september 217 in de leeftijd van 89 jaar

Bij het noemen van de namen worden kaarsen ontstoken door de nabestaanden: dat Gods licht hen en ons verlicht. Daarna is er voor ieder die dat wil gelegenheid om een kaarsje te branden, voor wie je mist of voor wie je wat meer licht zou gunnen in het leven. Een dienst van gedenken en van verbinden en van ons verbonden weten aan de Ene God van trouw. Na de dienst staat de koffie klaar, u bent van harte uitgenodigd.

 

Advent

We lezen in deze Adventstijd verhalen vol verwachting uit de profetie van Jesaja. Elke Adventszondag horen we hem verhalen vertellen die hoop geven en vertrouwen dat het licht zal worden in een donkere wereld. Hij vertelt over een herder die voor zijn schapen zorgt, over een smid die wapens verandert in gereedschap, over een woestijn die tot bloei komt en over een land waar niemand bang hoeft te zijn. Zijn verhalen brengen ons dichterbij Kerst, wanneer we vieren dat God dichtbij de mensen komt.

 

Zondag 3 december, Eerste Advent: een doopdienst!

Verhalen vol verwachting gaan hand in hand vandaag met een beeld vol verwachting. Jesaja laat het beeld zien van God die als een herder een lammetje draagt in zijn armen (Jes. 40: 1-11). In ons midden zijn deze zondag Ytje en Sebastiaan Elgersma –Wijbrandi en hun zoon Sven, met in hun armen dochter en zusje Fenna. Nieuw mens, zo klein en kwetsbaar, vanaf het begin en van voor alle besef geborgen in Gods liefde.

 

Vertrouwde gasten

Op zondag 12 en zondag 19 november heten we twee maal een vertrouwde gastvoorganger welkom in ons midden. Ds. van Marrum en ds. Ariesen, fijn dat we jullie weer mogen begroeten! Alvast van harte gezegende diensten en mooie ontmoetingen toegewenst.

 

Ghanagangers

We  hebben Wiebe, Boukeline, Rients, Ramiro, Joyce, Tseard, Hester, Janet, Jacob en Theo uitgezwaaid die vrijdag van vertrek. Met koffie en oranjekoek van bakker de Witte, en met een bevlogen speech van bakker Wiersma! Zo’n pech voor Rixt dat zij niet mee kon… alle zinnen er op gezet, alles er voor gedaan, gefietst, gespaard… en dan krijg je een paar dagen voor vertrek te horen dat je de ziekte van Pfeiffer hebt. Hopelijk krijg je nog een keer de kans! Inmiddels is de reis, die vast en zeker indrukwekkend is geweest, weer voorbij. Zondag jongstleden zijn ze geland. Te laat om bij kopij voor dit ringblad een eerste impressie te horen van onze reizigers. Dat houdt u nog tegoed. Om alvast te onthouden: zondag 21 januari 2018 is er een speciale Ghanadienst.

 

Lief en leed

Metsje Wijnja  (De Cingel 26 8618 NK Oosthem) moest voor onderzoek naar het ziekenhuis en werd weer geconfronteerd met de broosheid van het menselijk lichaam. En  met de kracht van Gods liefde, die je doet gáán, ook nu we er. Zegen en alle goeds voor jou en Jappie.

Sieb en Jellie Abma (Nijesyl 18 8618 NW Oosthem) maken al zo lang zulke zware tijden mee. Weer is Sieb opgenomen in het Antonius ziekenhuis (afd. P, kamer 442). Zoveel die om jullie geven en alles wel zouden willen doen… we dragen jullie op aan de Ene, wiens Naam, door alles heen, is: Ik zal er zijn.

We schreven het hierboven al: Rixt Rypma (Garastrjitte 9 8773 KW Folsgare) is door de ziekte van Pfeiffer geveld, een extra tegenslag is dat daardoor de reis naar Techiman niet door ging voor jou. Beterschap gewenst en veel zegen voor jou, en heel het gezin.

