Kerkdiensten 

Zondag 5 september – Oosthem

9:30 uur          Ds. Gerrit de Haan

Collecten        1. Diaconie 2. Kerk Folsgare

Zondag 12 september – Oosthem

9:30 uur          Ds. Gerrit de Haan

Collecten        1. Kliederkerk 2. Kerk Oosthem

Zondag 19 september – STARTZONDAG Oosthem

9:30 uur          ds. Gerrit de Haan

Collecten        1. Noodhulp Haïti 2. Kerk Abbega

Zondag 26 september – FOLSGARE

9:30 uur          ds. Gerrit de Haan

Collecten        1. Vredesweek Project Israël/Palestina 2. Kerk Folsgare

 

Bij de diensten – kindernevendienst

Sinds lange tijd is er weer Kindernevendienst. Hoe fijn! Op zondag 5 september hopen we dat de dienst wordt opgefleurd door weer heel veel kinderen. Janneke en Ytsje zijn al druk met het bedenken van leuke verhalen en doe-dingen. En natuurlijk zijn alle kinderen ook welkom bij de startzondag. Ook dan is er iets leuks om te doen. Wat? Verrassing..! Gewoon komen, zien en (mee)doen! Schrijf 3 oktober ook maar in je agenda, dan is er weer kindernevendienst.

 

Weer rouleren.

Zoals jullie ongetwijfeld al opgemerkt hebben in het rijtje hierboven, is de dienst op 26 september in Folsgare. De kerkenraad vindt het tijd worden om een stapje naar ‘normaal’ te zetten. Na de startzondag pakken we het roulatierooster weer op, te beginnen in Folsgare. Dat heeft gevolgen voor het via internet volgen van de diensten. Alleen de diensten in Oosthem worden gestreamd, die in Abbega en Folsgare niet. Dit om wekelijks verhuizen van de apparatuur te voorkomen (bijzondere diensten zoals begrafenis of huwelijk worden – indien gewenst – wel vanuit alle kerken uitgezonden). We hopen weer veel dorpsgenoten te mogen ontmoeten!

 

Ook in de kerk te Folsgare en Abbega zijn natuurlijk de hygiëneregels en de 1,5 meter van kracht. Het registreren van wie er bij de kerkdienst aanwezig is moeten we ook nog even volhouden. Om opstopping bij de ingang te voorkomen, graag even vooraf aanmelden. Het liefst op vrijdag voorafgaand aan de dienst tussen 20:30 en 21:30 uur via telefoon of whatsapp: 0515 – 53 19 45 / 06 – 23 17 56 52; Via mail kan ook: prgoaf@gmail.com.

Via de website www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl zijn de diensten vanuit Oosthem rechtstreeks te volgen. Klik daarvoor op de (rode) LIVE-button. De blauwe button is voor het op een later moment (terug)kijken van de dienst.

 

We bewegen mee met de regels/adviezen van de overheid en PKN. Verandert er iets in de komende periode dan hoort u dat via de bekende kanalen. Aarzel niet om via bovengenoemde telefoonnummers / mailadres of via je wijkouderling je vragen of opmerkingen door te geven.

 

Vooruitblik ds. Gerrit J.D. de Haan

In september ga ik in alle kerkdiensten weer voor. De zomerse verplichtingen (“functie elders”) zijn voorbij. Op 5 september hoop ik die vreemde snuiter Jona voor het voetlicht te halen. Een week later Rients Hoekstra. Deze ‘snuiter’ weigerde niet om op weg te gaan, zoals Jona. Hij ging naar en vertelt van Tanzania, hun project en hoe die kerk hem aansprak.
Op 19 september is het startzondag. Als prikkelende titel hebben we gekozen voor: “Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld, ook wanneer u afwezig bent”.
Daarmee doelend op de dubbele rol van onze kerk. Voor kerkmensen en alle dorpsgenoten. We voelen ons met iedereen verbonden. En straks willen we ook graag elkaar weer zien, als dat weer mogelijk is. We zijn in gedachten bij allen, die in zwaar weer verkeren of tegen de wal opkrabbelen.

  1. Gerrit J. D. de Haan

Zaterdag 11 en zondag 12 september

Zoals ds. Gerrit al vertelde gaat hij zondag 12 september Rients ‘aan de tand voelen’ over zijn avontuur in Tanzania. Zowel praktijkervaring als zijn beleving met de kerkelijke omgang en het geestelijk leven daar. Ter ondersteuning van het project ‘Timmer aan Tanzania’ houden we op zaterdag 11 september een openbare verkoop in de Johanneskerk. Zoals jullie weten heeft Rients met twee maten gezorgd dat in Kilangala een container vol houtbewerkingsmachines, andere technisch materieel en gereedschap is afgeleverd en hebben ze die daar geïnstalleerd. Hiermee krijgen bij ons afgeschreven machines een 2e leven. Bovendien leveren ze op deze manier een bijdrage aan het technisch onderwijs en het opzetten van lokale bedrijfjes in Kilangala.

