Kerkdiensten

Zondag 6 okt                     Folsgare, Israëlzondag

9.30 uur                               ds. G. de Haan, Oosterzee

Kindernevendienst:        Corine Slim

Collecten:                           1. St. Aleh Israël, zorg voor ernstig gehandicapte kinderen 2. Kerk

Zondag 13 okt                   Oosthem, bevestiging ambtsdragers, koffiedrinken na de dienst

9.30 uur                               ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst:        Janneke Feenstra

Collecten:                           1. Voedselbank Sneek 2. Kerk

Zondag 20 okt                   Abbega

9.30 uur                               ds. O.C. Kerssen, Sloten

Kindernevendienst:        Corine Slim

Collecten:                           1. KIKA 2. Kerk

Zondag 27 okt                   Folsgare

9.30 uur                               dhr. C. van Rijn, Sneek

Kindernevendienst:        Julia Feenstra

Collecten:                           1. Diaconie 2. Kerk

 

Terugblik op de startsnein

Met een goed gevoel blikken we terug op de startzondag 15 september. Op een bijzondere locatie: te gast waren we in de prachtig verbouwde (pastorij)pleats van de familie Wiersma-Slim. Koffie met gebak, soep met broodjes, een bijzonder kunstwerk in de opkamer, een viering in de schuur (waar ooit de paarden van de kerkgangers werden gestald), gitaarmuziek van Joshua, Fekke op het ouderwetse harmonium, Sjoerd op het moderne key-board, een Goliath reusachtig op de stoel, en twee kleine Davida’s die door al die opgeblazenheid zo heenprikten. Na de dienst waren er geanimeerde gesprekken over Bijbelteksten en verhalen die mensen in hun hart gesloten hebben, en hoe je die verhalen in het alledaagse  leven soms zomaar voor je ziet, in de natuur, of in mensen om je heen. De bijbehorende opdracht luidde: maak daar een foto van, en stuur deze foto (met bijbehorende tekst) naar Geke Matton. Het liefst digitaal via e-mail: prgoaf@gmail.com , maar per ‘gewone post’ mag ook (adres zie boven). Sommigen hebben dit inmiddels gedaan, maar we hopen nog veel meer bijdragen te ontvangen. Het idee is om er in de loop van het seizoen iets mee te gaan doen, bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst.  Een héél hartelijk ‘TIGE TANK’ is meer dan op z’n plaats, voor al die vrijwilligers die hun schouders eronder hebben gestoken; stoelenslepers, stratenmakers, soepkokers, koffiezetters, broodjessmeerders, tekstschrijvers en wat al niet meer, het is fantastisch dat het dankzij jullie zo mooi is verlopen. En ook: héél hartelijk dank Andries, Corine,  Martine en Harmen, voor jullie spontane gastvrijheid!

 

Vooruitblik op een bijzondere ontmoeting

Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober hebben we als gemeente een bijzondere gast in ons midden: theologiestudente Genesya Kireina uit Indonesië. Zij is voor haar studie een aantal weken in Nederland, in het kader van een programma van de Protestantse Theologische Universiteit, genaamd ‘Bridging Gaps.’ Letterlijk betekent dit: kloven overbruggen. Aanvankelijk zou zij samen met een andere studente naar Nederland komen, maar deze heeft helaas geen visum gekregen. We maken een programma voor haar: op zaterdagmiddag leiden we haar rond door onze dorpen. Op zaterdagavond organiseren we een gezamenlijke maaltijd in ’t Anker. Iedereen die zin heeft om samen met Genesya aan tafel te gaan is dan van harte welkom. Wel graag even aanmelden bij Annie Boschma of Geke Matton (zie onder). Wie heeft zin om (eventueel samen) een lekker gerecht te koken voor deze avond? Ook dat horen we graag, geef je dan even op bij Annie of Geke vóór 7 oktober. Op zondag 13 oktober zal Genesya tijdens de kerkdienst vertellen over zichzelf, haar studie en haar gemeente. Een goede gelegenheid om aan den lijve te ervaren dat we allen deel uitmaken van een wereldwijde kerk: één lichaam, in Christus.

 

Bevestiging  ambtsdragers

In dezelfde dienst, op zondag 13 oktober, staan we stil bij de wisseling van de wacht in onze kerkenraad. We nemen afscheid van drie ambtsdragers: ouderling-scriba Wilma van de Beek, en diakenen Ruurd en Evie van Popta. En als nieuwe ambtsdragers worden bevestigd: Geke Matton als ouderling-scriba en Jentje Feenstra als diaken. We zijn dankbaar voor en blij met hen allen! Na de dienst staat de koffie klaar en is er alle gelegenheid hen ook persoonlijk te bedanken, te feliciteren en te bemoedigen.

