Kerkdiensten

Zondag 9 februari            Oosthem, koffiedrinken vóór de dienst (vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar)

10 uur                                  ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst         Julia Feenstra

Collecten                            1. PKN catechesatie/educatie 2. Kerk

Zondag 16 februari         Abbega

9.30 uur                               ds. Kroes, Sneek

Kindernevendienst         Janneke Feenstra

Collecten                            1. Diaconie 2. Kerk

Zondag 23 februari         Folsgare

9.30 uur                               ds. R.P. Wind, Franeker

Kindernevendienst         Corine Slim

Collecten                            1. KIA Diaconaat binnenland 2. Kerk

Zondag 1 maart                Oosthem, Eerste zondag van de Veertigdagentijd, m.m.v. koor Nije Moed

9.30 uur                               ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst         Margaretha Tuitman

Collecten                            1. Zending  2. Kerk

 

Bij de diensten

Zondag 9 februari beginnen we met koffie en ontmoeting, de dienst begint dus later dan u gewend bent. Om even rekening mee te houden!

Zondag 1 maart, de eerste van de Veertigdagentijd, zingt in de dienst ons koor Nije Moed, onder leiding van Grietje Dam. Ze brengen een mooi repertoire, passend bij deze tijd. We verheugen ons op jullie komst!

 

Rode ballonnen

Heb je ze ook gezien? Toen we na de kerkdienst in Abbega op 26 januari j.l. naar huis reden, zagen we onderweg over de Pikedyk en door Nijesyl overal mensen fietsen met een fleurige ballon aan het stuur vastgeknoopt. Een mooi gezicht op een grijze winderige dag. Een vrolijke groet was het  van de kinderen van de nevendienst – die zich in de kerk al zaten te verkneukelen! Een groet als een zegen. Waar je blij van wordt. Die je optilt even, boven het alledaagse gedoe. Dankjewel juf en kinderen!!!

 

Licht

Licht was het ook die zondag in de Gertrudistsjerke. De kerkrentmeesters en de koster zijn druk geweest met het realiseren van nieuwe verlichting. Dat maakt echt een verschil! Het is mooi geworden en de kerk van binnen ‘zo vriendelijk en veilig als het licht.’ Dank jullie wel voor alle inspanningen!

 

Op weg naar Pasen

Op Aswoensdag  26 februari begint de Lijdenstijd of de Veertigdagentijd. In katholieke kerken, maar ook in sommige protestantse (bijvoorbeeld in de Mauritius in IJlst) krijgen mensen dan een askruisje op hun voorhoofd. Ze denken aan de verkeerde dingen die ze hebben gezegd of gedaan.  Maar as staat ook voor vruchtbaarheid en nieuw begin. Het helpt planten groeien en staat voor nieuw leven. ‘Een teken van leven’ is het thema van deze Veertigdagentijd. We volgen de verhalen uit het boek Exodus. Op de eerste zondag horen we het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. Daar geeft God een teken van leven aan Mozes en zijn volk: Ik heb jullie hulpgeroep gehoord en zal jullie bevrijden. Door de verhalen heen ontvangen we steeds opnieuw tekens van leven. Op weg naar Pasen mogen we ook vragen om die tekens.

 

Leesrooster bij de zondagen van de Lijdenstijd:

Zondag 1 maart: Ex. 3, 1-18 ‘roeping’

Zondag 8 maart: Ex. 4, 18-31 ‘omkeer’

Zondag 15 maart: Ex. 6,2-9.28-7,7 ‘tweede roeping’

Zondag 22 maart: Ex. 7, 8-25 ‘de eerste slag: water wordt bloed’

Zondag 29 maart: Ex. 9, 1335 ‘de tweede slag: hagel’

Zondag 5 april: Ex. 11, 1-10 ‘de tiende slag: dood van de eerstgeborenen’

 

Tip: Veertigdagentijdkalender

De PKN heeft een kalender samengesteld die u kan helpen om elke dag in de Veertigdagentijd een moment van bezinning te geven. Misschien heeft u deze kalender al gezien? Hij wordt namelijk aangeboden bij het magazine ‘Petrus.’ Zo niet: hij is ook (gratis) aan te vragen via https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

