Kerkdiensten 

Zondag 4 september   Abbega

09.30 uur        ds. Jan Finnema

Collecten        1. Wereld Voedseldag  2. Kerk Abbega

Zondag 11 september Folsgare

09.30 uur        ds. Jan Finnema

Collecten        1. Stichting Trijntje Beimers  2. Kerk Folsgare

Zondag 18 september Oosthem (STARTZONDAG)

09.30 uur        ds. Jan Finnema, m.m.v. Sjonggroep Majim uit Koudum

Collecten        1. Kika, kinderen kanker vrij  2. Kerk Oosthem

Zondag 25 september Abbega

09.30 uur        dhr. H. Gileam, Pingjum

Collecten        1. Colombia: vrouwen als vredestichters  2. Kerk Abbega

 

 

Bij de kerkdiensten

We kunnen terugkijken op prachtige zomerdiensten samen met onze buurtgemeente Nijlân. Spontane, blije reacties na afloop: Oh, wat ha wy moai songen! Oh, it wie moai, sa mei elkoar! Nijlân bedankt voor jullie gastvrijheid!

Dat soort reacties moedigen ons ook aan op weg naar een nieuw seizoen. Met elkaar: om tafel. In de Bijbel, maar ook in de kerk wordt vaak samen gegeten gedronken (met name koffie!). Het is een plek voor ontmoeting, met voeding voor lichaam en ziel! Zo willen wij op startzondag 18 september samen feestelijk beginnen, met muziek van Sjonggroep Majim en aansluitend rond 11.15 uur een theaterspektakel over (een moderne versie van) David en Goliath, uitgevoerd door onze jeugd i.s.m. professionele acteurs. Hopelijk (bij droog weer) in de pastorietuin!

 

Een uitgebreid programma van ons nieuwe winterwerk wordt huis-aan-huis bezorgd in onze dorpen. Met aanbod voor jong (4kids, patatpraat) en ouder (Anselm Grün, Andries Knevel).

 

Thuis diensten mee- of terugkijken en luisteren.

De diensten vanuit Oosthem blijven rechtstreeks te volgen via onze website www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl. Daar staat ook een link naar ‘kerkdienst gemist’ voor het beluisteren van de diensten vanuit Abbega en Folsgare.

 

Opmerking of vraag over de diensten of ander kerkenwerk?

Neem dan contact op met onze voorzitster Arendtje de Witte. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0515-53 19 45 / 06-23 17 56 52 of via mail: arendtjedewitte@hetnet.nl .

Attentie!

Elke week wordt informatie over de diensten en het overige kerkelijk reilen en zeilen via een mailtje naar gemeenteleden en belangstellenden gestuurd. Wilt u graag deze mail van de gemeente ontvangen? Stuur dan even een berichtje naar Meike de Jong (meiketrienke46@gmail.com ) en u wordt toegevoegd! Hebt u zelf geen e-mail maar wilt u wel graag de nieuwsbrieven ontvangen? Geen probleem. Geef dan even een seintje aan uw wijkouderling, deze zorgt ervoor dat de nieuwsbrief bij u in de bus komt.

 

Kennismakingsronde – vervolg

Nu de zomervakantie is afgelopen en de scholen weer zijn begonnen, hoop ik de draad van de kennismakingsbezoeken ook weer op te pakken. Graag oant sjen!

 

Pastoraat

In deze warme zomer, tijdens een verfrissende duik in de Wymerts bij Oosthem, kreeg Marco Rijpma (Garastrjitte 9, 8773 KW  Folsgare) het plotseling heel erg benauwd. Dankzij de alerte reactie van twee jongens uit het dorp (waarvoor grote hulde!) is hij uit het water gehaald en uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd een niet goed functionerende hartklep geconstateerd. Inmiddels is hij succesvol geopereerd in het MC Leeuwarden en werkt hij weer hard aan zijn conditie. Betterskip Marco! Ook dhr. Piet Wesselius (Wartenterp 2, 8617 LD Abbega) heeft een spannende tijd achter de rug. Nadat er een verwijdde aorta was geconstateerd, was het lang wachten op de operatie. Gelukkig nog mooi op tijd, is hij inmiddels weer thuis na een geslaagde operatie in het UMC Groningen. Nu wacht nog een traject van revalidatie en herstel. Veel geduld en een goed herstel toegewenst!

Dhr. IJntze Attema verblijft in Bloemkamp (afd. Rozemarijn, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward). Hij is gelukkig weer aardig hersteld na een herseninfarct (eind juli) en hoopt de komende tijd weer wat aan te sterken, zodat zijn lichamelijke conditie nog verder verbetert. Binnenkort hoopt hij daar zijn 93ste verjaardag te vieren. Betterskip tawinske!