Iedereen is van 16:00u. – 18:00u. van harte welkom in de Johanneskerk in Oosthem!

Heb je nog leuke spullen – te goed voor de kringloop, maar een 2e leven zeker waardig – dan kun je die op 11 september van 10:00u. – 12:00u. inleveren bij de pastorie in Oosthem.

 

Startzondag 19 september

Het wordt hopelijk weer een startzondag ‘als vanouds’. Aan de organisatie zal het niet liggen! Tijdens de dienst treedt het duo Eaglefield uit Tzum op. Gegarandeerd veel vrolijke zang en muziek. Ook de kinderen krijgen speciale aandacht in deze dienst, dat laten we met een gerust hart over aan de jeugdcommissie.  Na de dienst gaan we met zijn allen naar Het Himsterhûs voor een bak koffie, veel gezelligheid en bijpraten met elkaar. Ook daar zijn voor de kinderen leuke dingen te doen. Wat? Ja, dat blijft een verrassing!

 

Maar….we gaan ook aan de slag met ons (zelfgekozen) jaarthema: ‘Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld ook wanneer u afwezig bent’. Ds. Gerrit heeft hierboven al een korte uitleg gegeven: ook al ben je afwezig, zien we je niet, dan hoor je er toch bij. We voelen ons verbonden met elkaar: gemeenteleden met gemeenteleden, dorpsgenoten met dorpsgenoten, maar evenzo gemeenteleden met dorpsgenoten, vice versa. Hoe laten we die verbondenheid zien, voelen? Hoe laten we merken dat we de afwezige aanwezigheid op prijs stellen?

Heb je een jeugdherinnering of anekdote vanuit kerk- of geloofsbeleving waarin je dit meemaakte, voelde? Mag ook van ‘horen zeggen’ of uit een boek zijn. Onder het motto ‘Ik vertel…’ krijg je de gelegenheid om dit te delen met ons allemaal. We denken aan 1-2 minuten per persoon zodat iedereen die dat wil aan de beurt komt en het thema van meerdere kanten belicht kan worden. Hierbij van harte uitgenodigd om jouw bijdrage aan ‘Ik vertel…’ te laten horen. Opgeven graag via telefoon of whats-app bij Annie Boschma (06-42 18 28 76).

 

We sluiten de dag af met de gebruikelijke soep en broodjes. Alles verzorgd en georganiseerd door oa. de diaconie, de jeugd- en de liturgiecommissie. Onze hartelijk dank voor jullie grote inzet!

 

Boeken uit de kerkbank

Op veler verzoek en omdat we denken dat het weer kan!

Zaterdag  2 oktober na lange tijd weer de 1e boekenruilbeurs in de Johanneskerk te Oosthem van 14:00 – 16:00 uur is iedereen welkom om een gelezen boek te ruilen voor één of meer leuke boeken uit de kerkbank. Je mag natuurlijk ook zonder boek binnenlopen en leuke nieuwe boeken uitzoeken. Alle gelegenheid om onder het genot van een (gratis) kopje koffie of thee gezellig met elkaar te praten over boeken of andere zaken!

Via de welbekende kanalen laten we weten als er onverhoopt redenen zijn om de boekenmarkt niet door te laten gaan.

 

Bij de collecten

Uw gift voor de diaconale doelen kunt u overmaken met vermelding van het collectedoel naar het bankrekening t.n.v. Diaconie OAF: NL09RABO 0334 7828 80.

 

Voor de kerk kunt u het ‘collectegeld’ overmaken naar:

Kerkvoogdij Abbega: NL27 RABO 0326 1005 71

Kerkvoogdij Folsgare: NL50 RABO 0359 5110 31

Kerkvoogdij Oosthem: NL74 RABO 0326 1001 13

’t Anker Oosthem: NL 43 RABO 03261 600 35

Van harte aanbevolen!

Opbrengsten diaconale bestemmingen afgelopen periode:

