Kerkdiensten 

Zondag 5 november Oosthem
Dankdag
9.30 uur ds. Jan Finnema
Organist Kees Funke
Collecten 1. Zending
2. Kerk Oosthem
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 12 november Abbega
9.30 uur ds. Klaas van Marrum
Organist Frans van der Hauw
Collecten 1. Stichting Hart voor kinderen
2. Kerk Abbega

Zondag 19 november Folsgare
9.30 uur ds. J. v.d. Veen, Sneek
Organist Fekke Bijlsma
Collecten 1. Kerk in Actie
– kinderen in de knel
2. Kerk Folsgare

Zondag 26 november Oosthem
Gedachteniszondag
9.30 uur ds. Jan Finnema
Organist Frans van der Hauw
Collecten 1. Wilde Ganzen project
2. Kerk Oosthem
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 3 december Oosthem
1ste Advent
10.00 uur ds. Jan Finnema
Organist Kees Funke
Collecten 1. Wereld Aidsdag
2. Kerk Oosthem
Met muzikale medewerking van het koor Nije Moed.

Bij de diensten
Op 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, komen wij als gemeente samen om
hen te gedenken die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen hun namen en
steken een kaars voor hen aan, in het geloof dat Gods licht sterker is dan het donker van de
dood.
We gedenken:
Sjoerd Tjeerd de Boer overleden 12 november 202277 jaar
Jan Beers overleden 5 december 2022 75 jaar
Rinze Hof overleden 13 december 2022 68 jaar
Jan Otter overleden 17 december 2022 98 jaar
Afke Otter-Tjalsma overleden 31 januari 2023 94 jaar
Roelie Annema overleden 25 maart 2023 75 jaar
Pieter Wesselius overleden 18 april 2023 78 jaar
Tineke Hoekstra-de Boer overleden 21 april 2023 74 jaar
Ruurd Abma overleden 1 mei 2023 92 jaar
Ynze Attema overleden 5 juni 2023 93 jaar
Jentje Wiersma overleden 19 juni 2023 76 jaar
Jouke van der Zwaag overleden 19 augustus 2023 66 jaar
Aant Lammert Jelle Visser overleden 19 oktober 2023 82 jaar
Naast de kaarsen die voor hen worden aangestoken in deze dienst, steken we ook een kaarsje
aan voor al die anderen die wij moeten missen in ons leven. Hun namen dragen we mee in ons
hart.
Het was alsof zij afscheid namen,
maar liefde is oneindig groot.
Ze bleven en ze blijven samen.
Liefde is sterker dan de dood.
Toon Hermans