Ook andere zieken die hier niet bij name worden genoemd en hun naasten: alle goeds toegewenst!

 

Jacob Kuipers

Door zijn gezondheidsklachten is het voor Jacob Kuipers niet langer mogelijk om het kerkrentmeesterschap zo uit te voeren als hij dat graag wil. Helaas voor hem en ons. Jacob heeft formeel per 1 augustus jl. zijn taak als kerkrentmeester van Folsgare neergelegd. Na ruim 15 jaar, vanaf 8 april 2007, stopt het nu voor hem. Jacob, heel erg bedankt voor het vele werk en je grote inzet voor de kerkvoogdij Folsgare. Dat geldt natuurlijk ook voor Aukje, zijn trouwe secondant. Iedereen kent haar goede zorgen rond o.a. het koffiedrinken voor of na de dienst.

Namens de kerkrentmeesters van Folsgare en de CKR

In Memoriam

Froukje IJkema

 

*  2 november 1935               …  12 augustus 2022

 Enkele weken voor haar overlijden zocht ik haar nog op in het hospice in Heerenveen. ‘We ha net sa folle kontakt mear mei har en we witte net as se der noch wat fan mei krijt’, krijg ik mee van haar kinderen. Ik schuif een stoel naast haar bed en pak voorzichtig haar hand vast. Dag frou IJkema, ik bin de nije dominee yn Easthim en woe efkes by jo sjen. Haar ogen blijven dicht, als in een diepe slaap, maar er klinkt toch, zo lijkt, een zacht instemmend geluid. Zo zitten we heel even samen. ‘Fyne jo it goed as ik noch in stikje lês?,’ vraag ik uiteindelijk. We lezen Psalm 23. ‘Ik hoopje,’ besluit ik, ‘dat jo God ek sa fiele meie…as in Hoeder, Ien dy’t op ús passet.’ Opnieuw lijkt ze zachtjes in te stemmen en maakt ze allerlei klanken…een herhalend ritme van onverstaanbare woorden. Se sjongt! Ja, se sjongt.

Zingend leek zij zo te beamen, wat ze zelf op dat moment moeilijk onder woorden kon brengen. Bijzonder. Zingen hoorde bij haar leven. Zo zie je haar voor je op de beelden die voorbijkomen uit haar leven. Met een gitaar om haar nek, een glimlach, staand tussen andere muzikanten. Sjongend, rymjend, spyljend op brulloften, feesten en partijen. Sûnder stikje wie der net folle oan it feest, zo had ze ooit zelf gezegd. Met de muziek kleurde zij haar leven.

Een leven met vaste patronen, dan was ze op haar best. Indrukwekkend wat ze op deze wijze voor elkaar heeft gekregen: haar studie op de muziekschool, de optredens, 50 jaar lang organist, haar werk als secretaris in al die besturen, volksdansen, fifjen met vriendinnen. Spylje en spulje. Inderdaad, dan was ze op haar best. Spontaan efkes op ‘e kofje, ôfwike fan de fêste rigels, dat foel har dreech. En dat was, met een Fries understatement: wolris spitich. Ja, dat heeft pijn gedaan. Dat gaf wel eens een machteloos gevoel. Misschien ook wel bij haar, al heeft ze dat nooit zo direct uitgesproken.

Ik hoopje dat jo dat ek sa fiele meie, dat er Ien is dy’t op ús passet. Onverstaanbaar komen de woorden en klinkt er iets van een melodie. Zoals die van Psalm 42, die we gelezen hebben in de afscheidsdienst. Als organist heeft ze er flink op moeten oefenen, toen de klassieke woorden en melodie van de Psalmberijming veranderden: niet langer meer ‘Het hijgend hert der jacht ontkomen’, maar ‘een moede hinde die naar het klare water smacht’. Dichter inderdaad bij de oorspronkelijke bedoeling van de psalmdichter. De ‘moede’ hinde, past gevoelsmatig ook beter dan een hijgend hert der jacht ontkomen. Dat laatste heeft toch iets avontuurlijks, iets stoers: Hij heeft het gered. Terwijl de dichter een passend beeld probeert te vinden voor de ziel, ons innerlijk, de kwetsbaarheid van een dier, dat vermoeid is. Op zoek naar water. Om haar dorst te lessen. Een levensbron om uit te putten.

Eens zul je weer loven…zo eindigt de Psalm. Eens zul je weer zingen. Als je de houvast dreigt te verliezen in het leven, dan is de zang, het loven, mijn weerbaarheid. Als fluiten in het donker. Als de nachtegaal, als zanglijsters, merels al heel vroeg, vaak al twee uur voor de zon opkomt, beginnen te zingen.