4 juli   € 70,70 Regenbooggroep Amsterdam

11 juli  € 201,65 Diaconie

18 juli  € 724,25 Project Tanzania

25 juli  € 262,25 Watersnoodramp Zuid Nederland

1 aug € 136,25 Diaconie

8 aug € 86,15 Diaconie

22 aug € 66,10 Stichting Bartiméus

“Roep” of roeping

Op 27 juni hebben wij als beroepingscommissie de officiële opdracht ontvangen van de kerkenraad om een nieuwe predikant te zoeken voor onze gemeente. Voordat deze opdracht gedaan kon worden moest de kerkenraad een aantal formaliteiten doorlopen.  Dat is de toestemming vragen van zowel de Classis Fryslân als de CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) De Classis Fryslân onderzoekt de mogelijkheden tot het combineren een of meerdere parttime ambten bij gemeenten en de CCBB beoordeelt de financiële positie van een gemeente. Kan de gemeente een predikant betalen voor nu en de nabije toekomst.  Het feit dat de kerkenraad de toestemming gekregen heeft geeft aan dat een combinatie van gemeenten niet direct noodzakelijk is omdat de financiële positie van onze gemeente de ruimte heeft om een fulltime predikant te kunnen betalen. Dit in combinatie met wat minstens zo belangrijk is nl. een profielschets van onze gemeente en een profielschets voor een predikant hebben wij als beroepingscommissie een goede basis om aan de slag te gaan. Gemeenteprofiel en predikantsprofiel zijn “publiekelijk” gemaakt op onze website en de website van de PKN. Dat heeft de nodige reacties opgeleverd in de afgelopen periode. Nu de vakantieperiode voorbij is, zijn een aantal gesprekken gepland. In het bedrijfsleven zegt men dan de sollicitatie- en selectieprocedure. In onze situatie gaat het om de “roep” van onze kant en de roeping van de predikant met elkaar te bespreken met de uiteindelijke bedoeling om een gezamenlijk visie (klik) te delen met betrekking tot een gemeenteopbouw wat dan uiteindelijk moet leiden tot een advies aan de kerkenraad. Een mooi en ook spannend proces. Een proces dat tijd vraagt.

Meike de Jong (voorzitter beroepingscommissie)

 

Lief en leed

Op 23 augustus jl. is op 96-jarige leeftijd in het Teatskehûs in Blauwhuis overleden Aafke Hemstra. Afgelopen zaterdag 28 augustus hebben we afscheid van haar genomen. We winskje de famylje en spesjaal Jeltsje die – lykas op de kaart stiet – ‘sa goed én leafdefol op Aafke past hat -, in soad sterkte, moed en krêft. Het In Memoriam kunt u verderop lezen.

Niet iedereen die met (de gevolgen van) ziekte, andere zorgen en verdriet geconfronteerd wordt wil met name genoemd worden in het Ringblad. Met ons respect daarvoor wensen we hierbij hen allemaal en hun naasten veel sterkte en Gods nabijheid en troost toe. We denken ook aan de mensen die weinig tot geen bezoek krijgen, aan al degene die zich eenzaam voelen. Het stille verdriet. Dat wij ook hen zien… en er zijn voor elkaar, in woord, daad en gebed.

 

Tige by Tige.

Dank foar it meilibjen by de opname yn’t Menniste Skil yn Bolserd. En by myn thúskomst wer yn Abbegea. It hat my ferskriklik goed dien.

Ynze Attema.

 

Verjaardagen

Op 12 september verjaart mevr. D. Wiersma–Nauta, Epemawei 35, 8633 KS Ysbrechtum. Op

13 september gedenkt dhr. IJ. Attema, Hissedyk 4, 8617 LG Abbega dat hij weer een jaartje ouder is. Fijn dat dit weer thuis gevierd kan worden! Op 17 september is het de beurt aan mevr. A. Steenaart– Kloosterman, De Himmen 35, 8618 NP Oosthem om haar verjaardag te vieren en op 29 september aan mevr. A. Otter–Tjalsma, Abbegeasterketting 11, 8617 LB Abbega. Alle vier van harte gefeliciteerd, een fijne dag met familie en vrienden. Alle goeds en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

 

In september zijn er geen huwelijksjubilea te vieren.

 

In memoriam

Deze keer twee keer een ‘In Memoriam’. Ieder mens is uniek en bysunder, de een treedt wat meer op de voorgrond, de ander is in al zijn bescheidenheid juist een geliefde en markante persoonlijkheid. Als je gemist wordt zijn er mensen waarvoor je iets betekent hebt. En voor wie geldt dat niet? Een tijdje terug las iemand als afsluiting van de kerkenraadsvergadering volgend gedichtje voor ‘Over de mensen die wij missen’:

 

Degene waarvan we houden gaan niet weg

Ze lopen naast ons elke dag

Ongezien, ongehoord maar altijd dichtbij

Geliefd, gemist en heel dierbaar.

 

In memoriam Feike van der Velde

Feike van der Velde was een alom geacht en geliefd persoon. Hij werd geboren op 28 mei 1930 en stierf op 30 juni 2021 in Folsgare.

Feike verbond zich 63 jaar geleden met Roaske de Boer uit hetzelfde dorp. En die twee werden in hun lange huwelijk een prachtig team, een stimulerend voorbeeld voor velen.

Ze kregen drie kinderen: Sjoukje, Willem en Wietske, en later nog drie kleindochters: Irene, Nathalie en Laura. Feike dreef met zijn vrouw een bekend schildersbedrijf in Woudsend, waar het gezin leefde, groeide en een hechte, vrolijke eenheid werd.