 

Zaterdag 12 oktober ‘Meet and eat’ met Genesya

Waar: ’t Anker Oosthem

Hoe laat: 18.00 uur

Meld je uiterlijk 6 oktober even aan bij Geke Matton (06-12585343 of gdw2@ziggo.nl ) of Annie Boschma (06-42182876 of annaboschmahuitema@gmail.com ); met hoeveel personen je komt, en ook als je iets lekkers wilt koken voor deze avond.

Vooruitblik op een bijzondere ontmoeting

 

Verjaardagen

5 okt. Mevr. K. Feenstra-Kampen, Wartenterp 8, 8617 LD Abbega

25 okt. Mevr. H.C. Cazemier-Walet, De Himmen 51, 8618 NP Oosthem

28 okt. Dhr.  G. Rijpma, Tsjaerddyk 31-B, 8773 KM Folsgare

Van harte gefeliciteerd!

 

Lief en leed

Maar liefst twee huwelijken werden gesloten de afgelopen maand, die ik als dominee van onze dorpen mocht inzegenen. Op 30 augustus trouwden Oktjen Dijkstra en Nico Janssen in de Broerekerk van Bolsward. Het was een bijzondere viering, met muziek en zang van de kinderen van ‘juf Oktjen’ en woorden uit de Bijbel. Die kregen ze ook mee, in de ‘Fryske oersetting’, als cadeau van onze gemeente. Op 9 september trouwden Joke Krist en Durk Rypma in het Bestjoershûs yn Snits, onder toeziend oog van de ambtenaar van de burgerlijke stand maar vooral ook de ogen van Andries en Lennart, die gedurende heel de plechtigheid dicht bij heit en mem bleven. En dat omringd door hun beider families. En het begin van deze liefde? Die is ontstaan door wederzijdse passie voor muziek, in de gelederen van het korps Hâld Moed. Ook Durk en Joke ontvingen van onze gemeente een Fryske Bibel als cadeau. Beide paren: veel geluk, geloof, hoop en vooral liefde. Mevr. T. Kramer – Boschma, Nijesyl 28 8618 NV Oosthem, is verhuisd naar de Ielânen, afd. de Terpen, kamer 4, Harste 11, 8602 JX Sneek. Als ik het zo opschrijf zijn het gewoon twee adressen. Maar wat schuilt er een wereld achter… van intens verdriet dat het niet langer kon, thuis blijven wonen, met z’n tweeën blijven, de dagen en de nachten delen zoals jullie al meer dan 71 jaar samen hebben gedaan. Feike en Tiet, we dragen jullie, en jullie kinderen, heel de familie, in onze gebeden en bezoeken.

Op 11 september was in de Johanneskerk te Oosthem de dankdienst voor het leven van Grietje Abma – de Jong. Grietje overleed op 4 september, slechts 57 jaar jong, na een ingrijpende operatie die niet tot het zo gehoopte resultaat heeft geleid. Haar man Ruurd, de bêrn, bêrnsbern, zussen, vrienden, blijven verslagen achter. Mogen onze gedachten en gebeden bij hen zijn.

Marjolein Tuitman, De Cingel 3 8618 NK Oosthem, is opgenomen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht waar zij op donderdag 26 september een grote operatie moet ondergaan. Zij, en wij als gezin, voelen de spanning. Maar ook het vertrouwen. En de liefde en de gebeden van velen om ons heen. In het vorige ringblad was het overlijden van dhr. Wiebren Sweering al vermeld. Een ‘In memoriam’ volgt hieronder.

 