Omrop Fryslan
It giet oan! De eerste drie zondagen van Advent (3, 10 en 17 december) worden onze
kerkdiensten vanuit de Johanneskerk in Oosthem uitgezonden door Omrop Fryslân.
Patatpraat
Op vrijdagavond 24 november wordt het grote Sinterklaasspel georganiseerd in het Anker! Alle
jongeren (12+) zijn van harte welkom! Meld je aan via de app.
Welkom in de Herberch – voor jongeren rond de
Inmiddels niet meer rond onze stamtafel (want deze werd te klein), maar in een apart lokaal in
de herberg van Nijland hebben we het over vragen die jou bezighouden. Welke zaken zijn voor
jou belangrijk in het leven? Datum: donderdagavond 16 november. We beginnen om 18.00 uur
met een maaltijd). Welkom!! ‘Herbergiers’ ds. Jur Majoor en ds. Jan Finnema
Filmavond 17 november
Op 17 november `Le Fils de l`autre` in Oosthem 19.30 uur in het Anker. Wat betekent het om
te horen dat je bij je geboorte omgewisseld bent met een andere baby en dus in het verkeerde
gezin bent opgegroeid? Sterker nog, wat betekent het wanneer blijkt dat dit gezin tot het kamp
van de vijand behoort? Voor de Joodse Joseph en de Palestijn Yacine wordt deze
ogenschijnlijke nachtmerrie realiteit. Regisseur Lorraine Levy laat zien hoe de twee jongens
hiermee omgaan en tot welke keuzes en dilemma’s deze boodschap hen brengt. Een prachtige
en indringende film!
Leven toevoegen aan de dagen
In het Himsterhûs waren 16 mensen samengekomen voor deze waardevolle avond. In het
winterwerkboekje 2023-2024 staat een mooie, duidelijke uitleg over dit onderwerp. Karin van
der Molen en Aart Veldhuizen stelden zich aan de groep voor, nadat dominee Jan Finnema de
avond had geopend en ingeleid. Via de letters die in onze voornamen zaten, werd ons gevraagd
om hier een woord achter te schijven dat zou passen bij palliatieve zorg. Voorbeeld: JAN.
J…Jaren. A….Aanvaarden. N…..Nood.
Al onze inbreng werd opgeschreven en in vier cirkels ondergebracht, die allemaal ook weer
raakvlakken hadden met de palliatieve zorg. Palliatief betekent verzachtend. Palliatieve zorg is
niet gericht op genezing maar op het welzijn van de patiënt. Karin liet zien dat het leven begint
bij geboortezorg en kan eindigen bij palliatieve zorg.
Palliatieve zorg begint als de arts meldt dat er geen genezing meer mogelijk zal zijn. Het proces
kan jaren duren, maanden, weken of ook enkele dagen. Karin van der Molen vertelde dat zij als
palliatief consulent een uur reserveert voor het eerste gesprek. Vragen, openstaan, luisteren,
advies. Het brengen van een bloemetje, kaartje en het koken van een maaltijd is ook een vorm
van palliatieve zorg. Iedereen kan palliatieve zorg geven.
Ook bracht Aart Veldhuizen duidelijk in beeld wat het verschil is tussen palliatieve sedatie en
euthanasie. Bij palliatieve sedatie wordt de patiënt in slaap gebracht met medicatie. Hij/zij zal
geen pijn, benauwdheid meer ervaren en slapend komen te overlijden. Dit proces kan tot 5
dagen duren. De sedatie zal het proces van overlijden niet versnellen.
Bij euthanasie krijgt de patiënt op een afgesproken dag en tijd medicatie toegediend waarop
hij/zij direct komt te overlijden. Bij euthanasie moet sprake zijn van ondragelijk en uitzichtloos
lijden op lichamelijk of psychisch vlak. Hij/zij zal duidelijk zelf aan moeten geven dat hij/zij
voor euthanasie kiest. Dit is een proces waarbij veel zorgvuldigheid in acht wordt genomen
door huisarts of specialist.
Rond 22.00 uur werd de avond afgesloten door dominee Veldhuizen met het voorlezen van lied
246B lied 6. Zeker de moeite waard om de uitnodiging voor deze avond, 19 oktober, in het
kerkblad en winterwerkboekje nog eens na te lezen.

Gemeenteavond woensdag 8 november 19.30 uur in ‘t Anker
Inmiddels heeft iedereen de uitnodiging voor de gemeenteavond ontvangen, in de brievenbus of
via de mail. Er zijn weer heel ‘nijsgjirriche’ zaken om samen als gemeente te bespreken, om
over na te denken en besluiten te nemen. Van harte aanbevolen!
Jaarrekening 2022 en begroting 2024
Ook op de agenda staat de bespreking van de financiën. Zoals te doen gebruikelijk geven we de
mogelijkheid aan alle leden van onze gemeente om deze stukken in te zien. Maak hiervoor een
afspraak met Kerst Kornelis, 0515 – 531932. Dit kan van donderdag 2 november tot en met
woensdag 8 november.

Thuis diensten mee- of terugkijken en luisteren
De diensten vanuit Oosthem en Folsgare zijn rechtstreeks te volgen via onze website
www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl. Daar staat ook een link naar ‘kerkdienst gemist’ voor
het beluisteren van de diensten vanuit Abbega.
Opmerking of vraag over de diensten of ander kerkenwerk?
Neem dan contact op met onze voorzitster Arendtje de Witte. Zij is bereikbaar via
telefoonnummer 0515-53 19 45 of 06-23 17 56 52 of via mail: arendtjedewitte@hetnet.nl.
Graag de nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw mailadres door aan jongmde@home.nl.

