Kerkdiensten

Zondag 14 april                 Folsgare, Palmzondag

9.30 uur                               ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst:        Janneke Feenstra en Margaretha Tuitman

Collecten:                           1. Ronald McDonaldhuis 2. Kerk

Donderdag 18 april         Oosthem (Johanneskerk), Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal

19.30 uur                            ds. Reinier Tuitman

Geen kindernevendienst

Collecten:                           1. Ramp cycloon Idai 2. Kerk

Vrijdag 19 april                 ’t Anker, Goede Vrijdag, m.m.v. zanggroep o.l.v. Marco Rypma

19.30 uur                            ds. Reinier Tuitman

Geen kindernevendienst

Geen collecten

Zaterdag 20 april              ’t Anker, Stille Zaterdag

19.30 uur                            ds. Reinier Tuitman

Geen kindernevendienst

Geen collecten

Zondag 21 april                 Oosthem, Paasmorgen, m.m.v. koperensemble o.l.v. Joke Krist

10 uur                                  ds. Reinier Tuitman

Kindernevendienst:        Julia Feenstra en Corine Slim

Collecten:                           1. Ramp cycloon Idai 2. Kerk

Zondag 28 april                 Abbega

9.30 uur                               ds. A. Wiebenga, Sneek

Kindernevendienst:        Julia Feenstra

Collecten:                           1. Eredienst en Kerkmuziek 2. Kerk

Zondag 5 mei                    Folsgare

9.30 uur                               ds. G. J. de Haan, Oosterzee

Kindernevendienst:        Corine Slim

Collecten:                           1. Kerk in Actie Syrië 2. Kerk

 

Diensten in de Stille Week

Palmzondag 14 april luidt de Stille Week in. We horen het verhaal van de intocht in Jeruzalem, heden hosanna, morgen… kruisigt hem! De kinderen mogen palmpaasstokken versieren, natuurlijk ook weer met het broodhaantje van bakker de Witte. Let op: kinderen starten in dorpshuis ‘Yn ‘e Lijte’ in Folsgare om 9.3 uur, dus niet eerst in de kerk. Aan het eind van de kerkdienst gaan we in optocht van het dorpshuis naar de kerk! Iedereen van harte welkom.

Witte Donderdag 18 april: in een kring rond de tafel van de Heer horen en ervaren we aan den lijve we hoe Hij zichzelf aan ons geeft, in het verhaal van de voetwassing en in de tekenen van brood en wijn.

Goede vrijdag 19 april: de dienst wordt voortgezet, vanuit de stilte klinkt het ‘zie de mens’, we horen lezingen uit het boek Exodus en het passieverhaal uit het Johannesevangelie. Ook klinkt het ‘Beklag Gods’. De lezingen worden beantwoord door ingetogen gemeentezang, en liederen van de zanggroep: Marco, Rinske, Rixt, Nammen en Kor. Marco en Rinske verzorgen ook de muzikale begeleiding.

Stille Zaterdag 20 april: bij de ingang van de kerk staat een vuurkorf, waar je een briefje in kunt gooien waarop de duisternis, de pijn, de moeite in je leven staat geschreven. Aan dit vuur wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken, en brandend in ons midden gebracht. De Bijbel gaat open, er klinken klassieke lezingen uit de Paasnacht. Het licht van Pasen verdrijft het duister.

Paaszondag 21 april: na de ingetogenheid van de Paaswake nu de opgetogenheid van de Paasmorgen. We vieren het feest van de opstanding! We beginnen met een vrolijk en gezellig ontbijt: om 9 uur in ’t Himsterhûs. Om 10 uur begint de kerkdienst in de Johanneskerk. En hoe blij we zijn met ‘onze’ koperblazers die de moed er in houden, en vol liefde en vol vuur hun partijen blazen, dat is niet in woorden uit te drukken! Voor de kinderen: we beginnen in de kerk, maar al vrij snel gaan jullie naar de pastorie waar aan jullie het Paasverhaal wordt verteld. Daarna door naar de pastorietuin, waar je weer eieren mag zoeken. Jullie komen toch ook? Tot dan!

 

Leesrooster bij de diensten in de Stille Week:

Palmzondag 14 april ‘Juichen’ – Jes. 50, 4-7 en Luc. 19, 29-40

Witte Donderdag 18 april – gedeelten uit Ex. 12, 1 Kor. 11 en Joh. 13, 1-15

Goede Vrijdag 19 april – gedeelte uit Ex. 12 en Joh. 17 t/m 19

Stille Zaterdag 20 april – gedeelten uit Gen. 1, Gen. 7 t/m 9, Ex. 14, Jona 3, Rom.6 en Mt. 28

Paaszondag 21 april – Jes. 51, 9-11 en Joh. 20, 1-18

 

PAASONTBIJT zondag 21 april in het Himsterhûs

Er wordt weer een Paasontbijt georganiseerd in het Himsterhûs, ‘s morgens van 9.00 tot 9.45 uur.

