Kerkdiensten

Zondag 11 maart Folsgare, Vierde Zondag van de Veertigdagentijd

9.30 uur ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst: Janneke Feenstra

Collecten: 1. St. Schuilplaats Veenendaal  2. kerk

Woensdag 14 maart in ’t Anker, Biddag voor gewas en arbeid

19.30 uur ds. Reinier Tuitman

geen kindernevendienst

Collecten: 1. diaconie 2.  kerk

Zondag 18 maart Oosthem, Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd

9.30 uur ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst: Margaretha Tuitman

Collecten: 1. diaconie 2. kerk

Zondag 25 maart Abbega, Palmzondag

9.30 uur ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst: Corine Slim en Julia Feenstra

Collecten: 1. Kerk in actie: kinderen in de knel 2. kerk

Donderdag 29 maart Folsgare, Witte Donderdag, Viering Heilig Avondmaal

19.30 uur ds. Reinier Tuitman

geen kindernevendienst

Collecten: 1. inloophuis Sneek 2. kerk

Vrijdag 30 maart in ’t Anker, Goede Vrijdag

19.30 uur ds. Reinier Tuitman

geen kindernevendienst

geen collecten

Zaterdag 31 maart Abbega, Stille Zaterdag

19.30 uur ds. Reinier Tuitman

geen kindernevendienst

geen collecten

Zondag 1 april Oosthem, Paasmorgen

9 uur Paasontbijt in ’t Himsterhús, aansluitend om

10 uur Paasmorgendienst m.m.v. korps Hâld Moed, ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst: Margaretha Tuitman

Collecten: 1. Ronald McDonaldhuis 2. kerk

 

Biddag en gemeenteavond

Op woensdag 14 maart om 19.30 uur is in ’t Anker de viering van de Biddag voor gewas en arbeid. Aansluitend houden we onze jaarlijkse gemeenteavond. De begrotingen en jaarcijfers  worden op hoofdlijnen doorgenomen. Dan volgt het hoofddeel van de jaarvergadering: een presentatie door een afvaardiging van Stifting Nijkleaster út Jorwert.  Nijkleaster zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit op het Friese platteland. Deze presentatie staat in het kader van onze bezinning op de wijze waarop wij als gemeente onze financiële reserves zouden kunnen besteden. U bent bij deze van harte uitgenodigd!

 

Diensten in de Stille Week

Palmzondag 25 maart luidt de Stille Week in. Het gaat nu echt op Pasen aan. De intocht in Jeruzalem, heden hosanna, maar morgen… kruisig hem! In de kindernevendienst worden palmpaasstokken versierd, met in top uiteraard weer het broodhaantje van bakker de Witte.  En dan in optocht door de kerk? Witte Donderdag 29 maart: rond de tafel van de Heer beginnen we onze ‘dienst van drie dagen’ naar Pasen toe. We delen brood en wijn. We staan stil bij het water van de voetwassing. Wat betekent het, dat Jezus ons zo nabij wil komen? Goede Vrijdag 30 maart: de dienst wordt voortgezet met het verhaal van het lijden en sterven van Jezus Christus zoals  de evangelist Johannes het ons vertelt. De lezingen worden afgewisseld met zang en muziek van een aantal gemeenteleden. Op Stille Zaterdag 31 maart horen we de klassieke lezingen uit de Paasnacht, de Lof van het Licht en staan we stil bij de betekenis van onze doop. Bij de ingang van de kerk staat ook dit jaar weer een vuurkorf waar je een briefje in kunt gooien, waarop duisternis, pijn en moeite van het leven staan geschreven.

Aan dit vuur wordt vervolgens de nieuwe Paaskaars ontstoken. Het licht van Pasen verdrijft alle donker. En dan wordt het morgen: Paaszondag 1 april. Na de ingetogenheid van de Paaswake nu de opgetogenheid van de Paasmorgen. We vieren het feest van de opstanding! We  beginnen met een vrolijk gezamenlijk ontbijt om 9 uur in ’t Himsterhús. Iedereen is van harte welkom (voor meer info: zie hieronder). Om tien uur is de kerkdienst in de Johanneskerk. Ook dit jaar weer met medewerking van korps Hâld Moed. Voor de kinderen: we beginnen in de kerk, maar al vrij snel gaan jullie naar de  pastorie waar aan jullie het Paasverhaal wordt verteld. Daarna door naar de pastorietuin, waar jullie eieren gaan zoeken. Jullie komen toch ook? Tot dan!