Verjaardagen 80+
Van harte gefeliciteerd en een mooie dag met familie en vrienden toegewenst. En dat wensen
we natuurlijk ook alle overige jarigen in deze periode toe!
6 november dhr. K. Abma, Abbegeasterketting 7, 8617 LB Abbega (84 jr.)
7 november mw. G. van der Valk-Kinderman, Easthimmerwei 25, 8773 KP Folsgare (91 jr.)
11 november mw. Y. Posthuma-van der Veen, Abbegeasterketting 3, 8617 LB Abbega (85 jr.)
Huwelijksjubileum
Op 13 november zijn Elly en Jack van ‘t Veer 55 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en een
heel mooie dag toegewenst met familie en vrienden!

In libbensskets Aant Lammert Jelle Visser
* 8 mei 1941 – 19 oktober 2023
Inkelde fragminten út ‘e libbensskets makke troch swaeger Sjoerd Feenstra, útsprutsen by it
ôfskie fan Aant.
Aant waard berne op 8 maaie 1941 yn Drylts as âldste fan Jitse en Hanne Visser. Dêrnei kamen
suster Uilkje (Ukie) en noch wat letter syn jongste broer Lammert. Hy hie net it measte op mei
de boekhannel en drukkerij fan syn heit. Aant hie ferlet fan romte om him hinne. Hy wie net in
learder, syn talinten leine ergens oars, dat soe al gau bliken dwaan. Wol in echte kypman, dy’t
al gau in protte minsken koe en learde fan wa’t er wol en fan wa er net op oan koe.
Hy wie noch jong doe’t er oan ’t wurk gie by de boer, dêrnei by de timmerman en in koart
skoftke yn ‘e fabryk fan Nooitgedagt. Dêr hiene se al gau troch dat it wurkjen tusken fjouwer
muorren niks foar Aant wie. De baas betocht al gau oare putsjes foar him bûtendoar by syn
wenhûs of by syn twadde hûs by it Syb-set by de Blauhúster Puollen, want Aant hie in pear
gouden hannen én hy seach it wurk. Tiid fergrieme stie net op Aant syn c.v. Troch de hearen
fan Nooitgedagt wie Aant al op jonge leeftiid entûsjast makke foar de jagerij en hy wie in soad
mei harren op paad. Sy hiene each en respekt foar syn talinten: Aant wie redsum, handich én hy
koe organisearje.
Sa yn ‘e jierren sechstich learde hy fia de hynstesport Tineke kennen. Op in dei, doe’t Tineke
yn de tún lei te bekommen fan in drege dei ûngetiidzjen, waard sy oanpoend troch ús mem:
“Ik tink dat er ien foar dy oankomt”. En ja hear – op in fjouwerjend hynder mei in grutte
stofwolk fan ‘e reed achter him – der kaam er oan: Aant as de prins op it … ja mar, it wie in
brune vos.
Yn 1990 kaam der in húske frij op de Pytsjepôlle en binne se dér hinne ferhuze. Dat wie in
gouden slach. Aant koe al syn talinten ynsette: timmerje, metselje, flierferwaarming ynbouwe
en gean mar troch – houtkachels ombouwe mei buizen en pompen nei in systeem fan sintrale
ferwaarming. Hy koe omraak beare oer al dy minsken mei har geëamel oer de natuer en sa. Mar
sy wienen wol ien fan de earsten dy’t hast hielendal fan ’t gas ôf wienen. Nei in jier as fyftjin
wurk by in protte boeren en by Steinstra & Vanderwal hat er oant syn pensjoen noch
brêgedraaier west.
Altyd mar skreppe en noait klear. Noch safolle te dwaan. Do hast in soad klear stien foar oaren,
Aant. Neist bewûndering en wurdearring is der ek respekt en tankberens: foar de noed foar
jimme mem oan’t ’t lêst fan har lange libben ta; foar de noed foar oaren yn gefallen fan
rampspoed by in grutte brân of by slimme ûngelokken; foar de gesellichheid yn ús famyljerûnte
en troch ûnrêstige tiden hinne de trou en leafde foar jimme bern, jimme pakesizzers én foar
Tineke. Do stiest altyd foar har klear. Jim wiene ‘een paar apart’, in hecht team.
Bûten, yn ‘e natuer wiesto yn dyn elemint – by jimme bisten, op jimme lân en as jager yn de
wide polders fan dit part fan Súdwest Fryslân. Do hast de sinne field en de fûle kjeld. Do hast
in soad meimakke, in protte freonen kinnen leard.
En as ’t op is, is ’t op. Tsjin it ôfskied nimmen seachst net op. As it myn tiid is, dan is dat sa.
En op sa’n tiid wiesto no, oan ’t ein fan de eker.
Wêr en hoe dan ek: oan’t sjen. Nei al dat skreppen en bealgjen hoopje en tinke wij datsto no
útrêste meist.