In memoriam

Wiebren Sweering

* 11 juny 1927 – † 25 july 2019

‘In stikje Folsgeare is net mear,’ stond boven één van de rouwadvertenties. En zo is het. Geboren als tweede kind in het gezin van Jurjen Sweering en Tjitske Feenstra – broer Hendrik was de oudste, na hem kwamen Trijntsje en Pieter – heeft Wiebren zijn leven lang in Folsgare gewoond. In 1929 verhuisde het gezin naar de woning aan de Tsjearddyk, waar Wiebren nooit meer vandaan zou gaan, trouw aan de woorden op het bord aan de keukenmuur: ‘Der giet neat foar eigen thús.’ In dit huis groeide Wiebren op. Later, toen zijn heit en mem afhankelijk werden van zorg, heeft  hij hen verzorgd tot het einde toe. Nauwgezet was hij, met alles. It moat sa, en net oars! Dit heeft hem gevormd tot de mens die hij was: een zorgzame zoon en broer, een vakbekwaam timmerman, een trouwe koster, een aardige biljarter, een hynsteman met oog voor details en een neus voor winnaars, en een rasechte verhalenverteller. De verhalen begonnen steevast met de woorden: ‘Ik sil it jo precies fertelle! Hoefolle tiid ha jo?’ Zo was Wiebren destijds ook de aangewezen man om de mensen van de toneelclub te vertellen over de geschiedenis van het dorp, als input voor de jubileumvoorstelling ‘Hoekhâlde’. Dit woord past overigens helemaal bij Wiebren, wat het betekent: standvastig, volhoudend. Zo hebben de meeste mensen hem ook gekend. Wiebren kon met zijn hoekhâlde zichzelf wel eens in de weg zitten, en het ook anderen niet altijd even gemakkelijk maken. Maar desondanks, of misschien wel dankzij die mooie rooie ‘hurde kop’ van hem, had Wiebren bij velen een grote plek in het hart. Op zijn beurt had Wiebren een grote plek in zijn hart, niet alleen voor zijn eigen huis en zijn eigen bedstee, maar voor heel het dorp, en in het bijzonder ook voor al die mensen die altijd voor hem klaar stonden. De familie, die er voor hem was en op wie hij altijd een beroep kon doen. De buren die altijd klaar stonden met een helpende hand. De mensen van de thuiszorg, die af en toe zelfs een pannetje snert voor hem maakten. Mei inoar, zo maakten zij samen het mogelijk dat Wiebren tot op hoge leeftijd ‘thús’ kon blijven wonen. De laatste jaren echter moest hij meermalen in het ziekenhuis worden opgenomen, en ook langduriger in het verpleeghuis. Wie hem daar bezocht, trof hem dan vaak aan in zijn rol van de verhalenverteller, als het middelpunt van de belangstelling. Mensen mochten graag een praatje met hem maken, en als je maar lang genoeg doorpraatte bleken er altijd wel weer gemeenschappelijke kennissen te zijn!  Maar soms kon je Wiebren ook anders aantreffen. Dan zat hij stil en alleen bij het raam voor zich uit te kijken. Het grasveld van de Ielânen. Dat is toch wat anders dan het weidse uitzicht over de griene greiden, vanaf het bankje achter het huis. ‘Ik woe op ‘e knibbels wol nei hús!’ Wiebren’s geest is tot het einde toe jong en sterk gebleven. Maar zijn lichaam raakte ‘tenein.’ Nadat hij van ’t zomer al meerdere keren te kennen had gegeven dat het ‘wol goed’ was zo, blies Wiebren op 25 juli jongstleden – toch nog onverwachts – zijn laatste adem uit. We namen afscheid van hem in een dankdienst voor zijn leven, in zijn ‘eigen’ Laurentiustsjerke. Pastor Ludwine Andel – van Hoeven leidde de dienst vanaf de preekstoel waar een zekere W.S. als jonge timmerman ooit zijn naam in heeft geschreven. De woorden van Psalm 23 klonken: ‘De Heare is myn hoeder.’ En ook die veelzeggende laatste woorden: ‘In fêst plak sil ik hawwe yn it hûs fan de Heare, salang ’t de dagen duorje.’ Woorden naar Wiebren’s hart, en op zijn lijf geschreven. En wij? Wij mogen vertrouwen, samen met allen die Wiebren gaan missen, dat zijn naam staat geschreven en zijn ziel is geborgen, voor altijd, in Gods trouwe liefde.

Reinier Tuitman

 

Een dijk van een kuiertje!

rond Sexbierum en zee

Op zondagmiddag 6 oktober is een gezellig en nysgjirrich kuiertje uitgezet in en bij Sexbierum. We wandelen door het dorp en de akkers naar de zeedijk en terug. Dan drinken we een bakje koffie (kleine bijdrage gevraagd) in de kerk. Er is gelegenheid om de kerk te bezichtigen (het gerucht gaat dat hier de mooiste preekstoel van Friesland staat!), en voor wie wil om samen lekker te zingen. Het (pas gerestaureerde) orgel wordt ook voor ons bespeeld deze middag.