 

Uitnodiging: PAASONTBIJT zondag 1 april in het Himsterhûs

Paaszondag is er weer een Paasontbijt in het Himsterhûs, ‘s morgens van 9.00 tot 9.45 uur. Een gezellig samenzijn, met diverse broodjes, gekookt eitje, glaasje jus en koffie of thee.  Voor het Paasontbijt hoeft u zich niet op te geven, en er zijn geen kosten aan verbonden. Iedereen, jong en oud, van harte welkom!

 

Lief en leed

Sjoukje Speerstra verblijft al geruime tijd in het Zonnehuis, Gemmalaan 14, 9801 VG  Zuidhorn. Je bent met stappen vooruit gegaan, en tegelijk is het een moeilijke tijd van niet weten hoe het verder zal gaan, en van moeten missen zoveel wat je dierbaar is. Sjoukje, we zijn met jou verbonden in de liefde van God, die met je is alle dagen.  Veel moed, en een groet uit onze harten!

Annie Bootsma, De Himmen 4 8618 NR Oosthem, is na lange tijd van ziekenhuisopname inmiddels bij dochter Wietske thuis om daar verder aan te sterken. Ook Teunis is daar, en hondje Daisy. Wat fijn dat jullie eindelijk zo samen kunnen zijn. Wat een lange weg die je zo moet gaan! We denken aan jullie en noemen jullie namen in ons gebed.

Bernard van de  Beek, Skoalstrjitte 7 8617 LJ Abbega, moest een operatie ondergaan maar is inmiddels gelukkig weer thuis bij Wilma, en herstelt goed. Dankbaar zijn we met jullie dat de ingreep zo goed is gegaan!

Marijke Looijenga, Skerwâld 4, 8618 NE Oosthem, was opgenomen in het ziekenhuis en is inmiddels gelukkig ook weer thuis. Marijke we wensen jou van harte toe: snel weer op de been en yn’t spier als vanouds.

Brechtje Hiemstra, Skerwâld 24, 8618 NE Oosthem, moest enige dagen in het ziekenhuis worden opgenomen. Weer thuis, gelukkig, om daar verder aan te sterken. Dat de kou maar snel uit de lucht mag zijn, zodat de fiets weer uit de schuur kan! Een goed herstel gewenst.

Ook noemen we hier de namen van enkele gemeenteleden die veel moeten doorstaan. Dat we voor hen blijven bidden, en hen laten weten: je bent niet alleen.

Klaske Kramer-Kampen, Alde Skatting 1 8618 NG Oosthem

Trudie Otter, Abbegeasterketting 8 8617 LB Abbega

Sieb en Jellie Abma, Nijesyl 18 8618 NW Oosthem

Tot slot: ook anderen zijn er van wie we het weten, soms wel maar soms ook niet, dat ze zware tijden meemaken. Dat we er zijn voor elkaar, als beelddragers van God, als lichtpuntjes van Zijn liefde, daar waar het soms zo donker is.

 

Dankwoord

Iedereen die op welke manier dan ook aandacht heeft geschonken aan ons 45 jarig huwelijks- jubileum en die heeft meegeleefd voor, tijdens en na de operatie van Bernard willen wij op deze manier hartelijk dank zeggen. Het is mooi dat ook dat ontmoeten is met elkaar.

Hartelijke groeten van Bernard en Wilma van de Beek

 

Verjaardagen

Op 16 maart dhr. W.M. Schuijlenburg, Frittemaleane 4-050, 8604 AA  Sneek

Op 22 maart dhr. L. Otter, Abbegeasterketting 8, 8617 LB Abbega

Op 31 maart mevr. E. Odolphie-Jorritsma,  De Himmen 9e 8618 NP Oosthem

Van harte gefeliciteerd!

 

Kerkbalans 2018, het eindresultaat

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans. Ook willen we de vrijwilligers bedanken die hebben meegeholpen deze actie tot een succes te maken. Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat de toezeggingen dit jaar iets hoger zijn dan begroot.

Deze bijdrage is erg belangrijk voor de uitvoering van het werk van de plaatselijke kerk. Het stelt ons in staat de kosten voor pastoraat en pastorie te voldoen. Daarnaast kunnen diverse, door onze gemeente georganiseerde, activiteiten worden gefaciliteerd. Dank zij u kunnen wij een plek van inspiratie zijn én blijven!