Een gezellig samenzijn, met diverse broodjes, gekookt eitje, glaasje jus en koffie of thee. Voor het Paasontbijt hoeft u zich niet op te geven, en er zijn geen kosten aan verbonden. Iedereen, jong en oud, van harte welkom! Tip: nodig uw buren / kennissen uit om mee te gaan naar ontbijt en Paasdienst, en wissel later in een goed gesprek elkaars bevindingen uit.

 

Terugblik op de gemeenteavond 13 maart

Aansluitend aan de bidstond is een gemeenteavond gehouden, die voor een belangrijk deel gewijd is aan twee vragen: ‘wat hebben we te bieden’ en ‘waar hebben we behoefte aan.’ Beide vragen zijn door alle ringgemeenten ter bezinning meegenomen na de bijeenkomst in IJlst op 23 februari jongstleden, waar u in het vorige ringblad uitvoerig over bent geïnformeerd. De aanzet tot deze bezinning is op de gemeenteavond door de aanwezigen gegeven, en de kerkenraad neemt de inbreng mee in het vervolgtraject. Zo hopen we, als voorzitters, predikanten en andere belangstellende vertegenwoordigers van de diverse ringgemeenten elkaar opnieuw te treffen in een constructief vervolg van onze gezamenlijke bezinning op ‘kerk zijn in onze dorpen en stad.’

Omdat de begroting en financiële verslagen ten tijde van de gemeenteavond nog niet klaar waren, is besloten om in het najaar een extra gemeenteavond te organiseren, waar de financiën op de agenda staan. Ook hoopt de kerkenraad de gemeente die avond bij te praten en te horen over mogelijkheden tot participatie in bijzondere projecten als Nijkleaster in Jorwert, en een project in groene energie. De datum van deze ‘extra’ gemeenteavond volgt, zodra deze bekend is.

 

Verjaardagen

26 april dhr. W. Hottinga, De Himmen 9-D, 8618 NP Oosthem

6 mei    dhr. W. Wijnja, De Himmen 29, 8618 NP Oosthem

Van harte gefeliciteerd!

 

Jubileum

Op 29 april is echtpaar S.S. en I.H. Kooistra-Brus, Nr. 11, 8772 KL Tjalhuizum, 25 jaar getrouwd. Van harte gelukgewenst en een gezegende dag toegewenst.

 

Lief en leed

Een geboortekaartje ontvingen we van Klaas en Anne Marijke Wijbrandi-Huisman, de Himmen 40 8618 NR Oosthem, die verwonderd de trotse ouders mogen zijn van Ivan. Ivan Tjeerd is geboren op 11 maart jongstleden. Klaas en Anne Marijke, nogmaals van harte gefeliciteerd. Gods zegen toegebeden, en samen heel veel geluk gewenst.

Kort daarop ontvingen we nog een geboortekaartje, van Anke en Stephan Wijnia-Wijbrandi, Hegeterp 1 8711 EP Workum: tankber en grutsk binne wy mei de berte fan ús famke Lieke Fem. ‘Unyk, leaf, lyts, bysûnder, ús wunder…’ woorden die alles zeggen. We wensen ook jullie van harte alle goeds, en Gods zegen voor dat kleine wonder en haar ouders.

In schril contrast met dit begin van nieuw leven staat het overlijden van Trienke de Jong – Hoekstra, Nessenwei 24, 8618 NM Oosthem. Het is amper te bevatten dat zij er niet meer is. Dat onze gebeden, ons omtinken, onze liefde, onze zorg nu en de komende tijd is bij Meike, bij de kinderen Wytske, Geertje en Rients en hun gezinnen, en bij alle broers en zussen. Het In Memoriam van Trienke vindt u in dit ringblad.

Voor Hessel Boschma, Pytsjepolle 3 8618 NL Oosthem, en voor Annie, blijven het onzekere tijden van ziekenhuis in en ziekenhuis uit. We bidden voor jullie.

Afke Hemstra van Nijesyl verblijft vooralsnog in de Ielanen, afdeling de Fjilden, Harste 11 8602 JX Sneek. Gezocht wordt naar mogelijkheden voor in de nabije toekomst. Veel wijsheid en zegen gewenst Afke, en ook voor wie er liefdevol om je heen staan.