Spylje, sjonge…har hiele libben lang. Psalmen, gezangen, in al haar kwetsbaarheid. Ons aller kwetsbaarheid. Met woorden, soms onverstaanbaar, die zeggen dat er Ien is dy’t op ús past.

Bron van ons leven. Levensbron ook van Froukje IJkema. Aan die Herder, haar Hoeder vertrouwen wij haar nu toe. Moge zo de nagedachtenis aan haar leven ook ons tot zegen zijn.

 

Jan Finnema

Verjaardagen 80+

Eind augustus en in de maand september, de vruchtmaand, hopen (o.a.) deze gemeenteleden hun verjaardag te vieren:

31 augustus: dhr. R. Krol, De Cingel 6, 8618 NK Oosthem;

3 september: dhr. E. IJ. Zijlstra, Nessenwei 2, 8618 NM Oosthem;

4 september: mw. S. Damstra-Bruinsma, De Himmen 1, 8618 NP Oosthem;

8 september: dhr. S. Abma, Nijesyl 18, 8618 NV Oosthem;

12 september: mw. D. Wiersma-Nauta, Epemawei 35, 8633 KS Ysbrechtum;

13 september: dhr. IJ. Attema, Bloemkamp, afd. Rozemarijn, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward

13 september: dhr. J.C.M. van ‘t Veer, De Himmen 25, 8618 NP Oosthem;

17 september: mw. A. Steenaart-Kloosterman, De Himmen 35, 8618 NP Oosthem;

29 september: mw. A. Otter-Tjalsma, Abbegeasterketting 11, 8617 LB  Abbega.

 

Allen van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst met familie en vrienden! En die wens geldt natuurlijk ook voor alle overige jarigen in deze periode!

 

Huwelijksjubileum

Op 3 september is het 40 jaar geleden dat dhr. R. van Popta en mw. E. van Popta-Noordmans (Nessenwei 3, 8618 NM  Oosthem) elkaar het ja-woord gaven. En op 17 september hopen dhr. W. van den Berg en mw. M.A. van den Berg-Breeuwsma (Easthimmerwei 30, 8773 KP  Folsgare) hun 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. Beide echtparen van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum en een fijne dag toegewenst met familie en vrienden!

 

Inzameling voedselbank

Ons welvarende Nederland beleeft de ene crisis na de andere waaronder de energiecrisis, die doorwerkt in de prijzen van van alles en nog wat. Steeds grotere groepen mensen krijgen de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt vanwege een ongekend koopkrachtverlies.

In toenemende mate wordt er beroep gedaan op voedselbanken en naar verwachting wordt dit alleen maar meer.

Wij hadden vakantie, en we kerkten een paar keer in Nijlân. Desondanks trof ik noch spullen aan in de manden in de hal al was er een zeer verklaarbaar dipje in de kwantiteit.

Gaan we er weer voor, pikken we het weer op? De bakken of manden staan nog steeds in de hal. Ik denk onwillekeurig terug aan die prachtige preek op 21 augustus in Folsgeare over de toelating naar het feestmaal van de Koning. Neem God serieus en neem daarmee je medemens serieus was de boodschap. (de preek staat nog online). Alles wat wij voor onze medemens in hun honger en dorst doen, doen we als het ware voor Jezus, lees zelf maar na in Mattheüs 25 vanaf vers 34. Kunnen wij directer en meer letterlijk voldoen aan deze oproep dan door bij te dragen aan de voedselbank?

Mocht je nou het idee hebben dat ik elke keer weer blij van word van zo’n volle bak.., dan heb je gelijk. Ook de vrijwilligers van voedselbank tonen zich blij maar we doen het natuurlijk voor hen die het eigenlijk nodig hebben, je weet wel, die uit Mattheüs 25: 40, of eigenlijk, zij die om ons heen wonen. Daar worden we toch allemaal blij van.

Harm de Groot / harmdegrja@gmail.com, tel. 06-23 10 06 37.

 

Bij de diaconale collecten

Uw gift voor de diaconale doelen kunt u ook overmaken met vermelding van het collectedoel naar het bankrekening t.n.v. Diaconie OAF: NL09RABO 0334 7828 80.

 

Collecte opbrengsten afgelopen periode:

10 juli 2022   Alpe d’Huzes € 29,05

17 Juli 2022  Diaconie        € 58,70

24 Juli 2022  Diaconie        €106,25

21 Augustus 2022   Diaconie       €132,80

 

 

Kopij volgende Ringblad (2/10/2022 t/m 30/10/2022) graag vóór 22 september inleveren bij ds. Jan Finnema:  jan.finnema@gmail.com.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*