 

Groothuisbezoek

Zoals al stond aangekondigd in het winterwerkboekje zijn we voornemens om gedurende de Lijdenstijd een aantal groothuisbezoeken te organiseren: ontmoetings- en gespreksavonden waarin ongeveer tien mensen samenkomen in een informele sfeer, ergens in een huiskamer, om met elkaar in gesprek te gaan. Op een speelse wijze ga je op zoek naar woorden voor je geloof. Uit een kaartenbak van zestig woorden kies je er drie die je het meest aanspreken. Dan vertel je aan een gesprekspartner – eventueel tijdens een korte wandeling – waarom je deze woorden hebt gekozen. Zou je ze in een eerdere fase van je leven ook hebben gekozen? Heeft jouw keuze ook te maken met je opvattingen over hoe we in onze dorpen gemeente van Christus zijn? Zin om mee te doen? Geef je dan op bij Annie Boschma; annaboschmahuitema@gmail.com of 0515-532111 /06-42182876. Laat weten naar welke datum je voorkeur uitgaat: dinsdag 17 maart, woensdag 25 maart of donderdag 2 april. En laat ook even weten s.v.p. of de bijeenkomst misschien bij jou thuis plaats zou kunnen vinden.

 

Bezoekproject ‘Dorpsgesprekken’

Wat ook al stond aangekondigd in het winterwerkboekje is dat we in gesprek willen raken met mensen die niet (zo) betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de kerk. Gewoon, om elkaar te ontmoeten en te vragen wat mensen bezig houdt. Luisteren is daarbij het allerbelangrijkste. En even echt verbonden zijn. Misschien komen er uit de gesprekken ook nog wel praktische aanwijzingen voor ons, hoe we als kerk ook in de toekomst in onze dorpen relevant kunnen blijven.  Op dit moment worden de nodige voorbereidingen getroffen. Er zijn 11 enthousiastelingen die zich hebben aangemeld als gespreksleiders, waar we uiteraard erg blij mee zijn! In totaal hopen we gedurende de maand maart zo’n 100 gesprekken te voeren, met mensen in de leeftijdscategorieën 25-45 jaar en 45-65 jaar. Tijdens de gemeenteavond – 11 maart, biddag voor gewas – hopen we al iets meer te kunnen vertellen over het verloop van  dit bijzondere en mooie project.

 

Biddag en gemeenteavond

Op woensdag 11 maart om 19.30 uur is in ’t Anker de viering van de Biddag voor gewas en arbeid. Aansluitend houden we onze jaarlijkse gemeenteavond. Tijdens deze bijeenkomst willen we u graag informeren over de voortgang van het bezoekproject ‘dorpsgesprekken’  (zie boven). Ook hopen we u bij te praten over de ontwikkelingen op het vlak van ‘samenwerken in de ring.’ Op zaterdag 1 februari zijn alle ringgemeenten bij elkaar geweest rond het thema ‘geloofsopvoeding in jonge gezinnen’ – hoe daarbij als kerk een rol te spelen en als ringgemeenten elkaar te inspireren en te zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking. Van harte uitgenodigd!

 

Vooraankondiging: ‘FORGIVEN’ – bijzondere kerkdienst op zondag 15 maart

met Gospelkoor ‘The Young Christian Singers’

Enthousiasme, passie en beleving. Dat zijn de woorden die van toepassing zijn op gospelkoor The Young Christian Singers uit Leeuwarden. De diensten die zij ontwikkelen en ook volledig verzorgen kennen als verbindende factor muziek en actuele teksten die gebaseerd zijn op onze Bron, Jezus Christus. Al sinds 1977 zijn ze als gospelkoor actief in Friesland en daarbuiten. Het gospelkoor bestaat uit circa 30 zangers en zangeressen, en wordt begeleid door een ervaren band van vijf muzikanten met drums, bas, piano, gitaar, percussie en synthesizer. Dirigent is Wilco Kloosterman uit Leeuwarden.  Bij ons, in de kerk van Folsgare, verzorgt het koor – in de tijd op weg naar  Pasen – hun nieuwe themaprogramma ‘Forgiven.’ Vergeven… moeilijk? Beladen? Wat zegt de Bijbel hierover?

