Kerkdiensten

Zondag 4 oktober            Oosthem, Israëlzondag en afscheidsdienst ds. Tuitman

9.30 uur                               ds. Reinier Tuitman

Collecten:                           1. Kerk en Israël 2. Kerk

kindernevendienst:        volgt

Zondag 11 oktober         Oosthem

9.30 uur                               ds. S. Ypma, Franeker

Collecten:                           1. Inloophuis Sneek 2. Kerk

geen kindernevendienst

Zondag 18 oktober         Oosthem

9.30 uur                               ds. J.J. Osinga, Franeker

Collecten:                           1. Dorcas 2. kerk

geen kindernevendienst

Zondag 25 oktober         Oosthem

9.30 uur                               ds. G.J. de Haan, Oosterzee

Collecten:                           1 Ghanaprocject OAF 2. kerk

geen kindernevendienst

 

Voortgang kerkdiensten

Zondag 6 september werd voor het eerst sinds de uitbraak van de corona-crisis weer een kerkdienst gehouden in onze eigen gemeente. Voor het eerst weer terugblikken, en vooruit, op diensten in  eigen kerkgebouw. Het voelt haast onwennig! Op de eerste plaats: een groot compliment aan al diegenen die – voor en achter de schermen – de schouders er onder hebben gezet om het mogelijk te maken dat we kunnen vieren, en tegelijk ook voldoen aan alle regels van de overheid en het RIVM. Het is niet te beschrijven wat daar zoal bij komt kijken! Die ‘eerste’ zondag maakte de koster de deuren open, zat de kostersvrouw klaar met pen en papier om de namen op te schrijven, werden handen ontsmet, en brachten diakenen en vrijwilligers de kerkgangers ‘te plak’, gehuld in rode hesjes met daarop de toepasselijke woorden: ‘Hâld moed, wês bliermoedich,’ tevens het thema van deze eerste dienst. We konden elkaar weer zien, zwaaien, glimlachen, en , hoe bijzonder was dat: we kunnen weer samen zingen! Samenzang wordt afgewisseld met muziekfilmpjes, omdat de hoeveelheid zangtijd beperkt is, maar zo voelde het toch als vanouds. Inmiddels zijn er camera’s opgehangen in de kerk, en is achterin de kerk apparatuur geplaatst zodat het mogelijk is om vanaf zondag 4 oktober de kerkdiensten ook wekelijks uit te zenden via een live-stream. Op de website (www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl) staat onder ‘diensten’ een link. Als u deze link aanklikt komt de directe verbinding tot stand.

 

afbeelding: Hâld moed, wês bliermoedich

 

Voortgang kindernevendienst

De kindernevendienst wordt voorlopig gehouden alleen op de laatste zondag van de maand. Wel ligt op de andere zondagen een leuk knutseltasje klaar voor de kinderen. Vanaf de gedachteniszondag (22/11), gedurende de Adventstijd tot en met Kerst zal er wel wekelijks kindernevendienst zijn.

Startsnein

Zondag 27 september jl. was de startsnein. We begonnen ’s middags in de pastorietuin, daarna de kerkdienst in de Johanneskerk met het korps Hâld Moed, en vervolgens koffie drinken en afscheid nemen, weer in de pastorietuin. Omdat de kopijdatum een week vervroegd is, kunnen we helaas in dit ringblad geen terugblik schrijven op deze startsnein. U houdt het tegoed in het volgende nummer!

 

Afscheidsdienst

Op zondag 4 oktober 2020 om 09:30 uur neemt ds. Reinier Tuitman na een periode van ruim 9 jaar afscheid van de Protestantse Gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare. Bij een bijzonder afscheid in een bijzondere tijd gelden bijzondere regels: In de kerk zijn minder zitplaatsen beschikbaar. Deze plaatsen zijn gedeeltelijk gereserveerd voor genodigden. De overige plaatsen zijn voor gemeenteleden. Hierbij geldt ‘vol is vol’. De afscheidsdienst is ook rechtstreeks te volgen in ’t Anker (en als uitwijk in Dorpshuis It Himsterhûs) of via de link op de website van onze kerk http://www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl/ onder ‘Diensten’.

Namens de kerkenraad, Arendtje de Witte, voorzitter Geke Matton, scriba

 

Vertrek

‘Hoe gaat het,’ wordt me de laatste tijd vaak gevraagd. Het antwoord is steevast: ‘dubbel.’ Aan de ene kant heb ik veel zin om in Burgum te beginnen, en kijk ik uit naar de samenwerking in een team van nieuwe collega’s. Aan de andere kant voel ik nu des te meer de band die ik, nee die wij, hebben met onze gemeente, met de mensen in onze kerk, en met de mensen in onze dorpen en in onze ring. Afscheid nemen doet pijn, maar ik ben blij dat ik het zo ervaar. De afgelopen weken heb ik geprobeerd zoveel mogelijk mensen op te zoeken van wie ik verwachtte hen anders niet meer tegen te komen. Maar ik weet dat het me niet gelukt is om bij iedereen te zijn. Daarom, langs deze weg aan u en jullie allemaal: Heel veel dank, dat ik de afgelopen jaren met u mocht optrekken, in lief en leed. Heel veel dank, voor het vertrouwen dat ik mocht ontvangen en geven. Heel veel dank, voor wat ik mocht leren in jullie midden. En, mede uit naam van Margaretha en van Lisa en Marjolein: heel veel dank voor alle goede herinneringen, die met ons meegaan op de volgende etappe van de reis.  Heel hartelijk dank voor de kaarten en brieven die we de afgelopen weken mochten ontvangen, ook uit de ringgemeenten. Heel veel dank, tenslotte, dat wil ik speciaal noemen, aan de collega’s van de werkgemeenschap voor de goede jaren, de vruchtbare samenwerking, het vertrouwen over en weer. Tijdens een gezellige lunch in ’t Anker hebben we afscheid genomen en ben ik door hen toegezongen met een lied, met een glimlach en een diepe kern. De tekst van het lied wil ik jullie niet onthouden, u vindt het onderaan de kolommen van OAF. Heel veel zegen op al jullie wegen toegewenst en gebeden;  Vaya con Dios, en adieu!