Jet Boschma, Easthimmerwei 6 8773 KP Folsgare, verblijft nog in de Bloemkamp afd. Goudsbloem k. 25, Floridus Campuslaan 1 8701 AK Bolsward. Als het aan Jet lag, kwam ze zo snel mogelijk weer naar Folsgare. We wensen je veel zegen, en wijsheid en geduld.

Anderen zijn er die zorgen hebben, om zichzelf, om dochter of zoon, om vader of moeder, om een goede vriend. Of verdriet omdat zij een geliefde moeten missen. Niet altijd weten we het van elkaar. Niet altijd willen mensen het genoemd. Niet altijd zijn mensen terug te vinden in de kerkelijke kaartenbak. Dat wij er voor elkaar zijn, in Naam van Die Ene God die alle mensen liefheeft.

 

In memoriam

Trienke de Jong – Hoekstra

*Oudega, 18 januari 1949 – † Oosthem, 19 maart 2019

Elke morgen kwam het vogeltje bij haar raam, om haar wakker te maken. Om haar vrolijk te maken, een diepe vreugde. Om haar te vertellen: de nieuwe dag begint. Elke morgen kwam het vogeltje bij haar. Ook die ene morgen weer, die volgde op de nacht waarin Trienke is gestorven.

Het is zo onwerkelijk en niet te begrijpen dat Trienke er niet meer is. Na een jaar van ziekte en behandelingen kwam aan het verhaal van haar leven hier op aarde een einde. Een verhaal dat begint in Oudega, als tweede kind in een gezin van twaalf (vijf zussen en zes broers) van Ӕde en Wytske Hoekstra, waar ze een liefdevolle opvoeding kreeg van haar zorgzame – en later ook wel eens bezorgde – ouders. Thuis, op school, in de bus, op de fiets, later als gezinsverzorgster, of bij de volleybalclub, het koor, het Himsterhús; waar Trienke ook maar kwam, daar bracht ze leven in de brouwerij, daar maakte ze mensen vrolijk, daar bracht ze met haar humor – die nooit zonder echte aandacht was – bij de ander diepe vreugde. “En hoe is it mei dy?” vroeg ze je dan, en door haar vraag voelde het alsof er een nieuwe dag begint.

Op 28 oktober 1970 trouwde Trienke met Meike de Jong, ze gingen wonen op de Rige te Abbega, kregen drie kinderen (Wytske, Rients en Geertje), werkten, stonden voor iedereen klaar, werden kostersechtpaar van de gereformeerde kerk in Oosthem, kregen schoonkinderen en zes liefste kleinkinderen met wie ze vaak uit kamperen gingen, zeilen, surfen, spokentochten, barbecueën en vooral zwemmen. Ondertussen werd Pro Rege, het gebouw van de kerk, door hen gekocht en tot woonhuis verbouwd.

Een paar jaar geleden kreeg Trienke te horen dat ze de ziekte van Parkinson had. Ze wist er goed mee te leven en het leven behield voor haar al zijn fleurigheid. Een jaar geleden werd de diagnose kanker gesteld. Aanvankelijk was er hoop – ‘ernstig maar niet kansloos’ – maar later was het plotsklaps toch hopeloos – ‘we kunnen niets meer voor jullie doen’ – en werden jullie grootste angsten waarheid. En toch… toch maakte hopeloosheid plaats, voor vertrouwen. Vertrouwen dat hoe het ook komt, het goed komt. Vertrouwen dat er Eén is die jullie liefdevol draagt in Zijn hand. Een bed in de huiskamer. Thuiszorg over de vloer. En Meike en de kinderen die tot het einde toe alles voor Trienke doen. Een verdrietige tijd, maar ook een goede tijd. Van dichtbij elkaar zijn. Van delen met elkaar. Van liedjes opschrijven. Van een Bijbelwoord dat op je toekomt, dat over de liefde gaat (1 Joh. 4: 11-16). Van een stukje schrijven voor de dankdienst voor haar leven, it libben fan ús mem, it libben fan ús suske. Van Trienke die die woorden zelf ook nog heeft kunnen horen. En die – hoe klein haar wereld inmiddels ook was geworden – zich intens dankbaar wist, ‘ryk!’