Hun Folsgare bleef trekken en zo keerden Feike en Roaske later weer terug naar het allercentraalste punt van het dorp, in het markante boerderijtje, op de viersprong tegenover de kerk. Daar hield Feike het gebeuren met wijsheid en humor in de gaten. Ze waren beiden erg betrokken bij hun dorpsgenoten en het kerkelijk leven in de drie dorpen. Feike schreef alles op, wat hem waardevol leek, uit respect voor de hoogte- en dieptepunten van het leven.

Menige kaart (het moeten wel meer dan duizend zijn geweest) met een opbeurend woord werd er in die vele jaren gestuurd en zorgde voor menige glimlach in Antonius of thuis. In de dankdienst hebben we gememoreerd hoe Folsgare en omgeving voelbaar gezegend is geweest met Feike en Roaske.  Hun warmte, zorg, fleurige levenskracht, humor en menselijke (w)aardigheid hebben indruk gemaakt.  Feike was een gelovige man, die midden in het leven stond. Ook vrij in zijn denken en doen. Zo schiep hij op de bodem van de aarde een beetje hemel. Dichtbij de menselijke waarden en de goddelijke genade. Feike voelde zich gedragen en kon ook mee helpen het anderen dragelijk te maken. Hun trouwtekst werkt nog wonderbaarlijk door. “De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid” (Psalm 121:8),

Feike ging weg van en keerde terug naar Folsgare. Dat is al een ‘plaatje bij die tekst’. En bovendien ligt Feike nu vlakbij de ingang en uitgang van zijn geliefde Laurentiuskerk te wachten op wat er nog zal komen. We zullen zijn naam nog vaak zien, wanneer we naar de kerk van Folsgare gaan. En dankbaar zijn, ook voor Roaske. Feike wist zich in goede handen. Zijn plekje op aarde was al zo vertrouwd, het plekje in de aarde zal niet minder zijn.

Wij verwachten nog wat van onze Wachter, Bewaarder.

Ds. Gerrit J. D. de Haan

 

In memoriam Aafke Hemstra

Geboren op 14 maart 1925 in Nijesyl was ze het tweede kind, na Ype. Tine,

Pier, twee keer Sijtze (de eerste Sijtze stierf vroeg) en Sippie volgden. Oom Sake hielp mee in de smederij Hemstra. Aafke sprak vol lof en liefde over ‘heit’ en omke Sake, die na het eten heerlijk oefenden op hun cornet. Aafke zong graag samen met haar heit. Haar hele leven heeft Aafke met overgave gezongen. De dood van de kleine Sijtze en vlak daarna omke Sake hebben diepe indruk gemaakt, evenals de dood van heit midden in de oorlog.

Aafke kon goed leren, maar durfde niet naar de HBS. Eerst moest ze bij een boer werken, maar kan al spoedig beginnen bij Nooitgedacht als ‘jongste bediende’. Ze groeide door tot directiesecretaresse. Toen ze daar 40 (!) jaar gewerkt had werd ze beloond met een lintje van de Koningin.

Aafke fietste na het stoomsignaal in IJlst om 12 uur naar huis en zat dan bij hetzelfde signaal om 13 uur weer op haar plek. ’s Avonds verzorgde ze de administratie van de smederij van haar broers. Ze is altijd thuis gebleven bij mem, samen met broers Ype en Pier die ook niet getrouwd waren. Na het overlijden van broer Ype (1979) en haar mem (1986) woonde ze nog lang samen met broer Pier. Aafke was een ‘fleurige frou’, had graag bezoek en wist overal over mee te praten, omdat ze de krant zorgvuldig las. Ook puzzelde ze graag en had vaak mooie muziek op staan. Zong bijna een leven lang mee in “Nije Moed” en speelde bij het korps de alt saxofoon. En vooral lezen, veel lezen. Altijd was ze haastig met alle kleine ongemakken, die vaak volgden. Een beetje eigenwijs was ze ook.

Verdrietig genoeg viel ze in 2018, vlak voor Kerst in haar huis. Vanuit het

ziekenhuis ging het via de Ielânen naar het Teatskehûs in Blauwhuis. Ze schikte zich in dit lot en wist zich in goede handen, trouw bezocht en begeleid door haar schoonzus Jeltje.

En nu mag deze lieve, positieve vrouw na een leven lang in een aards Vaderhuis bij de brug te hebben gewoond, in de woorden van Psalm 23 die andere “groene weiden, aan wateren van rust” tegemoet gaan.

Gerrit J. D. de Haan

 

 

Kopij volgende Ringblad (3/10-31/10) graag inleveren bij de scriba, Geke Matton, vóór 23 september as.

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*