Wanneer:           zondag 6 oktober 2019

Vertrek:              om 13.20 uur

Vanaf:  de parkeerplaats bij de Johanneskerk in Oosthem

Sexbierum is de geboorteplaats van ‘vaste’ wandelgids Rients Hoekstra, hij is hier kind aan huis. Meer info en opgave graag bij hem: 06-42777125 of famr.hoekstra@ziggo.nl

 

 

Gemeenteavond

Op woensdag 9 oktober om 19.30 uur in ’t Anker wordt een avond belegd waarop we als gemeente samen komen om de financiële verslagen met elkaar te bespreken, gekoppeld aan voorstellen van de kerkenraad en de commissie van kerkrentmeesters voor participatie in een groen-energie-project en in Nykleaster in Jorwerd. Vorig jaar is daarover informatie ingezameld en ook al globaal voorgelegd aan de gemeente. Nu zijn we zo ver dat er concrete plannen voorgelegd kunnen worden, waar we als kerkenraad uiteraard de gemeente in hopen mee te nemen. Van harte uitgenodigd!

 

Doorlopende inzameling voor de voedselbank Sneek

Meer mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de voedselbank. Het is dan ook goed om te zien dat elke zondag opnieuw levensmiddelen worden ingezameld voor deze mensen. Een goede manier om elkaar te helpen, het wat lichter te maken in het leven van alledag. We gaan daarom vrolijk door: iedere zondag staat de doos bij de ingang van de kerk. Van harte aanbevolen! In het komende seizoen nodigen we iemand van de voedselbank uit  om in een kerkdienst over hun werk te vertellen. Meer info: Marjo Huisman 06-42322808 / marjohuisman@gmail.com

 

Boeken uit de kerkbank zaterdag 12 oktober

Als er zondags dienst is in de Johanneskerk, houden we de zaterdag ervoor een boekenruil in de kerk, van 14 tot 16 uur. We merken dat de belangstelling groeit, er komen meer mensen op af, er is veel aanbreng, en er wordt veel opgehaald. Kinderboeken, literatuur, boeken over theologie, detectives, er is voor elk wat wils. Ook is er koffie, thee en gezellige ontmoeting. De eerstvolgende keer is:  12 oktober, de keer daarop: 2 november. Van harte welkom! Meer info: Geke Matton: 06-12585343 of gdw2@ziggo.nl

 

OntmoEten

In de komende winterwerkperiode kan er weer gezamenlijk gegeten worden. Mensen ontmoeten in een gezellige sfeer met een afwisselend menu. De eerste maaltijd in het nieuwe seizoen staat voor u klaar op: Vrijdag 8 november in “It Lokael” te Abbega. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd à € 5,- per persoon. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Opgave voor 2 november bij: Reintsje Gras

reintsjegras@hotmail.com – telefoon 0515-532175 of Fetsje Posthuma f.posthuma@ziggo.nl – telefoon 0515-533141. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf te komen maar wilt u wel graag meedoen, dan kan er vervoer worden geregeld. U kunt dit doorgeven aan Reintsje of Fetsje. Iedereen van harte uitgenodigd.

De Diaconie

 

Agenda komende periode

Iedere zondag                                  inzamelen producten voor de voedselbank

Zondag 6 oktober                           Kuiertje Sexbierum en zee

Woensdag 9 oktober                     Gemeenteavond

Zaterdag 12 oktober                      Boeken uit de kerkbank

Zaterdag 12 oktober                      Ontmoeting buitenlandse theologiestudente

Zondag 13 oktober                         Idem + bevestiging nieuwe ambtsdragers

Woensdag 30 oktober                  Bijbelleesgroep

Vrijdag 8 november                       Lekker ite

 

Collecteopbrengsten

25 aug  Diaconie                              € 104,70

1 sept   Red een kind                     € 113,75

8 sept   Zending: KiA Syrië           € 115,80

15 sept NBG project Syrië            € 172,20

22 sept Vredesweek                      € 119,27

 

Afwezigheid predikant

In verband met de ziekenhuisopname van onze dochter ben ik naar verwachting tot ca. 3 oktober afwezig. Mocht u beroep willen doen op een predikant, neem dan s.v.p. contact op met Arendtje de Witte, de Himmen 32 Oosthem, 0515-531945 of arendtjedewitte@hetnet.nl Zij weet dan vervolgens één van de predikanten in onze ring te bereiken.

 

 

Kopij voor het volgende Ringblad (31/10 – 28/11) inleveren bij ds. Reinier Tuitman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*