Het dorp liep nog éénmaal uit voor Trienke, twee kerken zaten ‘grôtfol’, de tekeningen van de beppesizzers waren in de liturgie gedrukt en op de kist, met kleurrijke woorden van beppe ‘bêst juh’ en ‘hupsakee!’ ‘Sjoch nei de fûgels,’ zo zongen we. De vogels die ons vertellen hoeveel God van mensen houdt. Elke dag opnieuw. In dat vertrouwen hebben we Trienke uit handen gegeven. En in het vertrouwen dat nu voor haar de nieuwe dag begonnen is, voor eens en voorgoed.

Reinier Tuitman

 

Doorlopende inzameling voor de voedselbank Sneek

Het blijft hartverwarmend om te zien hoeveel levensmiddelen de afgelopen tijd zondag op zondag worden ingezameld. Een goede manier om elkaar te helpen, het wat lichter te maken. We gaan door: iedere zondag staat de doos bij de ingang van de kerk. Van harte aanbevolen! Meer info: Marjo Huisman 06-42322808 / marjohuisman@gmail.com

 

Gespreksavonden ‘Wie is Jezus voor mij?’

In de Lijdenstijd wordt rond deze vraag een drietal gespreksavonden georganiseerd, waarvoor een tiental deelnemers zich heeft opgegeven. Het zijn mooie en leerzame ontmoetingen. De derde (slot)avond vindt plaats op donderdag 11 april om 20 uur in de constistorie van de Johanneskerk.

 

Boekemerk Folsgare

Op 13 april 2019 hopen we in Folsgare weer een boekemerk en kleine rommelmarkt ( geen witgoed e.d. ) te houden. En natuurlijk is er ook weer een draaiend rad met leuke prijzen en een bloemenmarkt. Mocht u wat spulletjes of boeken kwijt willen dan kunt u dit brengen bij de fam. Kuipers, Tsjaerddyk 26 in Folsgare.

De kerkrentmeesters van Folsgare

 

Zin in een kuiertje? Bus is vol!

Op zondag 28 april maken we een wandeltochtje in het Groninger dorp Middelstum. Er is een historische wandeling uitgezet langs mooie plekken en gebouwen. We bezoeken ook de Middeleeuwse Hippolytuskerk. We reizen per antieke bus, die vertrekt om 12.30 uur vanaf de parkeerplaats van de Johanneskerk te Oosthem. Vanwege het aantal plaatsen in de bus is het dit keer zeker zaak om je op te geven. Dat heeft men inmiddels massaal gedaan: de bus is helemaal vol. Dat wordt dus een gezellig ritje en kuiertje. De organisatie is ook dit keer weer in de vertrouwde handen van Rients Hoekstra, famr.hoekstra@ziggo.nl of 0515-442115.

 

Gebedskring

Op dinsdag 7 mei komt de gebedskring bijeen om te bidden voor de wereld, de kerk, de mensen in onze gemeente en in onze dorpen. Aanvang 9.30 uur in ’t Anker te Oosthem.

 

Boeken uit de kerkbank zaterdag 18 mei

Als er zondags dienst is in de Johanneskerk, houden we de zaterdag ervoor een boekenruil in de kerk, van 14 tot 16 uur. We merken dat de belangstelling groeit, er komen meer mensen op af, er is veel aanbreng, en er wordt veel opgehaald. Kinderboeken, literatuur, boeken over theologie, detectives, er is voor elk wat wils. Ook is er koffie, thee en gezellige ontmoeting. De zaterdag voor Pasen is Stille Zaterdag, dan houden we geen boekenruil in de kerk. De eerstvolgende keer is daarom: 18 mei. Van harte welkom! Meer info: Geke Matton: 0515-531932 of gdw2@ziggo.nl

 

Agenda komende periode

Iedere zondag                                  inzamelen producten voor de voedselbank

Donderdag 11 april                         Gespreksavond ‘Wie is Jezus voor mij’ – avond 3

Zaterdag 13 april                             Boekemerk Folsgare

Zondag 28 april                                 Kuiertje, 12.30 uur vertrek vanaf parkeerplaats Joh.kerk Oosthem

Dinsdag 7 mei                                   Gebedskring, 9.30 uur in ’t Anker

Zaterdag 18 mei                              Boeken uit de kerkbank, 14.00 uur Johanneskerk Oosthem

 

Collecteopbrengsten

03-03-2019         stichting biovakantie      162,30 euro

10-03-2019         zending                               153,40 euro

13-03-2019         diaconie                              54,00 euro

17-03-2019        Amnesty                             126,40 euro

24-03-2019         Kinderarbeid India          125,56 euro

31-03-2019        diaconie                              89,10 euro

 

Kopij voor het volgende Ringblad (9/5 – 6/6) inleveren bij ds. Reinier Tuitman, vóór 3/5 a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*