Vacature
Wij zoeken een predikant (m/v) voor 80/100%
voor het leiden en begeleiden van on ze gemeente in het kerk-zijn van deze tijd en de Bijbel ziet en gebruikt als de basis,
die onze gemeente weet aan te spreken met een inspirerende en bemoedigende verkondiging, een actieve pastorale instelling heeft en de gemeente stimuleert en inspireert in het omzien naar elkaar en die de jeugd en de middengroep weet aan te spreken op een enthousiaste en
eigentijdse wijze en
die………………………………………meer wil weten en daarom de profielschets van predikant en gemeente leest en op basis daarvan de afweging maakt om te reageren op onze vacature.
Meer info? Reageren?
Voorzitter beroepingscommissie Meike de Jong 0622419310 of
meiketrienke46@gmail.com

Profielschets van de predikant                                                                                                            April 2021

Algemeen:

 

Werkpercentage 100% (zie opm. ‘Overige zaken..’)
Modaliteit

 

Een predikant(e) die voor het leiden en begeleiden van onze gemeente in het kerk-zijn in deze tijd, de Bijbel als dé basis ziet en gebruikt;
Vaardigheden
 
  • Pastoraal vaardig
  • Samenwerkend
  • Verbindend
  • Organisatorisch sterk
  • Communicatief sterk
  • Inspirerend
Typering predikant Een predikant(e):

Ø  die onze gemeente weet aan te spreken met een inspirerende en bemoedigende verkondiging, waarin Jezus Christus en de Bijbel centraal staan en de verkondiging ook weet te verbinden met het huidige, dagelijks leven.

Ø  met een actieve pastorale opstelling, die de gemeente inspireert en stimuleert in het omzien naar elkaar.

Ø  die de jeugd en de middengroep weet aan te spreken op een enthousiaste, eigentijdse wijze.

Ø  die een actieve en inspirerende rol heeft in het vaststellen van de doelstellingen van de gemeente en de uitwerking naar activiteiten.

Ø  die een gemeente wil dienen, die hecht aan vertrouwde vormen van gemeente zijn in eredienst, vorming en toerusting, maar daarnaast open staat voor het zoeken naar nieuwe vormen, die ons ook tot God en tot elkaar kunnen brengen.

Voorkeur geslacht/leeftijd
(met motivatie!)
Gezien de samenstelling van predikanten in de Ring zou de voorkeur een man zijn, maar dit is van ondergeschikt belang; Uitgaande van de omvang van de gemeente, de gevraagde vaardigheden en het type predikant(e) die we zoeken, zal een predikant(e) met enige (levens)ervaring passender zijn. Persoonlijkheid gaat voor op leeftijd en geslacht.
Woonlocatie Bereid om in de pastorie in Oosthem te wonen;

 

Specifiek, kerntaken:

 

Eredienst

 

Heeft plezier in sfeervolle kerkdiensten, die ook toegankelijk zijn voor mensen ‘van buiten’. Wil in een veelkleurige gemeente iedereen aanspreken en uitdagen met de Bijbelse boodschap vertaald naar onze tijd. Hecht belang aan zowel een stijlvolle liturgie, als aan aansprekende, spontane bijdragen.
Pastoraat Een actieve invulling van het pastoraat. Pastorale zorg die niet stopt bij de grenzen van onze kerkelijke gemeente, maar die aandacht geeft (juist ook) aan alle inwoners van onze drie dorpen en omgeving. Een predikant(e) die de gemeenschap groter trekt dan alleen de kerkleden.

Inlevingsvermogen en empathie voor de mensen en voor wat er leeft in de (kerk- en dorps-) gemeenschap. Pastoraat met aandachtig luisteren en aanwezig zijn vanuit een christelijke grondhouding. Van de predikant wordt uiteraard verwacht dat hij actief reageert, hetzij bij vermoeden dat bezochte begeleiding nodig heeft, dan wel aangeeft behoefte te hebben om over geloof en geloofsbeleving te spreken.

Vorming en Toerusting

 

–          Op een enthousiaste en eigentijdse manier aansprekend zijn voor jong en oud

–          Het vervullen van de voortrekkersrol in het bouwen aan de Kerk van de Toekomst. Niet alleen in onze gemeente, maar ook daarbuiten, in de werkgemeenschap; Jeugd en (jong)volwassenen enthousiasmeren (gespreksgroepen, gebeds- en stiltevieringen). Samen zoeken naar nieuwe vormen van geloven en kerk-zijn.

–          Bevorderen van actieve participatie van gemeenteleden in onder meer de kerkdiensten en door-de-weekse activiteiten.