Inrichting van onze kerken
We hebben een rijk bezit aan vier prachtige, monumentale kerken. Dat geeft verplichtingen,
maar daar mogen we ook met elkaar van genieten. Tijdens diensten, in de wandelgangen en in
gesprekken is de inrichting van onze kerken meerdere keren naar voren gebracht. De één ziet
het wel zitten om alle banken er uit te halen, de ander vindt dat ze wel een ‘opfrisbeurt’ kunnen
gebruiken. En dan zijn er de mensen die het liefst alles bij het oude laten. Hoe serieus zijn deze
opmerkingen? Wat willen, kunnen en verwachten we echt als we naar de toekomst kijken? Om
daar onderzoek naar te doen, over na te denken en enige richting aan te geven, richten we een
werkgroep op. Wij zijn op zoek naar een gemêleerde groep mensen uit alle leeftijdscategorieën,
van jong tot oud. Heb je hier wel ideeën over, of wil je graag meedenken, meld je dan aan bij
Geke Matton (06-12 58 53 43) of ds. Jan Finnema (06-21 38 81 99).

Koster gezocht voor Oosthem
Rients en Tineke waren samen koster. We zijn heel dankbaar voor hun inzet de afgelopen tien
jaar. Als iemand zich met ziel en zaligheid heeft gegeven voor ‘hun’ Johanneskerk, dan zijn zij
het wel. Rients heeft nu te kennen gegeven te willen stoppen als koster. Dat vinden we
natuurlijk heel jammer, maar we begrijpen zijn besluit. Rients stopt niet direct en is ook zeker
bereid een opvolger in te werken. De taken van de koster zijn het schoonhouden van de kerk,
treffen van voorbereidingen voor de dienst en aanwezig zijn bij de diensten. We kerken
normaliter één keer per drie weken in Oosthem, soms is er een afscheidsdienst of andere
bijzondere dienst. Ook wordt de kerk regelmatig verhuurd voor zang en muziek, zijn er
vergaderingen of andere activiteiten (bijvoorbeeld de boekenmarkt). Al met al best een
behoorlijke klus. Daarom staan we open voor een andere invulling van de taken bijvoorbeeld
met meerdere mensen. Voel je wel wat voor het kosterschap, een deel van de taken of wil je
meer weten, meld je dan bij Kerst Kornelis: 0515-53 19 32 of kerstkornelis@gmail.com.

Bij de diaconale collecten
Uw gift voor de diaconale doelen kunt u ook overmaken met vermelding van het collectedoel
naar de bankrekening t.n.v. Diaconie OAF: NL09 RABO 0334 7828 80.
Collecte-opbrengsten afgelopen periode
1 oktober Voedselbank Sneek € 110,75
8 oktober Diaconie € 117,65
15 oktober Noodoproep dodelijke storm Daniël in Libie € 151,75
22 oktober Unicef € 76,95
29 oktober Project Max € 108,80
Hartelijk dank voor uw gaven!

Collectebonnen
Collectebonnen voor de Protestantse Gemeente OAF kunnen worden besteld bij mw. Willy
Haringa, Garastrjitte 14, Folsgare, tel. 0515-569676 /06-15291745. Het verschuldigde bedrag
graag overmaken naar rekeningnummer NL47 RABO 03261 17 865 o.v.v. collectebonnen. De
volgende bonnen zijn bij Willy Haringa verkrijgbaar: wit € 0,50, geel €1,25, rood € 2,50, blauw
€ 5,00. Gemakkelijker kunnen we het niet maken. Profijt voor elk!

Kopij volgende Ringblad (10/12/2023 tot en met 7/1/2024) graag vóór 30 november inleveren
bij ds. Jan Finnema: jan.finnema@gmail.com

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*