De Kerkrentmeesters

 

Fryske Wike ‘Roosevelthuis’ yn Doorn

Van 13 tot 20 oktober wordt deze week weer georganiseerd, speciaal voor mensen met een lichamelijke beperking die niet zonder zorg en hulp met vakantie kunnen gaan. Wie interesse heeft om mee te gaan, of iemand kent die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen: zie de algemene informatie achterop dit ringblad.

 

Handen uit de mouwen – Stichting Present

Na het succes van vorig jaar, willen we dit jaar ook weer een doe-dag organiseren voor iedereen die samen met een paar anderen wel iets zou willen doen wel voor een medemens die het niet zo gemakkelijk heeft. Samen met Stichting Present Súdwest Fryslân organiseren we daarom deze dag. Het zou geweldig zijn als u/jij je een dag(deel) wilt inzetten voor een medemens. Mensen die de hulp krijgen hebben vaak te maken met armoede, een sociaal isolement en/of een lichamelijke of psychische beperking. Zij ervaren de hulp vaak als een  enorme steun in de rug, en dat kan ook zomaar een nieuwe start betekenen na een moeilijke periode. De werkzaamheden kunnen zijn: opruimen, schoonmaken, tuinieren, verven, sausen, afvoeren van spullen, enz. Kijk voor meer informatie op de website: www.presentsudwestfryslan.nl . Geschikt voor alle leeftijden! Kom ook in actie en ervaar wat het met je doet wanneer je jezelf een dag(deel) beschikbaar stelt voor je medemens! Opgeven kan tot uiterlijk 2 april bij Margaretha Tuitman, de Cingel 3, 8618 NK Oosthem, telefoon of WhatssApp: 06-10798419 of via e-mail: margarethatuitman@gmail.com.

 

Bijbelleesgroep

Op 21 maart komen we samen in de consistorie van de Johanneskerk te Oosthem. We lezen dan de gelijkenis van de verloren zoon, Lucas 15, 11-32. U bent van harte welkom om mee te doen, we beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie. Om 11 uur ronden we af.

 

Lekker ite: vrijdag 23 maart in “De Lijte” Folsgare

Mensen ontmoeten en samen eten in een gezellige sfeer  met een afwisselend menu.

Vrijdag 23 maart om 18.00 uur bent u welkom bij alweer de laatste bijeenkomst van dit winterseizoen. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd à € 5,- per persoon. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Opgave voor 19 maart bij Reintsje Gras, reintsjegras@hotmail.com of 0515-532175; of bij Willy Haringa, willy_haringa@hotmail.com of 0515-569676. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf te komen maar wilt u wel graag meedoen: vervoer kan worden geregeld, dan graag even bericht. Iedereen van harte uitgenodigd!

De diaconie

 

Herhaalde bekendmaking: Bezoek aan de Ayasofya Moskee te Sneek

In het kader van “de kerkproeverij” leek het ons een goed idee om een bezoek te brengen aan de Ayasofya moskee in Sneek. Veel mensen weten niet van het bestaan ervan. In 1928 was het een boerderij, daarna jeugdberg, en sinds 2010 een moskee. Op zondagmiddag 15 april om 14.00 uur zijn we van harte welkom voor een rondleiding. Vertrek: 13.45 uur vanaf de parkeerplaats bij de Johanneskerk in Oosthem. Het is voor alle leeftijden. Lijkt het je leuk om mee te gaan, geef je dan even op voor  8 april bij Tjiskje Reijenga, via mail: t.reijenga5@kpnplanet.nl, of bel/whatsapp met Tjiskje: 06-31153990

De jeugdcommissie

 

Agenda komende periode

21 maart             Bijbelleesgroep

23 maart             Lekker ite, Yn ‘e Lijte Folsgaere

1 april                   Paasontbijt, Himsterhús

 

Collecteopbrengsten

4 februari           catechese en educatie                  104,90

11 februari         Grannies 2 grannies                       158,30

18 februari         Noodhulp Syrië                                146,90

25 februari         Schuldhulpmaatje Friesland       123,10

 

Kopij voor het volgende Ringblad (5/4 – 3/5) inleveren bij ds. Reinier Tuitman, vóór 30/3 a.s.

 

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*