–          Aandacht voor ouderen (oa. leiden gebedskring en Bijbelleesgroep)

–       Oecumene (relatie met andere kerkgenootschappen in de gemeente/omgeving);

–       Verder (uit)bouwen van de goede relatie,n samenwerking en ondersteuning binnen de werkgemeenschap;

–       Kadervorming

Organisatie en beleid Samenbindend, teamversterkend, maar ook leiderschap tonend indien nodig; Dat houdt ook in, goed kunnen omgaan met lof en kritiek;
Diakonaat Uitdragen en praktische invulling geven aan diaconale en maatschappelijke relevantie van de kerk in de samenleving (dichtbij en veraf)
Overige zaken die van belang zijn

 

 

 

 

 

 

Actief inzetten voor (meer) samenwerking en het bieden van ondersteuning in de werkgemeenschap. Bereid om daarin bijzondere taken op zich te nemen (bv. ouderenpastoraat, samenwerking met jeugdwerker, meewerken en –denken over gezamenlijke activiteiten en diensten).

 

++++++++

Een positieve instelling t.o.v. de Friese taal en cultuur;

++++++++

Indien een predikant de wens heeft om niet volledig, doch minimaal 80% inzetbaar te zijn, is dit voor ons geen reden de kandidaat af te wijzen.

Kerkelijke gemeente

 

Kenmerken van de gemeente
bv: plattelandsgemeente, dorpsgemeente, moderne stadsgemeente, wijkgemeente
Wij zijn een (plattelands) gemeente van drie dorpen, met drie kerkgebouwen, een kerkelijk centrum en een pastorie (in Oosthem).

Er is een algemene kerkenraad van totaal 14 leden.

 

Voor gedetailleerde informatie over de gemeente en organisatie zie onze website; www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl

 

Kleur/ligging

Profielschets van de gemeente

We beoordelen ons zelf als redelijk confessioneel, waar aspecten van de de klassiek-gereformeerde kerk nog steeds merkbaar zijn, maar ook een gemeente met een grote openheid. Er is ruimte voor dialoog en communicatie. Een gemeente waar ruimte is voor vele denkrichtingen en meningen. Ieder mens is uniek en geloven is een persoonlijke zoektocht met Gods Woord als bron. De kerkdienst is voor ons belangrijk. Samen vieren, beleven en bewogen zijn met hen, die dichtbij of veraf onze hulp nodig hebben.

 

Anders gezegd : We hebben een sterke kerkelijke power: geloofsmatig niet vrijzinnig, een gemeente die de traditie koestert, maar ook openheid verwerkelijkt. Dat is een vruchtbaar krachtenveld / spanningsveld voor zowel de gemeente als de predikant.

 

Gemeenteleden: Totaal aantal ingeschreven leden: 502; Verdeling:

Belijdende leden:                213

Doopleden:                          226

Gast- / voorkeursleden:       63

Leeftijdsverdeling belijdende- en doopleden:

Leden <20 jaar:                     53

Leden 20 – 50 jaar:             114

Leden 50 – 70 jaar:             153

Leden ouder dan 70 jaar : 119

Kerkbezoekers: gemiddeld 50 – 70 per kerkdienst

Accenten

 

·         Pastoraat

·         Diaconale en maatschappelijke betrokkenheid bij de wereld om ons heen, dichtbij en veraf

·         Gemeenschap van gelovigen met een open blik naar buiten

 

Korte weergave van visie en missie 
 

Missie en Identiteit

De Protestantse Gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare is een geloofsgemeenschap die in de omgang met de Schrift- bij het licht waarvan wij leven- de uitdaging vindt om kerk te zijn in deze tijd en cultuur. Zij streeft ernaar om herkenbaar te zijn als een open gemeenschap waar het “omzien naar elkaar” inhoud krijgt door de aandacht voor mensen in hun vreugde en zorg

Zij stemt in met de belijdenis, dat Jezus Christus Heer is over ons leven. Zij komt samen vanuit het eeuwenoude, wereldwijde vertrouwen, dat God nabij is waar mensen bijeen zijn in Zijn Naam.

Zij zoekt wegen om mensen in hun nood te helpen- dichtbij en ver weg- en staat daarbij open voor de inzichten en hulp van mensen die niet tot de geloofsgemeenschap behoren.

Visie

De Protestantse Gemeente Oosthem Abbega en Folsgare wil een hechte geloofsgemeenschap zijn, die de verbinding tussen God en ons persoonlijk leven inhoud wil geven. Zij wil een gemeente zijn van Jezus Christus die tijd neemt voor God en tijd overhoudt voor mensen.

 

 

Omvang werktijd predikant 100% ( => 80% is bespreekbaar)
Aantal werkzame predikanten/kerkelijk werkers:  

1

Pastorie aanwezig ja
Vrouw in het ambt ja
Bijbelvertaling Geen specifieke voorkeur
Welke liedbundels Basis is het Liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk”; Maar ook gebruiken we diverse andere geestelijke liederenbundels
Wijze viering avondmaal

 

Alle leden mogen deelnemen aan het Avondmaal, ook kinderen;

Burgerlijke gemeente

 

Bereikbaarheid/Voorzieningen

(onderwijs, openbaar vervoer, culturele voorzieningen)

 

Onze dorpen liggen ten zuiden en westen van de steden IJlst, Sneek en Bolsward; Daarmee dichtbij een compleet aanbod van voorzieningen (winkels, scholen ed.).

 

 

 

 

 

 

Uw email adres zal niet worden getoond. Verplichte velden zijn aangegeven met *

*