Rondom Pasen zien we hoe Jezus de weg van vernedering gaat en voor onze zonden sterft aan het kruis. “Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Een veelbelovende muzikale dienst die jong en oud zal weten aan te spreken. Komt allen. En hoort, zegt het voort. Deel het op facebook, je werk, op school. Iedereen is van harte welkom!

 

Kerkbalans 2020 “Geef voor je kerk”

In de tweede helft van januari is de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken! Zo niet, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt goed besteed! Net zoals vorig jaar wordt de actie op twee manieren georganiseerd. Ten eerste worden de enveloppen rondgebracht en de toezeggingen opgehaald en ten tweede worden er mails  verzonden naar die adressen die dat hebben aangegeven. Het kan zijn dat deze email in de spam binnen komt. Graag uw aandacht hiervoor. We hopen in het totaal op € 52.000. Via deze weg willen we iedereen die nog niet gereageerd heeft vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk. Het voorlopig eindresultaat van Actie Kerkbalans 2020 zullen wij vermelden in het ringblad van maart. Als laatste nog een dankwoord aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit niet gelukt!

Beheercommissie predikantsplaats en pastorie

 

Lief en leed

Bonne van der Valk, Easthimmerwei 25 8773 KP Folsgare is, na een lange lange periode in het ziekenhuis en daarna van revalidatie in Beetsterzwaag, inmiddels weer thuis! En dat stemt tot grote vreugde en diepe dankbaarheid. Er is nog een hele weg te gaan voor de krachten weer zijn ‘als vanouds’, maar wat mooi om je zo weer te zien reilen en zeilen in huis en in Folsgare! Veel zegen, ook voor Jan en voor mem van der Valk.

Anderen zijn er, soms bekend, soms niet, die geconfronteerd werden met de kwetsbaarheid van het bestaan. Die slecht nieuws te horen kregen. Die een onzeker traject in gaan van behandeling en afwachten hoe het verder komen gaat. Dat wij hen dragen in onze gebeden.

 

Verjaardagen en huwelijksjubilea in het ringblad

In het kader van de wet op de privacy is door de kerkenraad van onze gemeente een document opgesteld waarin is vastgelegd hoe wij als gemeente te werk gaan om zorg te dragen voor de privacy van gemeenteleden.  Dit document is te downloaden via onze website. U kunt ook vragen om een kopie ter inzage, neem dan even contact op met onze ouderling Marjo Huisman, zij coördineert het privacybeleid. Wat betreft de vermelding van verjaardagen en huwelijksjubilea in het ringblad: standaard worden vermeld de verjaardagen van 80 jarigen en ouder; huwelijksjubilea wanneer het gaat om 25, 40, 45, 50, 55, 60 (etc.) jaar getrouwd. Indien u niet wilt dat uw verjaardag c.q. huwelijksjubileum in het ringblad wordt vermeld, neemt u dan even contact op met uw ouderling of predikant.

 

Verjaardagen

12 febr. dhr. R. Leijendekker, Skerwâld 16, 8618 NR, Oosthem

16 febr. mevr. J. Boschma-Jorritsma,  Easthimmerwei 6, 8773 KP Folsgare

21 febr. dhr. F. Kramer, Nijesyl 28, 8618 NV Oosthem

24 febr. mevr. A. Terpstra-Attema, Teatskehûs kamer 109, Vitusdijk 2 , 8615 LM Blauwhuis

Van harte gefeliciteerd!