  1. Reinier en Margaretha Tuitman

 

Welkom ds. Gerrit de Haan

Uit de gemeente, en zeker ook uit mijn eigen hart: hoog opspringende vreugde bij het bericht dat ds. de Haan als waarnemend predikant naar ons toekomt. Gerrit, ik wens je bij alles wat in je ‘nieuwe tijd’ in Oosthem, Abbega en Folsgare op je pad komt de blijmoedigheid die je zo eigen is, veel inspiratie, en Gods zegen toe.

 

Kopij ringblad

Voorlopig zal het ringblad worden verzorgd door Arendtje de Witte en Geke Matton. U kunt uw kopij sturen naar scriba Geke (zie colofon). Uiterste inleverdatum vindt u in ieder ringblad aan het eind van de ‘OAF-paragraaf.’

 

‘Winterwerk’

De corona-crisis ligt nog niet achter ons. Vooralsnog hebben we geen activiteiten gepland. De kerkenraad wil in de komende tijd steeds kritisch afwegen of er weer iets georganiseerd kan worden (denk aan de Bijbelkring bijvoorbeeld, of aan de boekenmarkt in de kerk). Als we iets doen, dan goed. En helemaal volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid. U wordt geïnformeerd via het ringblad en de gemeentemail.

 

Attentie!

Met regelmaat wordt informatie over de diensten en het overige kerkelijk reilen en zeilen via een mailtje naar de gemeenteleden toegestuurd. Bereikt deze informatiestroom u niet, maar wilt u wel graag mail van de gemeente ontvangen? Stuur dan even een berichtje naar Meike de Jong (meiketrienke46@gmail.com )en u wordt toegevoegd! Hebt u zelf geen email maar wilt u wel graag de nieuwsbrieven ontvangen? Geen probleem. Geef dan even een seintje aan uw wijkouderling, en deze zorgt ervoor dat de info bij u in de bus komt.

 

Lief en leed

Ook nu zijn er in onze dorpen mensen met zorgen en verdriet. Soms weten we ervan, maar lang niet altijd. Dat wij niet loslaten… dat we er zijn voor elkaar, in woord en daad en gebed.

 

Verjaardagen en huwelijksjubilea in het ringblad

Wat betreft de vermelding van verjaardagen en huwelijksjubilea in het ringblad: standaard worden vermeld de verjaardagen van 80 jarigen en ouder; huwelijksjubilea wanneer het gaat om 25, 40, 45, 50, 55, 60 (etc.) jaar getrouwd. Indien u niet wilt dat uw verjaardag c.q. huwelijksjubileum in het ringblad wordt vermeld, neemt u dan even contact op met uw ouderling of predikant.

 

Verjaardagen

25 okt                   mevr. H. C. Cazemier-Wallet, de Himmen 51 8618 NP Oosthem

28 okt                   dhr. G. Rijpma, Tsjearddyk 31b 8773 KM Folsgare

2 nov                    mevr. F. IJkema, de Himmen 7 8618 NP Oosthem

Van harte gefeliciteerd!

 

Huwelijksjubileum

Op 1 oktober is echtpaar M. en L.F.Tj. Engbers-de Bruin, Nessenwei 16c 8618 NM Oosthem 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd, en een mooie, gezegende vierdag toegewenst.

 

Diaconale bestemmingen afgelopen periode

U houdt de opbrengsten tegoed dit keer; ze zullen vermeld worden in het volgende ringblad.

Uw gift kunt u overmaken met vermelding van het collectedoel. Van harte aanbevolen!
Bankrekening Diaconie OAF: NL09RABO 0334 7828 80

 

Is dit een afscheid?

Afscheidslied voor Reinier Tuitman door Werkgemeenschap Ring IJlst

Melodie: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216)

 

Is dit een afscheid? Is dit het einde?

Gloort in dit einde een nieuw begin?

Wij blijven achter. Langzaam verdwijn je –

elders verschijn je met nieuwe zin.

 

Negen jaar Oosthem, Abbe’ , Folsgare –

Dominee Tuitman, wat doet u nu?

Zo’n ruime woning! Zo’n lieve schare!

Zoveel van waarde… ’t is ambigu.

 

Zachtmoedige Reinier, vrolijke zanger,

gaat op Gods wegen door weer en wind.

Mystieke inborst, vol vrome vragen,

maar alle dagen worden bemind.

 

Niet alleen posthoofd maar ook voorzitter

was jij van onze Werkgemeenschap.

Twatalich sprekjend, dat diesto skitt’rjend,

hartelijk, warm, raak en enthousiast.

 

O lieve Reinier, en Margaretha,

hoe zal het zijn straks, daar diep in ’t Woud?

Zakmessen worden dra omgesmeed als

Burgum ziet dat jij op liefde bouwt!

Kopij voor het volgende Ringblad (1/11 – 29/11) inleveren bij de scriba, Geke Matton, vóór 23/10 a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*