Onlangs zei iemand: ‘Wy hawwe yn ús libben in soad ups en downs hân.’ Hoogtepunten van geluk, en verdriet dat je diep door de ziel snijdt , ze gaan vaak hand in hand. De vreugde om nieuw leven, de zorgen om een kind, de dankbaarheid om wat is, het verdriet om wat niet is, een ingreep die je moet ondergaan… We kennen de namen, soms wel maar lang niet altijd, en ook zijn er die hier liever niet met name worden genoemd. Dat we niet ophouden hen te noemen in onze voorbeden. Zoals Miskotte het eens zei: het gebed is daad en geboortestond van de concrete, helpende daad.

 

Verjaardag

Op 7 november is jarig mevr. G. v.d. Valk-Kinderman, Easthimmerwei 25, 8773 KP Folsgare. Van harte gefeliciteerd!

 

Huwelijksjubileum

Op 3 november is het 40 jaar geleden dat Nammen en Reintsje Gras – Reijenga (Pikesyl 1a 8617 LH Abbega) zijn getrouwd. Een feestelijke dag, waar we jullie van harte mee feliciteren!

 

Koken met de jeugd

Als start van het nieuwe seizoen organiseerde de jeugdcommissie op 7 oktober j.l. een kookstudio in ’t Anker.  Het werd een geslaagde zaterdagmiddag, waar allerlei koks en kokkinnen van 4 tot 16 jaar enthousiast aan meededen. Nadat diverse heerlijke gerechten waren bereid, werd een verhaal verteld van iemand die in z’n eentje niets meer kon, en door z’n vrienden geholpen werd; ze brachten hem bij Jezus. Al moesten ze ervoor het dak op, ze gaven niet op. Daarna werd het verhaal nagespeeld, dat was mooi om samen te doen. Vervolgens met z’n allen aan tafel om te genieten van al die zelfgemaakte fruitspiezen, pannekoeken, en al die andere lekkernijen (te veel om op te noemen). Een mooie proeverij van  ‘delen met elkaar.’

 

OntmoeETEN – Samen Eten

Op 3 november organiseert de diaconie een gezellig ‘samen eten’ in ’t Lokael te Abbega. Aanvangstijd is 18 uur en iedereen is van harte welkom. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (5 euro p.p.), graag opgeven bij Fetsje Posthuma, tel. 0515-533141 of email f.posthuma@ziggo.nl

 

Concert

Op zaterdag 4 november organiseren Marco en Rinske Rypma een concert waarvoor al maandenlang is geoefend met een speciaal hiervoor opgericht projectkoor van 60 zangers en zangeressen. Het kamerorkest van het Bogermancollege verleent medewerking, en ook de sopraan Carla Maffioletti (bekend van André Rieu) zingt (naast Marco zelf) enkele solostukken. Meer weten? Even bellen met 0515569918 of een mailtje naar info@marcorypma.nl

 

Israël-reis

Bij voldoende belangstelling willen we als ‘ring-IJlst’ een reis naar Israël organiseren die zal plaatsvinden in november 2018. Hiertoe wordt een informatie-avond gehouden op zondag 5 november om 20 uur in de Eehof te IJlst. Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom!

 

Agenda komende periode:

Vrijdag 3 november OntmoETEN – samen eten, 18 uur in It Lokael te Abbega

Zaterdag 4 november concert 20.00 uur Laurentiuskerk Folsgare

Zondag 5 november – informatieavond Israëlreis najaar 2018, 20 uur in de Eehof te IJlst

Dinsdag 7 november gebedskring, 9.30 uur in ’t Anker

Woensdag 8 november Bijbelleesgroep, 9.30 uur in de consistorie van de Johanneskerk

 

Collecteopbrengsten

24-09-2017         Vredesweek      52,00 euro

01-10-2017         Kerk en Israël     157,92 euro

08-10-2017         Diaconie              89,25 euro

15-10-2017         Red een Kind     153,90 euro

22-10-2017         Diaconie              69,65 euro

 

Kopij voor het volgende Ringblad (7/12 – 11/1) inleveren bij ds. Reinier Tuitman, vóór 1/12 a.s.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*