 

Bericht van de Ghana-commissie

It giet oan, we gaan weer naar Ghana! Op onze oproep of er belangstelling was om de reis naar Ghana te maken hebben we diverse reacties gekregen. In eerste instantie was er best veel belangstelling, een aantal van deze belangstellenden heeft om diverse redenen besloten om toch niet mee te gaan. De groep die definitief naar Ghana gaat bestaat uit de volgende elf personen: Reintsje Gras, Anneke Groen, Hilke de Groot, Hester Looijenga, Marijke Looijenga, Rixt Rijpma, Nynke Wiersma (IJlst) en de Ghana-commissie Ramiro Gras, Theo Groen, Janet de Groot en Jacob Looijenga. De vliegtickets zijn inmiddels gereserveerd, op vrijdag 9 oktober vliegen we naar Accra. Binnenkort starten we met de verdere voorbereiding van de reis. We houden u op de hoogte.

De Ghanacommissie

 

Boeken uit de kerkbank zaterdag 8 februari

Als er zondags dienst is in de Johanneskerk, houden we de zaterdag ervoor een boekenruil in de kerk, van 14 tot 16 uur. We merken nog steeds dat de belangstelling groeit, er komen meer mensen op af, er is veel aanbreng, en er wordt veel opgehaald. Kinderboeken, literatuur, boeken over theologie, detectives, er is voor elk wat wils. Ook is er koffie, thee en gezellige ontmoeting. De eerstvolgende keer is:  8 februari, de keren daarop: 29 februari en 21 maart. Van harte welkom! Meer info: Geke Matton: 06-12585343 of gdw2@ziggo.nl

 

Kuiertje zondag 9 februari

We gaan onder deskundige begeleiding een swalkrûte om en door Marssum maken. De route is een kilometer of vier en ook voor kinderen mooi om mee te doen. Onderweg zijn er diverse bezienswaardigheden: een beschermd dorpsgezicht, de Heringastate (of: Poptaslot), het Poptagasthuis en de 12e eeuwse kerk. Er wordt ook weer gezorgd voor een kopje koffie/thee/limonade onderweg. We vertrekken om 13 uur vanaf de parkeerplaats bij de Johanneskerk in Oosthem. Meer info: Rients Hoekstra, famr.hoekstra@ziggo.nl of 0515-442115.

 

Bijbelleesgroep

De eerstvolgende keer is woensdag 12 februari, om half tien in de consistorie van de Johanneskerk.  Deze keer lezen we hoofdstuk 4 uit de Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, en gaan daarover vervolgens met elkaar in gesprek. Ook (eens) meedoen? De koffie staat klaar.

 

Gebedskring

De gebedskring komt bijeen op dinsdag 3 maart, om 9.30 uur bij de familie van Schuijlenburg, Frittemaleane 4-050 in Sneek. Ieder die (een keer) mee wil doen is van harte welkom.

 

Doorlopende inzameling voor de voedselbank Sneek

Het blijft hartverwarmend om te zien hoeveel levensmiddelen zondag op zondag  worden ingezameld. Een goede manier om elkaar te helpen, het wat lichter te maken. We gaan door: iedere zondag staat de doos bij de ingang van de kerk. Van harte aanbevolen! Meer info: Marjo Huisman 06-42322808 / marjohuisman@gmail.com

 

Vakantie predikant

Van 14/2 tot en met  21/2 ben ik wegens vakantie afwezig. De wandelschoenen gaan hopelijk weer aan!

  1. Reinier Tuitman

 

Agenda komende periode

Iedere zondag                                  inzamelen producten voor de voedselbank

Zaterdag 8 februari                        boeken uit de kerkbank

Zondag 9 februari                           kuiertje Marssum

Woensdag 12 februari                  bijbelleesgroep

Zaterdag 29 februari                      boeken uit de kerkbank

Dinsdag 3 maart                              gebedskring

Woensdag 11 maart                       Bidstond en gemeenteavond

Zondag 15 maart                             FORGIVEN

 

Collecteopbrengsten

29-12-2019         Leger des Heils   € 92,50
31-12-2019        Leger des Heils  € 126,15
05-01-2020        Diaconie              € 97,92
12-01-2020        missionair werk € 75,50
19-01-2020        Schuilplaats        € 157,75
26-01-2020        KIKA                      € 111,45

Kopij voor het volgende Ringblad (8/3 – 29/3) inleveren bij ds. Reinier Tuitman, vóór 28/2 a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*